ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5512101379   นางสาวรสจรินทร์   ศรีสว่าง : เศรษฐศาสตร์ 2.5ชั่วโมง
5512101407   นางสาวสุภาวดี   มานะยิ่ง : เศรษฐศาสตร์ 2.5ชั่วโมง
5604101308   นายจักรกฤษณ์   แสงหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.5ชั่วโมง
5604101322   นายฐิติณัฐต์   ฉิมเย็น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.5ชั่วโมง
5604101381   นายศรายุทธ   คำเขียว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.5ชั่วโมง
5606102345   นางสาวดวงจันทร์   อันทะนนท์ : การตลาด 2.5ชั่วโมง
5606102358   นางสาวปัทมา   จันตะบุญ : การตลาด 2.5ชั่วโมง
5606102371   นางสาวภัททิยา   แหยมแก้ว : การตลาด 2.5ชั่วโมง
5606103308   นางสาวกัณนิกา   หน่อคำ : บัญชี 2.5ชั่วโมง
5606103309   นางสาวกาญจนา   คำมา : บัญชี 2.5ชั่วโมง
5606103355   นางสาวธัญชนก   บุญมาก : บัญชี 2.5ชั่วโมง
5610101410   นางสาวสุดาพร   แสงอินถา : การประมง 2.5ชั่วโมง
5612106308   นางสาวจันจิรา   นันโท : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2.5ชั่วโมง
5612106370   นางสาววรางคณา   ศรีวิชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2.5ชั่วโมง
5612106375   นางสาวศันสนีย์   กันตี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2.5ชั่วโมง
5612106377   นางสาวศิวาพร   ปินตา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2.5ชั่วโมง
5615123322   นางสาวจุฑาทิพย์   แสนสุข : พลังงานทดแทน 2.5ชั่วโมง
5615123327   นางสาวเจนจิรา   ผ่องปัญญา : พลังงานทดแทน 2.5ชั่วโมง
5615123349   นางสาวนฤมล   ทิศใต้ : พลังงานทดแทน 2.5ชั่วโมง
5619102512   นางสาวปริศนา   ติวาติน : ภูมิสถาปัตยกรรม 2.5ชั่วโมง
5619102530   นางสาวโสรยา   สืบแสน : ภูมิสถาปัตยกรรม 2.5ชั่วโมง
5701101370   นายสุขสันต์   ขวัญคม : พืชไร่ 2.5ชั่วโมง
5701105341   นายธนา   ยี่ป๋า : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 2.5ชั่วโมง
5701105344   นายธีรชัย   ใจอ้าย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 2.5ชั่วโมง
5701105345   นายนพรัตน์   ศรีชมภู : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2.5ชั่วโมง
5701105403   นายอภิสิทธิ์   กุเวสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 2.5ชั่วโมง
5703103305   นายกฤษฎิ์   จารุภคพล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.5ชั่วโมง
5703103334   นางสาวพัชรินทร์   ทัพวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.5ชั่วโมง
5703103339   นายรณกฤต   คำหนัก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.5ชั่วโมง
5703103342   นางสาวศุภนิดา   ขวานทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.5ชั่วโมง
5703103355   นายเอกลักษณ์   ยอดวงค์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.5ชั่วโมง
5704105307   นางสาวขวัญใจ   สิริเนติทิพย์กุล : คณิตศาสตร์ 2.5ชั่วโมง
5704105329   นางสาวรุจยา   ศรีพรม : คณิตศาสตร์ 2.5ชั่วโมง
5704105336   นางสาวสายฝน   นุนพนัสสัก : คณิตศาสตร์ 2.5ชั่วโมง
5706101063   นางสาวสุพัตรา   ชราชิต : การจัดการ 2.5ชั่วโมง
5706104321   นางสาวขวัญฤทัย   สายเทพ : การเงิน 2.5ชั่วโมง
5706104327   นางสาวจิตินันท์   จันทร์งาม : การเงิน 2.5ชั่วโมง
5706104365   นางสาวณิชานันท์   มาลาคีรีกุล : การเงิน 2.5ชั่วโมง
5706104369   นางสาวดอกสร้อย   คำอ้าย : การเงิน 2.5ชั่วโมง
5706104410   นางสาวปุณณภา   ชยปิยสิน : การเงิน 2.5ชั่วโมง
5706105003   นางสาวกรรณิการ์   แว่นจง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2.5ชั่วโมง
5706105012   นายชาญชนก   คำสิริมงคลกูล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2.5ชั่วโมง
5706105021   นางสาวธิดารัตน์   โพธิพฤกษ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2.5ชั่วโมง
5706105026   นางสาวนันทิกานต์   อินต๊ะปา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2.5ชั่วโมง
5706105032   นางสาวพิมพิวรรณ   กันทะเมืองลี้ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2.5ชั่วโมง
5706105037   นางสาววราภรณ์   สุวรรณ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2.5ชั่วโมง
5706105041   นายศุภธนิศร์   บุญมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2.5ชั่วโมง
5706105047   นางสาวสุวิมล   บรรพตสูงล้ำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2.5ชั่วโมง
5706105053   นางสาวอาทิตยา   อยู่ภักดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2.5ชั่วโมง
5709101027   นางสาวธิดาพร   ปัจจามิตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 2.5ชั่วโมง
5709101028   นางสาวธิติยาพร   โพธิ์ทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2.5ชั่วโมง
5709101049   นางสาวมาลี   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2.5ชั่วโมง
5709101051   นางสาวเมธินี   ดวงศิลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2.5ชั่วโมง
5709101072   นางสาวสุมาลี   นิยะรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2.5ชั่วโมง
5709101076   นางสาวอมรรัตน์   มณีจอม : พัฒนาการท่องเที่ยว 2.5ชั่วโมง
5710101406   นางสาวสุรัตน์   เสนาหมื่น : การประมง 2.5ชั่วโมง
5710101425   นางสาวจุฑารัตน์   ฟูตน : การประมง 2.5ชั่วโมง
5714102330   นางสาวบงกช   สุขสุเมฆ : ภาษาอังกฤษ 2.5ชั่วโมง
5714102334   นางสาวปุญญาภา   ชยปิยสิน : ภาษาอังกฤษ 2.5ชั่วโมง
5715123301   นางสาวกนกวรรณ   ติ๊บกวาง : พลังงานทดแทน 2.5ชั่วโมง
5715123344   นางสาวนันท์ธนัษฐ์   พรหมจิ๋ว : พลังงานทดแทน 2.5ชั่วโมง