ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5601101307   นายคงเดช   อรรถสาร : พืชไร่ 11ชั่วโมง
5601101322   นางสาวดาราวรรณ   กิตติ : พืชไร่ 11ชั่วโมง
5601101356   นางสาวโยธกา   มีฤทธิ์ : พืชไร่ 11ชั่วโมง
5614101383   นางสาวสุรางคณา   ฟักถนอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 11ชั่วโมง
5614102367   นายอัครพล   เอื้อศรี : ภาษาอังกฤษ 11ชั่วโมง
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
5705101359   นางสาวปภัสรา   วังแจ่ม : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
5706103339   นายณภัทรดา   ช่างไม้ : บัญชี 11ชั่วโมง
5706104344   นางสาวชลิสา   เจริญสวัสดิ์ : การเงิน 11ชั่วโมง
5712101309   นายไกรวิน   วงค์บุญชา : เศรษฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
5712101378   นายวิวัฒน์   เลิศลาภยศ : เศรษฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
5712101398   นางสาวอิสรียาภรณ์   ปราโมทย์ : เศรษฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
5714101336   นางสาวธนิฎฐา   วิชา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 11ชั่วโมง
5714101358   นายพฤกษ   เครือหงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 11ชั่วโมง
5722101328   นายณัฐวุฒิ   มีบุญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 11ชั่วโมง
5801113318   นายดุลยกฤต   บุญมี : ปฐพีศาสตร์ 11ชั่วโมง
5801113332   นายราชัน   วังคีรี : ปฐพีศาสตร์ 11ชั่วโมง
5803103329   นางสาวพิชญานิน   ง่อยเตจา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11ชั่วโมง
5805101335   นายธนลภย์   เกตุประสาท : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
5805104413   นางสาวอภิญญา   ใจวะดี : การบริหารท้องถิ่น 11ชั่วโมง
5806102435   นางสาวพรรษา   วอสเบียน : การตลาด 11ชั่วโมง
5806102461   นายรัชชานนท์   ไชยสวัสดิ์ : การตลาด 11ชั่วโมง
5806102480   นายวิทวัส   สมใจ : การตลาด 11ชั่วโมง
5806105326   นายณัฐิวุฒิ   ดีปินไซร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 11ชั่วโมง
5809101350   นางสาวเนตรนภา   ชุ่มศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 11ชั่วโมง
5812101308   นายเกริกชัย   จองส่า : เศรษฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
5812107319   นายไตรรัตน์   รัตนชีวร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 11ชั่วโมง
5814102351   นายมกรพงศ์   พิสิฐบุตร : ภาษาอังกฤษ 11ชั่วโมง
5815123377   นายรุ่งรวี   วงค์อามาตย์ : พลังงานทดแทน 11ชั่วโมง
5818102322   นายตฤณโชค   โพทนา : การสื่อสารดิจิทัล 11ชั่วโมง
5822101313   นายเขตต์กาญจน์   เจริญทอง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 11ชั่วโมง
5822101379   นายภควัต   วิจิตรบรรจง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 11ชั่วโมง