ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5512102312   นายการุณย์   ธะนีวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5604102329   พลกฤษณ์   กันหาลีลา : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5612102421   นายจักรภัทร   เกศมี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5614101325   นายชุมพล   นิติโยธิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5705201322   นายณัฐภัทร   สีสุข : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5706102420   นายภาณุพงศ์   สมยานะ : การตลาด 4ชั่วโมง
5714101336   นางสาวธนิฎฐา   วิชา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5714101412   นางสาวอัจฉราพรรณ   อุทรา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5805104380   วงศกร   เทพเสาร์ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5805204310   ชัยธวัช   มูลแขม : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5805204312   ณัฐกานต์   กันธะวงค์ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5806102435   นางสาวพรรษา   วอสเบียน : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102461   นายรัชชานนท์   ไชยสวัสดิ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5809101343   นายนรินทร์   สมประสงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101361   นายพัชรพล   นันทวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง