ผู้เข้าร่วม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 6
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 6
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5401101380   นายธนโชติ   ธงนาค : พืชไร่ 24ชั่วโมง
5403101311   นางสาวธมลวรรณ   ทะนันชัย : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง
5403101316   นายนพรัตน์   สิบแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง
5403101331   นายวสุสรรณ   ชมดวง : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง
5403101332   นางสาววิชชาริณี   มะโนราษฎร์ : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง
5403101338   นายศาศวัต   ผานาค : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง
5403101343   นายอนิรุจน์   สุขประโคน : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง
5403105329   นายศตวรรษ   ไทยสม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 24ชั่วโมง
5501102510   นายชัชธร   ขันคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 24ชั่วโมง
5503101338   นายวัชระ   ผลไม้ : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง
5603101329   นายภรัญญู   รีรมย์ : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง
5603101343   นายสันทัต   พลฤทธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง
5603105303   นายจักร์กฤษ   เตสทิ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 24ชั่วโมง
5703101315   นายณัฐวิชญ์   ติดพวงมาลี : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง
5703101331   นายปิยะพงค์   พงษ์มอน : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง
5703101336   นางสาวพรพิมล   จันธิมา : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง
5703101347   นางสาวราตรี   มิตตัสสะ : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง
5703101348   นางสาวรุ่งทิวา   จึงจิรธนติกุล : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง
5703102334   นายปารมิน   จุมปา : วิศวกรรมอาหาร 24ชั่วโมง
5803101343   นายมารุต   วิเศษสิงห์ : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง