ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5503103336   นางสาวภัชรา   บุตรจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5706103384   นางสาวพันธมาศ   ไชยะฟู : บัญชี 10ชั่วโมง
5706103385   นางสาวพาณิภัค   อนันตสถาพร : บัญชี 10ชั่วโมง
5706103397   นางสาวมณีรัตน์   กาดนอก : บัญชี 10ชั่วโมง
5706103409   นางสาวรัตนาพร   เดชแพง : บัญชี 10ชั่วโมง
5706103411   นางสาวรุ่งกานต์   ขัดปัญญา : บัญชี 10ชั่วโมง
5706103413   นางสาวลฎาภา   ศรีภูเขียว : บัญชี 10ชั่วโมง
5712102372   นางสาวรังสิยา   เฉลิมวงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10ชั่วโมง
5712102381   นางสาววินิตา   ปัญญาใจ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10ชั่วโมง
5801101038   นางสาวศิริมล   เหล่าหวายนอก : พืชไร่ 10ชั่วโมง
5801101043   นางสาวสุปราณี   กุสะรัมย์ : พืชไร่ 10ชั่วโมง
5801101048   นางสาวอริสรา   ขำอ่อน : พืชไร่ 10ชั่วโมง
5806101354   นางสาวณัฐญาดา   นาคราช : การจัดการ 10ชั่วโมง
5806101355   นางสาวณัฐธิดา   เตชะเต่ย : การจัดการ 10ชั่วโมง
5806104353   นางสาวช่อผกา   หอมมณี : การเงิน 10ชั่วโมง
5806104357   นางสาวชาลิสา   เขียวแก้ว : การเงิน 10ชั่วโมง
5806104359   นางสาวชุติมา   ปัญญาฟู : การเงิน 10ชั่วโมง
5806104368   นางสาวณัฐธิดา   เฉินจุณวรรณ : การเงิน 10ชั่วโมง