ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5612101302   นางสาวฐรัชญา   เตชะสืบ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101311   นางสาวจิราพร   รัตนพรหม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101314   นางสาวชลดา   กุณแสงคำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101333   นางสาวนราทิพย์   อินสุวรรณ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101345   นางสาวเบญจมาศ   สุดรัก : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101348   นางสาวปรีญาวรรณ   เปียงน้อย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101350   นางสาวปิยวรรณ   ปิโย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101353   นางสาวพรไพลิน   โพธิ์เผือก : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101382   นางสาวศศินิภา   เสาร์สาร : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5706103350   นางสาวธนาภรณ์   ธรรมสิทธิ์ : บัญชี 1.5ชั่วโมง
5706103393   นางสาวภคนางค์   จันทร : บัญชี 1.5ชั่วโมง
5706103397   นางสาวมณีรัตน์   กาดนอก : บัญชี 1.5ชั่วโมง
5706103409   นางสาวรัตนาพร   เดชแพง : บัญชี 1.5ชั่วโมง
5706103411   นางสาวรุ่งกานต์   ขัดปัญญา : บัญชี 1.5ชั่วโมง
5706103413   นางสาวลฎาภา   ศรีภูเขียว : บัญชี 1.5ชั่วโมง
5706104329   นางสาวจิรกิตติ์   ตันนี : การเงิน 2.5ชั่วโมง