ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5519103502   นางสาวชนากานต์   หัตถชาติ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
5519103521   นายวัฒกานต์   สิงหกลางพล : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
5603103338   นางสาวลลิตา   บัวมาก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5603103340   นายวรรธน   วงศ์ทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5604105359   นางสาวหทัยกาญจน์   ทองศรี : คณิตศาสตร์ 9ชั่วโมง
5605104346   นายปกรณ์เกียรติ   ขัดเรือง : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5606101409   นางสาวสมร   ปันรัตนทน : การจัดการ 9ชั่วโมง
5612102303   นางสาวกรชนก   ทองคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5612102371   นายปรัชญา   แก้วเทพ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 9ชั่วโมง
5612102391   นางสาวรัชนีวรรณ   ดวงมูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 9ชั่วโมง
5614101371   นายวิทยา   ลาภใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5615123360   นายประทีป   มะโนรี : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5619102532   นายพีระศิลป์   ใจโต : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
5701102393   นายพงศกร   ทับทิม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 9ชั่วโมง
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5705101336   นายธงชัย   สมอุทัย : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5705201322   นายณัฐภัทร   สีสุข : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5705201334   นายปฐมพงศ์   โพธิ์เที้ยม : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5705204317   นายธราเทพ   ศรีดาคำ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204327   นายพรวุฒิ   มูลรังษี : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5706101342   นายณัฐพล   วันลับแล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101467   นางสาวณัฐวรรณ   แก้วลังกา : การจัดการ 9ชั่วโมง
5706102402   นางสาวปาริชาติ   กุลนานวน : การตลาด 9ชั่วโมง
5706102420   นายภาณุพงศ์   สมยานะ : การตลาด 6ชั่วโมง
5709101333   นายธนวัฒน์   รชตปภาวิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5710101326   นายชนาธิป   รื่นพิทักษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101338   นายณัฐพล   แสนแล : การประมง 9ชั่วโมง
5712101353   นางสาวพัชรพร   ขันแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5712102314   นายจิรนนท์   นางเมาะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5712102385   นางสาวศศิวิมล   แสนแล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 9ชั่วโมง
5714102336   นางสาวปริญญาพร   วรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
5718102316   นายเทียมวชิระ   อะทะไชย : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5722101334   นางสาวธิดารัตน์   เรือนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
5801101345   นายภูชิต   คนหลวง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801125383   นายสรธน   ธิติสุทธิ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 9ชั่วโมง
5803102329   นายธนินท์   เกษรราช : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5803103317   นายธนวัฒน์   เวชพสิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5803103329   นางสาวพิชญานิน   ง่อยเตจา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5803104309   นายปรเมศวร์   สังฆารมย์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5804101307   นายกิตติทัศน์   โสภณวัชรพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101308   นายกุลสิริพงษ์   คงทน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804102304   นางสาวกัลยกร   หาญนิรันดร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
5804104303   นายกิตติคุณ   คุณยศยิ่ง : สถิติ 6ชั่วโมง
5804105314   นายนนทพัทธ์   นามบุญ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105343   นายกิตติพัทธ์   อภิวงษา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804108313   นางสาวดวงกมล   สิทธิใหญ่ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5804108318   นายประดิษฐ์   รักงาม : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5804108325   นางสาวภัทธิรา   เอี่ยมมณีรัตนา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 9ชั่วโมง
5805101304   นางสาวกวินนา   มิดดา : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5805101392   นางสาวกวินตา   พรมมาตร์ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5805104333   นายณัฐติพงษ์   สุขประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5805104383   นายวรวุฒิ   วงษ์สุรินทร์ : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5805104413   นางสาวอภิญญา   ใจวะดี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805201324   นายธีรวุฒิ   ธงวิชัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805201342   นางสาวภิญญาพัชญ์   สรณวัชรเอกากุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805201355   นางสาวสมฤดี   โพธิโต : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805204310   นายชัยธวัช   มูลแขม : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5806101500   นางสาวสุจิตกานต์   หงสไกร : การจัดการ 9ชั่วโมง
5806102349   นายฉัตรวุฒิ   บุญมา : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102374   นายณัฐนินท์   ภัคธนานันทพัฒน์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102387   นายทัศนะ   เต๋จ๊ะนัง : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102435   นางสาวพรรษา   วอสเบียน : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102483   นายวิโรจน์ศักดิ์   หมอยาดี : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102523   นายอภิทักษ์   แสงไชย : การตลาด 6ชั่วโมง
5806103033   นางสาวดวงนภา   แสงคำ : บัญชี 9ชั่วโมง
5806103363   นางสาวดุษฎี   ชมภู : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103476   นางสาวสร้อยทอง   กองทา : บัญชี 9ชั่วโมง
5806103484   นางสาวสุทธิดา   อินยาศรี : บัญชี 9ชั่วโมง
5806104446   นางสาวภรณ์ชิตา   จิตนาน : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104537   นางสาวอรปรียา   มูลสม : การเงิน 9ชั่วโมง
5809101010   นางสาวจิราภรณ์   ดวงมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101350   นางสาวเนตรนภา   ชุ่มศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101407   นางสาวอุบลรัตน์   บัววัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5810101351   นายนันทวุฒิ   พรรคพิง : การประมง 6ชั่วโมง
5810101372   นางสาวพัชรีพร   เมืองมา : การประมง 6ชั่วโมง
5810101378   นายภีมพศ   จันทร์น้อย : การประมง 6ชั่วโมง
5812101311   นายคมกฤษณ์   คำเขื่อน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101360   นายภูมินันท์   หน่อโอย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812102371   นางสาวศรัณย์พร   พันธะยอด : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812106323   นายชิตพล   รัตนแสง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812107308   นายฆณากร   ช้างแย้ม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5814101307   นางสาวจงจินต์   ป้องสีดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5814101327   นายทศพล   เต็มดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101335   นายนันฐวัฒน์   อรุณกิจทวีลาภ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101336   นางสาวนันทนัช   สุทธกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101351   นายภัทรพล   ขำโต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101359   นายวราวุธ   กองยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101378   นายสุวิชา   กาญจนาภาส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5814102351   นายมกรพงศ์   พิสิฐบุตร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102384   นางสาวอรณัฐ   ศาสนัส : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5815123319   นางสาวจุฬา   สินไพบูลย์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123332   นายณัฐดนัย   เรืองปัญญา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5818102335   นางสาวปิ่นสุดา   สัจจะเวทะ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5818102351   นางสาวโยษิตา   แซ่ตั้ง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5818102374   นายอัศฎา   ลิขิตบุญมา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5822101313   นายเขตต์กาญจน์   เจริญทอง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101364   นางสาวปริณดา   แสงจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5906101398   นายปรเมศวร์   สังฆารมย์ : การจัดการ 8ชั่วโมง