ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501123399   นายสุทธิพงษ์   แก้วปัญญา : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5512102416   นายสุรสิทธิ์   พริ้งเพราะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5614102367   นายอัครพล   เอื้อศรี : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5705101369   นายพัฒนพงษ์   อรชุน : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5714101412   นางสาวอัจฉราพรรณ   อุทรา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
5801105374   นายวิโรจน์   เรืองสวัสดิ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 8ชั่วโมง
5803103329   นางสาวพิชญานิน   ง่อยเตจา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
5805101392   นางสาวกวินตา   พรมมาตร์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805104413   นางสาวอภิญญา   ใจวะดี : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5806102023   นายพสกร   จอมหาร : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102036   นายศุภกฤต   เจียรสถาพร : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102322   นายกิติศักดิ์   จันทร์เพ็ญ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102435   นางสาวพรรษา   วอสเบียน : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102461   นายรัชชานนท์   ไชยสวัสดิ์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5812101319   นางสาวเจนจิรา   ปันวารี : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5812102371   นางสาวศรัณย์พร   พันธะยอด : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5812107308   นายฆณากร   ช้างแย้ม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
5814102351   นายมกรพงศ์   พิสิฐบุตร : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5815123357   นายปิยพันธ์   ต๊ะทา : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง