ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5605101310   นายคเชนทร์   สิทธิโสต : รัฐศาสตร์ 2.5ชั่วโมง
5609101312   นางสาวกาญจนา   บุญชมชื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5609101321   นายคมสันต์   ปาคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5609101386   นางสาวปิยวรรณ   ปูปาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5706101389   นางสาวพรชนก   ปัญโญนันท์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101461   นางสาวอัมภาวรรณ   ดวงจันทร์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706105428   นางสาวอารีรัตน์   มีของ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6.5ชั่วโมง
5709101417   นางสาวอัมภาพรรณ   ดวงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5801101333   นางสาวนันทกานต์   ติยะสันต์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101335   นางสาวนิศากร   แถลงไข : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5805204317   นางสาวถาวรีย์   เพชรศรีสม : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204335   นายมานะ   เมือกขุนทด : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204356   นางสาวอารียา   ชื่นศรีนวล : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5812101383   นายวุฒิกร   คำนิล : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5812101384   นายศราวุธ   ปัญญาเสน : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5812107347   นางสาวเมฆขลา   ต้นพันธ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
5812107364   นางสาวณัฐชานันท์   โพธิ์วันส์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
5814102311   นายจิณณครุฑา   ช่างเจริญ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5814102381   นายสุริยันต์   ธรรมสัตย์ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง