ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5605101310   นายคเชนทร์   สิทธิโสต : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5706102301   นางสาวกนกวรรณ   วิชาเถิน : การตลาด 3.5ชั่วโมง
5706102466   นางสาวสุรางคนา   กิมิบัติ : การตลาด 3.5ชั่วโมง
5706104465   นางสาวเยาวลักษณ์   แก้วคำจันทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104490   นางสาววิรันตรี   แก้วจิตร : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104496   นางสาวศิริพร   อนานู : การเงิน 3ชั่วโมง
5706105301   นางสาวกชกร   สงวนชื่อ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 7ชั่วโมง
5706105428   นางสาวอารีรัตน์   มีของ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
5714102371   นางสาวกาญจนา   อุ่นยาว : ภาษาอังกฤษ 3.5ชั่วโมง
5801102386   นางสาวปภาดา   พวงดอกรัก : พืชสวน (ไม้ผล) 5ชั่วโมง
5801102390   นางสาวปานตะวัน   เสงี่ยมศรี : พืชสวน (พืชผัก) 5ชั่วโมง
5805204335   นายมานะ   เมือกขุนทด : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204356   นางสาวอารียา   ชื่นศรีนวล : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5822102006   นางสาวธิติมา   ประสมศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง