ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5601101329   นายธนโชติ   เถื่อนถ้ำ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
5601101335   นางสาวเบญจวรรณ   ทับทอง : พืชไร่ 4ชั่วโมง
5601101375   นางสาวสุทธิดา   ภิราษร : พืชไร่ 4ชั่วโมง
5601102356   นางสาวณีรนุช   วิเศษคามิน : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
5601102426   นางสาวรัตนาภรณ์   แท่นคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
5601102465   นางสาวสุภาพรรณ   ทิพย์โน : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
5601102468   นางสาวสุวิมล   ถาวร : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
5601102496   นายกฤษฎา   ตานัน : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
5604101404   นายณรัฐศภรณ์   เหมรา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5605101306   นางสาวกิตติยา   ยี่นันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5605201304   นายกวิน   ศิลป์พิทักษ์วงศ์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5605201349   นายวิศรุต   เกตุนิมะ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5606102311   นางสาวกุลวราห์   สิทธิโฮ่ง : การตลาด 4ชั่วโมง
5606102318   นางสาวจริยา   ดวงแก้ว : การตลาด 4ชั่วโมง
5606102345   นางสาวดวงจันทร์   อันทะนนท์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5606102351   นายธนวัฒน์   ไพศาล : การตลาด 4ชั่วโมง
5606102371   นางสาวภัททิยา   แหยมแก้ว : การตลาด 4ชั่วโมง
5606102382   นางสาวเตชิตา   พรหมมา : การตลาด 4ชั่วโมง
5606103307   นางสาวกฤติยากรณ์   มั่งมูลมี : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103308   นางสาวกัณนิกา   หน่อคำ : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103309   นางสาวกาญจนา   คำมา : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103347   นายธนนาถ   จันทร์เทศ : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103353   นางสาวธมลวรรณ   ธรรมสละ : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103355   นางสาวธัญชนก   บุญมาก : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103360   นางสาวน้ำเพชร   พิกุลทอง : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103364   นางสาวบุษบา   อ่ำสงวน : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103385   นางสาวมณีนพรัตน์   แซ่โซ้ง : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103396   นางสาวลักษณา   ภิราษร : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103424   นางสาวสุขศิริญา   เผ่าต๊ะใจ : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103434   นายอทิติพงษ์   นกขุนทอง : บัญชี 4ชั่วโมง
5606104309   นางสาวจันทร์จิรา   เหล่าภักดี : การเงิน 4ชั่วโมง
5606104347   นางสาวนิราวรรณ์   ชัยยารัตน์ : การเงิน 4ชั่วโมง
5606104417   นายนิณรินทร์   เรือนรัตนภัทร์ : การเงิน 4ชั่วโมง
5606104418   นางสาวอัจจิมา   ทาจำปา : การเงิน 4ชั่วโมง
5606105311   นางสาวกฤษณา   ธรรมโท๊ะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5606105372   นางสาววัชราภรณ์   ฟองสนิท : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5606105383   นางสาวสุดารัตน์   พุ่มชูศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5610101342   นายทศพร   ทองมี : การประมง 4ชั่วโมง
5610101356   นางสาวนิภาดา   เทียมพยุหา : การประมง 4ชั่วโมง
5610101425   นางสาวอรอนงค์   วรรณคำ : การประมง 4ชั่วโมง
5612101326   นายธนภณ   เซ็นบัว : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5706101398   นางสาวภัทราภรณ์   การัตน์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101405   นางสาวเมธาวี   หน่อแก้ว : การจัดการ 4ชั่วโมง