ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5604105359   นางสาวหทัยกาญจน์   ทองศรี : คณิตศาสตร์ 40ชั่วโมง
5605104346   นายปกรณ์เกียรติ   ขัดเรือง : การบริหารท้องถิ่น 40ชั่วโมง
5612102371   นายปรัชญา   แก้วเทพ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 40ชั่วโมง
5612102391   นางสาวรัชนีวรรณ   ดวงมูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 40ชั่วโมง
5614101371   นายวิทยา   ลาภใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 40ชั่วโมง
5615123360   นายประทีป   มะโนรี : พลังงานทดแทน 40ชั่วโมง
5619102532   นายพีระศิลป์   ใจโต : ภูมิสถาปัตยกรรม 40ชั่วโมง
5701102393   นายพงศกร   ทับทิม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 40ชั่วโมง
5705101383   นางสาววลัดดา   เดชกันทา : รัฐศาสตร์ 40ชั่วโมง
5706101342   นายณัฐพล   วันลับแล : การจัดการ 40ชั่วโมง
5706101467   นางสาวณัฐวรรณ   แก้วลังกา : การจัดการ 40ชั่วโมง
5706102402   นางสาวปาริชาติ   กุลนานวน : การตลาด 40ชั่วโมง
5710101338   นายณัฐพล   แสนแล : การประมง 40ชั่วโมง
5712101353   นางสาวพัชรพร   ขันแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 40ชั่วโมง
5712102385   นางสาวศศิวิมล   แสนแล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 40ชั่วโมง
5712106336   นายธนกาญจน์   พลไชย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 40ชั่วโมง
5714102336   นางสาวปริญญาพร   วรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 40ชั่วโมง
5722101334   นางสาวธิดารัตน์   เรือนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 40ชั่วโมง
5804108325   นางสาวภัทธิรา   เอี่ยมมณีรัตนา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 40ชั่วโมง
5805101304   นางสาวกวินนา   มิดดา : รัฐศาสตร์ 40ชั่วโมง
5805104383   นายวรวุฒิ   วงษ์สุรินทร์ : การบริหารท้องถิ่น 40ชั่วโมง
5806103033   นางสาวดวงนภา   แสงคำ : บัญชี 40ชั่วโมง
5806103476   นางสาวสร้อยทอง   กองทา : บัญชี 40ชั่วโมง
5806103484   นางสาวสุทธิดา   อินยาศรี : บัญชี 40ชั่วโมง
5806104537   นางสาวอรปรียา   มูลสม : การเงิน 40ชั่วโมง
5814101307   นางสาวจงจินต์   ป้องสีดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 40ชั่วโมง
5814101378   นายสุวิชา   กาญจนาภาส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 40ชั่วโมง