ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5603103301   นางสาวกนกพร   แข็งแรง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
5603103343   นางสาววาสนา   ทองจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
5603103346   นางสาวสมศรี   แซ่ลี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
5603103348   นางสาวสาวิตรี   โพธิ์แจ่ม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
5603103351   นางสาวสุจิตราภา   สารบรรณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
5604101404   ณรัฐศภรณ์   เหมรา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5605101309   นางสาวเกวลิน   ทิพย์กันทา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605101330   นางสาวดลพร   ปันปวง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605101388   นางสาววัชรีภรณ์   พรมยะ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605101410   นางสาวอรวรรณ   หลวงพันธ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5612101302   นางสาวฐรัชญา   เตชะสืบ : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5612101331   นางสาวธิดารัตน์   สุแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5612101333   นางสาวนราทิพย์   อินสุวรรณ : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5612101338   นายนาราคินทร์   ฤทธิ์สนา : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5612101353   นางสาวพรไพลิน   โพธิ์เผือก : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5612101366   นางสาวรัชนี   ดีมงคล : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5612101375   นางสาววาสิตา   จันทรเพท : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5612102365   นายบุญนาค   ใจวงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5703102304   นางสาวกัญญาวีย์   คันทะมูล : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5703102328   นางสาวนัฐภรณ์   อนันต์ : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5703102331   นายบุญญฤทธิ์   ทองจริง : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5703102332   ปฏิภาณ   สุรินเจริญ : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5703102352   นางสาวศิริกุล   ศรีวิชัย : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5703102360   นางสาวอังคณา   จีรัตน์ : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5706102357   นางสาวณัฏฐา   สายทอง : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102361   นางสาวณัฐฏกานต์   เรือนป๊ก : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102375   นางสาวทิพย์พวรรณ   ทองคำ : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102379   นางสาวธนาภรณ์   ขวัญทอง : การตลาด 8ชั่วโมง
5706103369   นางสาวปริชาต   งามสุข : บัญชี 8ชั่วโมง
5706103374   นางสาวปานวาด   ชัยวงค์ : บัญชี 8ชั่วโมง
5706103409   นางสาวรัตนาพร   เดชแพง : บัญชี 8ชั่วโมง
5706103410   นางสาวรัตนาภรณ์   ปวนสุวรรณ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
5706103413   นางสาวลฎาภา   ศรีภูเขียว : บัญชี 8ชั่วโมง
5706103422   นางสาววาสนา   มั่งมี : บัญชี 8ชั่วโมง
5706103423   นางสาววิภวาณี   คำรังษี : บัญชี 8ชั่วโมง
5706103424   นางสาววิภาวี   ชุ่มเย็น : บัญชี 8ชั่วโมง
5706103472   นางสาวอัญชิสา   กาเหว่า : บัญชี 8ชั่วโมง
5706104334   นางสาวจิราพร   ติ๊บเปอะ : การเงิน 8ชั่วโมง
5706104385   นางสาวธัญญพร   จิตรสงบ : การเงิน 8ชั่วโมง
5706104410   นางสาวปุณณภา   ชยปิยสิน : การเงิน 8ชั่วโมง
5712102387   นางสาวศุภลักษณ์   สุธรรม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5712102395   นางสาวสุมิตรา   ชัยมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5712102407   นางสาวอารีรัตน์   เรือนคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5712102409   นางสาวอุ่นเรือน   จินดาทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5712106310   นางสาวกุลธิดา   คำปัน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5712106347   นางสาวบุญฑริกา   อินญาวิเลิศ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5712106404   นางสาวอัญชนา   ชมภูแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5714102330   นางสาวบงกช   สุขสุเมฆ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5714102334   นางสาวปุญญาภา   ชยปิยสิน : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง