ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5605201348   นางสาววัลลภา   ตาสา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605201352   นางสาวศุภลักษณ์   ใจวงค์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605201356   นางสาวแสงรวี   เสาร์ใจ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605204314   นายณัฏฐนันท์   ยะอนันต์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5605204327   นางสาวเบญจพร   ดีเสอร์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5605204341   นางสาวรัชนีกร   คมสัน : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5605204342   นางสาวรัตนาภรณ์   เวียนระวัง : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5706101010   นายเฉลิมชัย   สุริยะ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5805201302   นางสาวกัลยกร   ห่านตระกูล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201304   นางสาวกิตติกานต์   คำฝั้น : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201340   นางสาวฟ้ารุ่ง   จันทร์เรือน : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201344   นางสาวภูริชญา   อินทร์โส : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805204332   นางสาวภัทรวรรณ   อัตทะรันท์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง