ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5605201309   นางสาวขนิษฐา   วงค์กัณทะ : รัฐศาสตร์ 9.5ชั่วโมง
5605201320   นางสาวทิพย์สุดา   สาธุวงศ์ : รัฐศาสตร์ 9.5ชั่วโมง
5605201323   นางสาวธนัชพร   ศรีชนะ : รัฐศาสตร์ 9.5ชั่วโมง
5605201338   นางสาวภัทรวดี   ยิ่งโยชน์ : รัฐศาสตร์ 9.5ชั่วโมง
5605201345   นางสาววศิมล   บุญเสริฐ : รัฐศาสตร์ 9.5ชั่วโมง
5605201356   นางสาวแสงรวี   เสาร์ใจ : รัฐศาสตร์ 9.5ชั่วโมง
5605201363   นางสาวอัญชลี   อินต๊ะสม : รัฐศาสตร์ 9.5ชั่วโมง
5606101360   นางสาวพณิพิมพ์   ศรีวิชัย : การจัดการ 9.5ชั่วโมง
5606101362   นางสาวนิสากร   จิตจริง : การจัดการ 9.5ชั่วโมง
5606101400   นายศรัณย์ภัทร   วันทาดี : การจัดการ 9.5ชั่วโมง
5606101407   นางสาวศุภนิดา   คำเกลี้ยง : การจัดการ 9.5ชั่วโมง
5614101319   นายชนาธิป   เกษมณี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9.5ชั่วโมง
5614101349   นายพิษณุพงษ์   อะกะเรือน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9.5ชั่วโมง
5614101354   นายภาณุพงษ์   ศรีมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9.5ชั่วโมง
5614101364   นายโรจน์สุวรรณ   เรือนรักเรา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9.5ชั่วโมง
5614101368   นางสาววรรณภา   ฤทธิไกรเดชา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9.5ชั่วโมง
5614101375   นางสาวศิรดา   ศุภนาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9.5ชั่วโมง
5614101378   นางสาวสิริวรรณ   ชูโคกกรวด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9.5ชั่วโมง
5614101381   นางสาวสุพรรษา   ศรีอ่ำดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9.5ชั่วโมง
5614101384   นางสาวอพิชญา   นิ้มประยูร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9.5ชั่วโมง
5706101389   นางสาวพรชนก   ปัญโญนันท์ : การจัดการ 9.5ชั่วโมง
5706101461   นางสาวอัมภาวรรณ   ดวงจันทร์ : การจัดการ 9.5ชั่วโมง
5706102301   นางสาวกนกวรรณ   วิชาเถิน : การตลาด 9.5ชั่วโมง
5706104323   นางสาวจันจิรา   สติวินัยกุล : การเงิน 9.5ชั่วโมง
5706104365   นางสาวณิชานันท์   มาลาคีรีกุล : การเงิน 9.5ชั่วโมง
5706104409   นายสวิชญา   อินชนะ : การเงิน 9.5ชั่วโมง
5706104471   นางสาวรัชนีกร   เรือนฝายกาศ : การเงิน 9.5ชั่วโมง
5706104483   นางสาววราภรณ์   ศรีมูล : การเงิน 9.5ชั่วโมง
5706104484   นายพัทธ์ธีรา   แสงศรีจันทร์ : การเงิน 9.5ชั่วโมง
5809101393   นางสาวสุชาดา   หวังพลายเจริญสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 9.5ชั่วโมง
5809101394   นางสาวสุธิญาภรณ์   กันธาหล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 9.5ชั่วโมง
5822102004   นายฌานุฐิต   ทมธิแสง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9.5ชั่วโมง
5822102006   นางสาวธิติมา   ประสมศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9.5ชั่วโมง
5822102015   นางสาววาลิศรา   คำศรีสุข : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9.5ชั่วโมง
5822102021   นางสาวฮิโตมิ   ฮาร่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9.5ชั่วโมง