ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5605101306   นางสาวกิตติยา   ยี่นันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5705101343   นางสาวธัญชนก   ใจลังกา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5706102494   นางสาวจารุภา   ใจศิล : การตลาด 8ชั่วโมง
5706104410   นางสาวปุณณภา   ชยปิยสิน : การเงิน 8ชั่วโมง
5706104413   นางสาวปฐมาวดี   คำปันติ๊บ : การเงิน 8ชั่วโมง
5706104465   นางสาวเยาวลักษณ์   แก้วคำจันทร์ : การเงิน 2.5ชั่วโมง
5706104490   นางสาววิรันตรี   แก้วจิตร : การเงิน 2.5ชั่วโมง
5706104496   นางสาวศิริพร   อนานู : การเงิน 2.5ชั่วโมง
5706105428   นางสาวอารีรัตน์   มีของ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
5806101390   นางสาวนัฏชรินทร์   พวงทอง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5806101392   นางสาวนันทวัน   แก้วผู้ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5806101394   นางสาวนิชธาวัลย์   สุนันต๊ะ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5806101397   นางสาวนิศามน   ร่มพนาธรรม : การจัดการ 8ชั่วโมง
5806103448   นางสาววนัสนันท์   ธรรมยศ : บัญชี 8ชั่วโมง
5806103450   นางสาววรินรำไพ   หม่อเก่ : บัญชี 8ชั่วโมง
5806103453   นางสาววิชชุดา   กิ่งแก้ว : บัญชี 8ชั่วโมง
5806104402   นางสาวนันทกา   ซาววา : การเงิน 8ชั่วโมง
5806104404   นางสาวนัสนันท์   กุลวงษ์ : การเงิน 8ชั่วโมง
5822101342   นายตะวัน   คำภีร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 2.5ชั่วโมง