ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5612101323   นายทักษกร   อุดพรม : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5612101337   นางสาวนัทธมน   ตลับศรี : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5612101344   นางสาวบุษกร   วงศ์น้อย : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5612101372   นางสาววราภรณ์   มหายศ : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5612101374   นางสาววารุณี   สุนันตา : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5612101375   นางสาววาสิตา   จันทรเพท : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5612101383   นางสาวศิริพร   ไชยนุรักษ์ : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5612101390   นางสาวสุนิสา   มณี : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5706101386   นางสาวปิยะนารถ   ขำน้อย : การจัดการ 2ชั่วโมง
5706101398   นางสาวภัทราภรณ์   การัตน์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
5706101400   นางสาวภาวิณี   วิจารณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5812101364   นางสาวเยาวเรศ   ขวัญใจ : เศรษฐศาสตร์ 3.5ชั่วโมง