ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5601102356   นางสาวณีรนุช   วิเศษคามิน : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5601102426   นางสาวรัตนาภรณ์   แท่นคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5601102465   นางสาวสุภาพรรณ   ทิพย์โน : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5601102468   นางสาวสุวิมล   ถาวร : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5601102493   นางสาวพิมผกา   มลอา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5605101310   นายคเชนทร์   สิทธิโสต : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5703102304   นางสาวกัญญาวีย์   คันทะมูล : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5703102328   นางสาวนัฐภรณ์   อนันต์ : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5703102329   นางสาวนัณฑกมล   เต๋จ๊ะ : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5703102331   นายบุญญฤทธิ์   ทองจริง : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5706104316   นางสาวกุลจิรา   ควรคิด : การเงิน 8ชั่วโมง
5706104318   นางสาวกุลนิกา   ดวงเดช : การเงิน 8ชั่วโมง
5706104320   นางสาวเกศวรางค์   อยู่อินทร์ : การเงิน 8ชั่วโมง
5706105428   นางสาวอารีรัตน์   มีของ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
5805204317   นางสาวถาวรีย์   เพชรศรีสม : การบริหารท้องถิ่น 7ชั่วโมง
5805204335   นายมานะ   เมือกขุนทด : การบริหารท้องถิ่น 7ชั่วโมง
5806102014   นายนพเก้า   สมวรรณ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102035   นางสาวศศิธร   สมานศรี : การตลาด 8ชั่วโมง
5812101383   นายวุฒิกร   คำนิล : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5812101384   นายศราวุธ   ปัญญาเสน : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5812107347   นางสาวเมฆขลา   ต้นพันธ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
5812107364   นางสาวณัฐชานันท์   โพธิ์วันส์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
5822102006   นางสาวธิติมา   ประสมศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5.5ชั่วโมง