ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5503102311   นางสาวณิชกุล   เทียนไทย : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5503102331   นางสาวสุภิญญา   สุยะเหล็ก : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5706101469   นายสัญลักษณ์   ประมาณ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5804105301   นางสาวกนกวรรณ   ไพรวัลย์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105302   นางสาวกาญจนา   ใจคำติ๊บ : คณิตศาสตร์ 4.5ชั่วโมง
5804105304   นายเกียรติศักดิ์   พานิชย์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5804105311   นางสาวตรีนุช   ศรีนวล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105312   นางสาวธมลวรรณ   ข่าซอ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105313   นางสาวธัญวรัตน์   ธาตุไชย : คณิตศาสตร์ 4.5ชั่วโมง
5804105321   นางสาวนุชจรินทร์   แซ่พั่ว : คณิตศาสตร์ 4.5ชั่วโมง
5804105345   นายสุเมธ   แหยมนาค : คณิตศาสตร์ 4.5ชั่วโมง