ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5601102356   นางสาวณีรนุช   วิเศษคามิน : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5601102426   นางสาวรัตนาภรณ์   แท่นคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5601102465   นางสาวสุภาพรรณ   ทิพย์โน : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5706104323   นางสาวจันจิรา   สติวินัยกุล : การเงิน 8ชั่วโมง
5706104327   นางสาวจิตินันท์   จันทร์งาม : การเงิน 8ชั่วโมง
5806101320   นางสาวขวัญฤทัย   แซ่เหลี่ยว : การจัดการ 8ชั่วโมง
5806101326   นางสาวจันทกานต์   กาคำ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5822102004   นายฌานุฐิต   ทมธิแสง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
5822102006   นางสาวธิติมา   ประสมศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
5822102015   นางสาววาลิศรา   คำศรีสุข : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
5822102021   นางสาวฮิโตมิ   ฮาร่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง