ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5504101301   นางสาวกชกร   ยศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101302   นางสาวกนกกาญจน์   คูหา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101304   นายกมล   คงเมฆา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101308   นางสาวกาญจนรัตน์   กาศมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101313   นายเกรียงไกร   ศรีน้ำคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101317   นางสาวจรรยพร   ขัดวิลาศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101319   นายจักรพันธุ์   กลับมา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101320   นายจักรภัทร   แก้วหานาท : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101322   นางสาวจุฑาพร   สิงห์ทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101324   นางสาวชญานิน   คำสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101326   นายชัยวัฒน์   สีสา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101328   นางสาวชื่นนภา   แก้วสุรินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101330   นายเชาวฤทธิ์   คำอ้าย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101331   นายโชคชัย   มูลควร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101332   นายไชยวัฒน์   สุรวิทย์ธรรมะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101333   นางสาวฐิติมา   ศรีกันชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101335   นายณปภัช   สมศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101336   นายณัฐพงษ์   บุญชู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101337   นางสาวณัฐพร   ป้อมสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101347   นายธวัช   ศรีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101348   นายธัชพล   พริ้วขำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101353   นายนพพล   บุญตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101357   นายนัฏฐ์วิษิษฏ์   ทุนกิจใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101361   นางสาวนิสากร   สีดาแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101363   นายปยุต   ปานสิทธิชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101364   นายประวิทย์   จันพินิจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101367   นายพชร   ใจสะอาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101378   นางสาวเมทินี   เขียวปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101382   นายเลาโจ   เปียวแล่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101384   นายวรัญญู   อิ่นแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101391   นางสาวศศิฎา   อินวร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101392   นางสาวศิรินทิพย์   โปธายี่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101394   นางสาวศิริพรรษ   เอกจิตต์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101395   นายสถาพร   มูลลิสาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101400   นางสาวสุทธิดา   สมหล้า : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101403   นางสาวสุภาวิณี   อำพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101404   นายสุชาญ์   เมธาเวชวิชิต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101405   นายสุรเชษฐ   จันทร์ต๊ะนิต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101406   นายสุรเชษฐ์   เหมือนฟู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101413   นางสาวอรพรรณ   จันทร์สอน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101415   นางสาวอัญชลี   มินทร์ชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101301   นางสาวกนกวรรณ   สานตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101302   นางสาวกมลวรรณ   ดอกแดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101306   นายกิติพงศ์   จันทร์เป็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101308   นายจักรกฤษณ์   แสงหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101311   นายจิระสินธ์   เดชชะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101313   นายจิรายุส   บัวอินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101314   นางสาวชลธิชา   ชมตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101315   นางสาวชลธิชา   ญานิวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101319   นายชิษณุพงศ์   ชัยวุฒิ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101322   นายฐิติณัฐต์   ฉิมเย็น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101324   นายฐิติพงศ์   ศิริ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101325   นายณัฐพงศ์   ทิพยมณฑล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101326   นายณัฐวุฒิ   ปิ่นแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101329   นายธนกฤต   ภูโอบ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101331   นายธนพงษ์   วรรณภิระ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101332   นางสาวธิดาลักษณ์   โพธิพฤกษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101333   นายธีรพัตร   ประทีป ณ ถลาง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101334   นายธีรวัฒน์   สามเคี้ยม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101338   นายนัฐนนท์   พัดโพธิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101340   นางสาวนันทิยา   เพลิดนอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101342   นางสาวเนตรชนก   แสงขาว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101344   นางสาวธีร์จุฑา   นาคชลธี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101345   นายบุญฤทธิ์   ปานันตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101347   นางสาวปติณญา   มูลทรายคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101348   นายประเสริฐ   กุลบริคุปต์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101349   นายปราการ   สอนบุตรนาค : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101353   นายพงศ์ภรณ์   ปริปุณณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101355   นางสาวพิชญ์สินี   อ่อนศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101356   นายพิชิต   สดับ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101359   นายภาณุพงศ์   มีสะอาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101360   นายภาณุพัฒน์   มงคลชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101361   นายภามชนก   บุญเป็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101362   นายภาสุ   เสรีรัตนพร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101363   นายจิรวัฒน์   จอกดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101364   นายมนตรี   ทิวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101367   นางสาวเมธาวี   เฟื่องทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101369   นางสาวรัตติกาล   ปิลาเป็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101370   นายรุ่งโรจน์   ฐิติผลพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101371   นายฤทธิชัย   อินทะชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101372   นางสาววรรณพร   แสงอินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101374   นางสาววัลวิภา   ทรงหอม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101375   นางสาววิจิตรา   พูนประสิทธิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101382   นายศราวุธ   แก้วมา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101383   นายศาสดา   สุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101385   นางสาวศิวะพร   มหาสิทธิโชคศิริ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101387   นายศุภฤกษ์   พุทธิมา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101389   นางสาวสกาวเดือน   เกษกาญจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101392   นายสิทธิชัย   ศรีทิ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101393   นางสาวสิริภรณ์   นระโต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101394   นายสุธิวัฒน์   วงษ์คำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101395   นางสาวสุภาณี   วงศ์ษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604101399   นางสาวอรอุมา   แก่นท้าว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101301   นางสาวกนกวรรณ   ชมภูเทพา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101307   นายกาญจนารท   ลัคนหทัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101312   นายกีรติ   ดิษฐสุวรรณกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101314   นายเกียรติศักดิ์   อาจปักษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101317   นายจักรกฤษณ์   อินต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101319   นางสาวเจนจิรา   อารีย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101321   นายฉัตรชัย   ปิงบุญทา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101322   นายชลมารค   สอนอินต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101323   นางสาวชินานาฏ   อรเนตรพงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101324   นายฐปนพล   ไทยเกิด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101325   นายฐิติ   ธิช่างทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101326   นายณธพฬ   ทองรวย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101327   นายณรงค์ศักดิ์   โยตมาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101329   นางสาวณัฐฌลา   กอบแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101330   นายณัฐพงศ์   คุ้มแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101331   นายณัฐพงศ์   เป็นเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101338   นางสาวทรรศน์พร   กาศสกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101341   นางสาวธนพร   ทองดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101344   นางสาวธีมาพร   สอนอินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101346   นายนริศร   มาขอด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101348   นายนันทวัฒน์   ฟูชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101349   นายนิติรัตน์   ทับลอย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101351   นายประภวิษณุ์   แก้วมาเรือน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101353   นางสาวปิยวรรณ   คณะบุตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101354   นายพงศกรณ์   ประชุมชน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101355   นางสาวพรทิพย์   ปัญญายวง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101356   นางสาวพรทิพย์   สุนทร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101357   นางสาวพรพิมล   อนุวงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101359   นางสาวพรริกา   ปัญญายวง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101366   นายมนตรี   อินกองงาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101369   นายโยนาธาน   เครือมุกธิเบศร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101371   นายรัฐพงษ์   หน่อแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101373   นายรุจิกร   สุวรรณเนตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101375   นางสาววนัชพร   แก้วสะแสน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101376   นางสาววรรณภา   โฉมนาค : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101377   นางสาววิภาภรณ์   รุทธการ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101379   นายศฤงคาร   โสภา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101380   นางสาวศศินา   โชคศิริมงคลชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101383   นายศุภโชค   มหาพรหม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101384   นายศุภวิชญ์   สุนทร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101387   นายสหรัฐ   สันติวราวิทย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101390   นางสาวสิริลักษณ์   สาวิยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101391   นางสาวสิริวิมล   เชื้อไทย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101392   นายสุขเกษม   อินทจักร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101399   นายหัสดิน   คชสาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101301   นายกมลนัทธ์   ไชยนา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101302   นายกฤตยชญ์   แก้วสุทธิ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101303   นายกฤศ   คชสุวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101304   นายกษิดิส   เพิ่มผล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101305   นางสาวกัญญารัตน์   เกิดผล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101307   นายกิตติทัศน์   โสภณวัชรพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101308   นายกุลสิริพงษ์   คงทน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101309   นายเกริกกาญจน์   กสิรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101310   นางสาวเกษศิณี   พ่วงหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101311   นายเกียรติศักดิ์   พรหมพิจารณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101312   นายเกียรติศักดิ์   สร้อยคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101313   นายจรินทร์   ยอดปรางค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101314   นายจักรินทร์   สืบเสม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101315   นางสาวจินทภา   เสาวรส : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101316   นางสาวเจนจิรา   วงค์ใย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101317   นายฉัตรพันธ์   รัตนสิริทิพากร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101318   นายเฉลิมเกียรติ   เป็นมูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101319   นายชัยวัฒน์   ไชยวุธ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101320   นางสาวชื่นกมล   อุปคำพลัฏฐ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101321   นางสาวฐิตยา   สวยมาก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101322   นางสาวฐิติพร   ดวงชื่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101323   นายฐิติพัฒน์   แสงเดือน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101324   นายณรงค์ฤทธิ์   ประจันตะเสน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101325   นายณัฐกิตติ์   งานรุ่งเรือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101326   นางสาวณัฐฐินันท์   ใยบัว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101327   นายณัฐดนัย   ต่อกัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101328   นายณัฐพล   ไชยเสือ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101329   นายณัฐพันธ์   สมภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101330   นางสาวณิชากร   เหมราช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101331   นางสาวณิชาพร   สร้อยงาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101332   นายทัตพงศ์   ศรีอนรรฆวานิช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101333   นายธนพงษ์   จุฬาราช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101334   นายธนุต   ชูโต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101335   นายธัญพิสิษฐ์   ราชสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101336   นางสาวธันญภรณ์   หมวกหมื่นไวย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101337   นางสาวธิดา   ขำศิริรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101338   นายธิติ   ทิวารัตนอังกูร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101339   นายธีรติ   กิ่งจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101340   นายธีรพันธ์   เตจะฝั้น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101341   นายธีรภัทร   รัตนสรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101342   นายธีรภัทร   อินทร์ประเสริฐ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101343   นายธีราวุฒิ   หงษ์ฟ้อน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101344   นายนทีนท   คงทรัพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101345   นายนพเก้า   ดอนปินภิรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101346   นายนพชาติ   สารสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101347   นายนภัทร   หล้าปิงเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101348   นางสาวนฤมล   กาญจนะดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101349   นางสาวนันทิยา   โพธิ์แก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101350   นายนิธิพงศ์   พรมคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101351   นางสาวนิธิพร   ใสปา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101352   นายนิธิวัฒน์   จิตร์น้อย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101353   นายนุติ   บันใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101354   นายนุติภูมิ   สิทธิแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101355   นางสาวบุณยนุช   สุกะละ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101356   นายปฏิภาณ   สมพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101357   นายปฏิภาณ   หนูสิงห์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101358   นายปฏิวัติ   ผิวละออง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101359   นายปฐวี   ใจเดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101360   นายปรัชญา   ธรรมจี๋ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101361   นายปิยพนธ์   ทองเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101362   นายปิยะพงษ์   ดวงปินตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101363   นายปุณยวีร์   โปร่งใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101364   นายพงศธร   คำจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101365   นายพงศธร   ศรีจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101366   นายพงศ์พิเชฐ   ธาดาเดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101367   นางสาวพรธิชา   บุญมา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101368   นายพัชรพงษ์   ตั๋นเมทา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101369   นายพิทวัส   ขัดปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101370   นายพิรุณรักษ์   อาจหาญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101371   นางสาวภัคจิรา   วันแอเลาะห์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101372   นางสาวภัทราพร   วันจิ๋ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101373   นายภานุวัฒน์   จะจง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101374   นายภูวิศ   สุริวงค์ใย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101375   นางสาวมนัชญา   อินทรสูต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101376   นางสาวมาลีวัลย์   แซ่ตั้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101377   นายเมธาวี   ศรีวิไชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101378   นายยศสรัล   จิตต์จรูญพันธุ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101379   นางสาวรุ้งลาวรรณ   ณ คำตัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101380   นายวชิระ   จำนงค์นิต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101381   นายวรพงษ์   มณีสอน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101382   นายวรากร   นาเวชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101383   นายวราวัฒน์   ว่องไว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101384   นายวัชรพงศ์   กุยแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101385   นายวัชรพงษ์   ใจเหล็ก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101386   นายวัชรพร   คำแดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101387   นายวัฒนา   วิทยาลัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101388   นายวันชัย   สิริมาตย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101389   นายวิศรุต   เสาวรส : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101390   นายศิรชัช   แดงไผ่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101391   นางสาวศิริขวัญ   ยานจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101392   นางสาวศิริรัตน์   มโนศิลป์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101393   นายศิวกร   สิทธิรินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101394   นายศุภกฤต   ม่วงเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101395   นายศุภกฤต   สุนทร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101396   นายศุภกิตต์   คำปัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101397   นายสยมภู   โพธินาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101398   นายสหรัก   มณู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101399   นางสาวสิรินรัตน์   จันทร์ออน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101400   นายสิริภพ   พรมปัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101401   นายสุกัลย์   แสงสุวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101402   นายสุขสันต์   เป็นสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101403   นายสุธี   ใจกุลทรัพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101404   นายสุนทร   วรธนรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101405   นางสาวสุปรียา   ผุดผ่อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101406   นางสาวสุภลักษณ์   วงค์ใหญ่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101407   นายสุภัคพล   คำเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101408   นายสุเมธ   กระหนาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101409   นายสุริยันต์   จันทรา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101410   นางสาวอทิติญา   บัวบรรเทา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101411   นายอภิชัย   รัตนะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101412   นายอภิสิทธิ์   วิสัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101413   นายอรรถกร   วันเย็น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101414   นายอรุณรัชช์   มงคลจักรวาล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101416   นายอัครเดช   โพธิกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101417   นายอังกฤษ   ผดุงพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101418   นายอังกฤษ   ศิริวรนันท์กุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101419   นางสาวอาริศรา   ยศสาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101420   นายอิงควัตร   ณ เชียงใหม่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101421   นายอิทธิกร   ชาประดิษฐ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804106361   นายกิตติชัย   ทัศนพันธ์เพชร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง