ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5506104309   นางสาวคณัสนันท์   ทองภาพ : การเงิน 8ชั่วโมง
5512102312   นายการุณย์   ธะนีวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5514101329   นางสาวณัฐณิชา   วสุวัต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
5606102324   นางสาวจินตนา   มณีวรรณ : การตลาด 8ชั่วโมง
5612102323   นางสาวเจตนา   วงค์น้อย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5701102329   นายเฉลิมชัย   กลิ่นสังข์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5701113320   นางสาวปิยธิดา   ท่องเที่ยว : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
5704101368   นางสาวเยาวเรศ   ก้อนทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5705101338   นายธนกฤต   อูบคำ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5705101409   นายสุรศักดิ์   วังโส : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5709101331   นายทีปกร   อินปา : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5709101367   นายภูมิพัฒน์   ชินวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5709101385   นายวันชนะ   สิทธิธรรมใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5714102340   นางสาวปิยาอร   บุญผูก : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5714102345   นางสาวพิชญ์สินี   ยอดภิระ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5801113351   นางสาวอ่อน   ปู่หมั่น : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
5803102302   นางสาวกัลยารัตน์   แซ่เฒ่า : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5804104323   นางสาวปทุมวรรณ   สมงาม : สถิติ 8ชั่วโมง
5804108337   นางสาวอสมาภรณ์   ทูปแป้น : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8ชั่วโมง
5806101349   นางสาวฐิติรัตน์   นันตา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5806102503   นายสราวุธ   ทับเลื่อน : การตลาด 8ชั่วโมง
5806104386   นายธนกร   กมล : การเงิน 8ชั่วโมง
5814102304   นายกฤตภาส   โชติกะชีวิน : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5814102389   นายเอกพจน์   นรชาติวศิน : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง