ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5509101403   นางสาวปิยาภรณ์   บุญธิมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5605204314   นายณัฏฐนันท์   ยะอนันต์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5609101458   นางสาวอิงกมล   พินิจสอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5612106322   นายเด่นภูมิ   ลิ้มวงศ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5612106323   ถิรพันธ์   ปิ่นหย่า : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5701105319   นายเจษฎา   อัตรา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105361   นายพงษ์นรินทร์   อินยะพรม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105374   นายวรเชษฐ์   ทิพกวีย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105397   นายสุริยาวุธ   บัวผัด : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5703101343   นายภูมิกนก   จวงจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705204322   นายนรณกร   สุขประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5706102450   นางสาวศิริลักษณ์   ยะสาคร : การตลาด 6ชั่วโมง
5712101378   นายวิวัฒน์   เลิศลาภยศ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712106356   นายพชร   อุบลรัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5722101362   นายภาสกร   สุทธนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5801101049   นายอาทิตย์   วิรุฬพรรณ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801113318   ดุลยกฤต   บุญมี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5801125383   สรธน   ธิติสุทธิ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5803103329   นางสาวพิชญานิน   ง่อยเตจา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5804102304   กัลยกร   หาญนิรันดร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805201351   นายวิชยา   กอหลวง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805204312   ณัฐกานต์   กันธะวงค์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5806101367   นายตุลาการ   เจริญยิ่ง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806102358   นายชานนท์   นักร้องเพราะ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102435   นางสาวพรรษา   วอสเบียน : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102461   นายรัชชานนท์   ไชยสวัสดิ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806103363   นางสาวดุษฎี   ชมภู : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103497   นายอภิสิทธิ์   ผึ้งสุข : บัญชี 6ชั่วโมง
5812107308   นายฆณากร   ช้างแย้ม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5814102351   นายมกรพงศ์   พิสิฐบุตร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5815123357   นายปิยพันธ์   ต๊ะทา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5818102333   นายปฐวี   ณ น่าน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5818102338   พัชรพล   นุวงศ์ศรี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5818102378   นายเอนก   คำบุญชู : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5822101313   นายเขตต์กาญจน์   เจริญทอง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101343   นายทวีวัฒน์   สินทา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101379   นายภควัต   วิจิตรบรรจง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง