ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501102375   นางสาวนงลักษณ์   สุวรรณะมา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5605201338   นางสาวภัทรวดี   ยิ่งโยชน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5606101356   นางสาวนัทชยา   บุญโญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606101367   นางสาวปรียานุช   วังคะฮาด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606101368   นางสาวปิณิดา   วิจิตต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5609101315   นางสาวจันทรัตน์   รอดกระต่าย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5706101033   นางสาวปาริชาติ   แซ่ลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5709101338   นางสาวธันย์ชนก   อินบางแพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101386   นางสาววาสนา   พรหมเรืองฤทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101390   นายศพิณญา   เกวิรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101403   นางสาวสุธาสินี   ปานใหญ่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5722101380   นางสาววิไลวรรณ   คำพฤกษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101383   นางสาวศรัญญา   คูเมือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101394   นางสาวสกาวเดือน   ธรรมลังกา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101395   นางสาวสร้อยฟ้า   ศรีผสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5801124303   นายเกียรติศักดิ์   อินวรรณ์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5801124315   นายธีรพงศ์   จันจูติ๊บ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5801124340   นายวิรัช   พิชัยสกุลสุทธิ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5801124355   นายเอกภูมิ   มาเครื่อง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง