ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5612101302   นางสาวฐรัชญา   เตชะสืบ : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5612101333   นางสาวนราทิพย์   อินสุวรรณ : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5612101345   นางสาวเบญจมาศ   สุดรัก : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5612101348   นางสาวปรีญาวรรณ   เปียงน้อย : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5612101353   นางสาวพรไพลิน   โพธิ์เผือก : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5612101374   นางสาววารุณี   สุนันตา : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5612101390   นางสาวสุนิสา   มณี : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5701124301   นายกรกต   สหะรัตน์ : เกษตรเคมี 5ชั่วโมง
5704106309   นายเจษฎา   นิลรัตน์คำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ชั่วโมง
5706103371   นางสาวปรียนันท์   แก้วเมืองมูล : บัญชี 5ชั่วโมง
5706103373   นางสาวปาณิสรา   มณีจักร์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5805204307   นางสาวจันทรา   คำยี : การบริหารท้องถิ่น 5ชั่วโมง
5805204337   นางสาวรุ่งสินี   แสงวังคำ : การบริหารท้องถิ่น 5ชั่วโมง
5805204348   นางสาวสุพัตรา   นานอก : การบริหารท้องถิ่น 5ชั่วโมง
5812102314   นางสาวจันทิมา   พิสวงศ์ประการ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 5ชั่วโมง