ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5701101301   นายกรกช   แดงมาลี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101305   นายกิตติพจน์   แย้มจันทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101310   นางสาวขนิษฐา   จุฬา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101312   นายเจตนิพัทธ์   กันทะวงค์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101313   นายเจษฎาศักดิ์   ปัญสุวรรณ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101319   นายณัฐวัฒน์   จันทาพูน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101325   นางสาวทิพวรรณ   ขันเงิน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101329   นางสาวธัญสุดา   พิตะพันธ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101330   นางสาวธิดาภรณ์   ทองชัย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101331   นางสาวนัทถินี   พันธุพล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101334   นางสาวปนัดดา   ปางนิราช : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101336   นางสาวปรีดารัตน์   อินต๊ะวงค์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101337   นางสาวปัณฑ์ชนิต   เฟื่องพานิชเจริญ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101345   นายภานุพงศ์   มุ่งประสมกลาง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101347   นายมีชัย   มีสกุล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101349   นางสาวยศวดี   ชาญณรงค์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101352   นายรัฐศาสตร์   แดงศักดิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101353   นางสาวรัตนาพร   พุ่มพันธ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101356   นายวัชรพล   คำพลอย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101357   นายวิชยา   ไทยงาม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101358   นายวิชาญ   วงศ์อ่อน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101368   นางสาวสิรินินทร์   เจริญรัมย์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101378   นายอภิสิทธิ์   สมแสง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101380   นายอภิชิต   วงศ์ดวงดำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701105301   นางสาวกนกพร   วังษา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105302   นางสาวกนกวรรณ   สงวนจิตร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105303   นางสาวกมลรัตน์   หนูพรหม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105304   นางสาวกฤษดาพร   สิงห์เงิน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105305   นายกานต์ชนิต   ลูมา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105306   นายกิตติ   สิงห์ปาน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105307   นางสาวขนิษฐา   ใหม่นวล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105308   นายคมสันต์   มูลมา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105309   นายคุณานนท์   วิมาลา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105310   นางสาวจันทร์จิรา   ซาววงค์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105311   นางสาวจันทรา   กมุทากรณ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105312   นางสาวจันทราลักษณ์   บุญทะวงศ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105313   นางสาวจารวี   คำปวนโห้ง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105314   นางสาวจารุวรรณ   ข่าขันมะลี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105315   นางสาวจิรัชญา   ชาญประโคน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105316   นางสาวจิราวรรณ   ปัญญารมย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105317   นางสาวจุฑารัตน์   ตันกุณะ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105318   นางสาวจุทาทิพย์   แก้วลังการ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105319   นายเจษฎา   อัตรา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105320   นางสาวเฉลิมวรรณ   ชลชาญกิจ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105321   นางสาวชฎาภรณ์   บุญภา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105322   นางสาวสุณัฐชา   บรรจมาตย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105323   นางสาวชลนิชา   พุ่มฉัตร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105324   นางสาวชลิตา   พนมไพร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105325   นายชวนัตถ์   ทัพเบิก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105326   นายชัยวัฒน์   โคตรเสนา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105327   นายชินวัตร   ศรีพระราม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105328   นางสาวชุติมา   ตูมจา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105329   นางสาวชุติมา   อ่ำสกุล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105330   นายญาณภัทร   จันทนา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105331   นางสาวณัฐชา   ก้อนจันทร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105332   นายณัฐพงษ์   อ้วนมะโฮง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105333   นางสาวณัฐพร   โขนลือชา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105335   นางสาวณัฐวิภา   ปัญญาเยาว์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105336   นางสาวทวินันท์   บุญกลาง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105337   นางสาววรรณภารัตน์   ณ ลำพูน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105338   นางสาวธนพร   อุดก้อน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105339   นายธนวิทย์   ในเรือน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105340   นางสาวธนัญญา   ทองสนิท : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105341   นายธนา   ยี่ป๋า : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105343   นางสาวธิรัมภา   บรรพธรรม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105344   นายธีรชัย   ใจอ้าย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105345   นายนพรัตน์   ศรีชมภู : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105346   นายนรมน   ปัจจักร : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5701105347   นางสาวนรินทร   โปรยไธสง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105348   นางสาวน้ำฝน   แก้วป้อ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105349   นายนิติศาสตร์   พรหมเผ่า : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105350   นางสาวนิภาพร   ขำฉา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105351   นางสาวนิศาชล   ยิ่งเปียง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105352   นางสาวนิศานาถ   โตสกุณี : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5701105353   นางสาวนุชนาฏ   มีบุญ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5701105354   นางสาวเบญจมาศ   สวัสดี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105355   นางสาวปณิดา   ปาสา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105356   นางสาวประไพพรรณ   ทรงประดิษฐ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105357   นางสาวปัณฑารีย์   พนมไพร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105358   นายปิยวัฒน์   ณ ลำพูน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105359   นางสาวปิยะธิดา   ใจธิตา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105360   นางสาวปิยาภรณ์   ปินคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105361   นายพงษ์นรินทร์   อินยะพรม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105362   นางสาวพรทิพา   เทพปัญญา : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5701105364   นางสาวพรสินี   พิมพาทอง : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5701105365   นางสาวพัชนิดา   สิ้นสวนจิตร : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5701105366   นายพิทวัส   จันทร์บ่อแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105367   นางสาวพิมลรัตน์   มิ่งมณี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105368   นางสาวเฟื่องฟ้า   คำสุกใส : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105369   นางสาวมณีรัตน์   สุขจันทร์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105370   นางสาวมนัสวี   วังไชยเลิศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105371   นางสาวมาลิณี   ปันปา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105372   นางสาวรจนา   ทารินทร์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105373   นางสาววนิดา   กล้าหาญ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105374   นายวรเชษฐ์   ทิพกวีย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105375   นางสาววันวิสาข์   ประกอบธรรม : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5701105376   นางสาววิไลพร   บุญโยทยาน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105378   นางสาวศศิธร   กรณ์โคกกรวด : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105380   นางสาวศิริพร   ชโลธร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105381   นางสาวศิริลักษณ์   แก้วมะคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105382   นายศิลา   พลายมี : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5701105383   นางสาวศุผวรรณา   หล้าเตจา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105384   นางสาวสกุลรัตน์   เปี้ยคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105385   นางสาวสมหญิง   ปานทองคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105386   นายสรายุธ   วิเชียรพันธุ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105387   นายสิทธิพล   คุณผม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105388   นางสาวสิรัชญา   วงค์แปง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105389   นางสาวสิริจรรยา   ขันแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105390   นางสาวสิริประภา   จำเริญกุล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105391   นางสาวสุนิสา   ไขบุดดี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105392   นางสาวสุนิสา   จูมปัน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105393   นางสาวสุพิชา   สาตร์ทอง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105394   นางสาวสุภาพร   พานสัมฤทธิ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105395   นางสาวสุภาวดี   ปินตาเป็ก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105396   นางสาวสุมิตรา   แสงบุญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105397   นายสุริยาวุธ   บัวผัด : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105398   นางสาวสุวิชาดา   เชื้อสวน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701113301   นายเกริกเกียรติ   ศรีเกิน : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113302   นางสาวเกวลี   แสนคำ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113303   นายจักรกฤษ   คะมะนาม : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113304   นางสาวจุฑามาศ   จันทร : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113305   นายปิญชาน์   อิ่มบู่ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113306   นายณัฐนนท์   เพียรทอง : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113307   นางสาวณัฐริกา   โปธาพันธ์ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113308   นายณัฐวุฒิ   พิมพ์มั่น : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113309   นายณัทธร   แสนกันคำ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113310   นางสาวดวงดาว   ฉลองไพรวัลย์ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113311   นางสาวทิชา   กัณหะกาญจนะ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113312   นางสาวทิพยรัตน์   เครือเทพ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113313   นายนพคุณ   มีทอง : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113314   นางสาวนิภารัตน์   อุตบัววงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113315   นายบุญเทียน   พิสสมัย : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113316   นางสาวเบญจมาพร   บริสุทธิ์ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113317   นายประภาส   สมบูรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113320   นางสาวปิยธิดา   ท่องเที่ยว : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113321   นางสาวพนิดา   เกิดศิริ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113322   นางสาวพิทยารัตน์   คอคง : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113323   นางสาวพิมพ์ชนก   สาฉลาด : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113324   นางสาวพิมพ์หทัย   กูลวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113325   นายพุฒิพร   บุญลอย : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113326   นายภาคภูมิ   วงค์แสนไชย : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113327   นางสาวมิรันตรี   วิเศษ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113328   นางสาวยุวดี   ดาวโรยรัมย์ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113329   นางสาวรัตนพร   อนุจร : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113330   นางสาววราพร   ขยัน : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113331   นางสาววราภรณ์   วงศ์คำตุ้ย : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113332   นายศักยภาพ   กากแก้ว : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113333   นางสาวศิริลักษณ์   เพชรเวียง : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113334   นางสาวศิวรุณ   จิรกุลศุภากรสิริ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113335   นางสาวสลิตา   ซ้อนกัน : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113336   นางสาวสุชานันท์   แสนคำ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701113337   นางสาวสุดารัตน์   แท่งทอง : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701122001   นางสาวกนกวรรณ   ฟูกาศ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701122002   นางสาวกัลยา   ลิขิตเบญจกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701122004   นายจักรชัย   ชีวจตุรภัทร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701122012   นางสาวณัฐนิชานันท์   มาเยอะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701122013   นายธีรเดช   ปู่ไก่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701122015   นายนพดล   แสงย่าง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701122017   นายนำพล   ศิลปพงไพร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701122018   นางสาวนิภาพรรณ   ชำนาญพล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701122019   นายปฏิภาณ   อุดมทรัพย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701122020   นางสาวปพัชยา   มุตติภัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701122021   นายปรีชา   ผดุงโกมล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701122024   นายพงศธร   บุญญานุพันธ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701122033   นายวิกรม   กาวีแว่น : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701122035   นายศราวุฒ   สุวรรณรักษ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701122037   นางสาวสายรุ้ง   คอยกลาง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701122038   นายสิทธิพล   โพธิ์พึ่ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701122041   นายสุรเชษฐ์   กันธิยะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701122043   นายอนุพันธ์   ดินสีทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701122044   นางสาวอริศรา   หวู่ผะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701122046   นายอำนาจ   เค็มบิง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701124301   นายกรกต   สหะรัตน์ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124302   นายกฤษดา   สีมา : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124303   นายกันชน   สอนเจริญทรัพย์ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124304   นางสาวเกวรี   นาคถิน : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124306   นางสาวชฎาพร   กมลคร : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124307   นางสาวชนกนันท์   บุญโสม : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124308   นายชิตณรงค์   สำราญถิ่น : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124309   นายชูเกียรติ   ใจปิมปา : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124310   นางสาวฐิติพร   เปียงใจ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124311   นางสาวณฐวรรณรดา   จันทร์นวล : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124312   นายณัฐนนท์   พุกอินทร์ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124313   นายณัฐวัฒน์   ตุ่มสียา : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124314   นางสาวดวงกมล   กุณาศรี : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124315   นางสาวทวิพร   วงษ์บุบผา : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124316   นายธรรมมาธิป   เกตุอินทร์ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124317   นายธีรศักดิ์   จะประสงค์ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124318   นางสาวนิภาพร   สายบัว : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124319   นางสาวประภาพรรณ   สุกร : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124320   นางสาวปรีดาพร   อภัยกาวี : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124321   นางสาวปัณฑารีย์   คำสีแก้ว : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124322   นางสาวปาริชาติ   ศรีพุ่ม : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124323   นางสาวปาลิดา   บิดทิพรม : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124325   นายพันธกานต์   กันทะโล : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124326   นางสาวพิมพ์พร   ตุ้ยเครือ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124328   นางสาวมานิษา   สารใจ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124329   นางสาวรมย์ระวี   เทียนแป้น : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124330   นางสาวรังสิมา   กันทะพงษ์ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124331   นายรัตนพงศ์   กตัญชลีกรกุล : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124332   นายลายสือ   สารพัฒน์ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124333   นางสาววชิรญาณ์   บรรพต : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124334   นายวิทยา   เล็กมนต์ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124336   นางสาวศุภศจี   ไชยศิริ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124337   นายสรัณกร   สมจิตรแก้ว : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124338   นางสาวสุณัญญา   พิลึก : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124339   นางสาวสุดารัตน์   จันระวังยศ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124341   นายเอกพล   แซ่วื่อ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701124342   นายเอกพันธ์   แซ่ย่าง : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701125303   นายเกรียงศักดิ์   หล้ามา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125305   นางสาวจรวยพลอย   ธรรมเสน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125308   นายชิษณุพงค์   เสาร์เเก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125313   นายธนภัทร   คำวันศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125316   นางสาวนงคราญ   ใจศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125317   นายนราธิป   รอดประเสริฐ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125318   นางสาวนันทิกา   จายะกูน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125319   นายนิสสรณ์   นวลทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125325   นางสาวพรพิมล   โคตรภูเขียว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125331   นายวัชรพล   ปันกองงาม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125332   นายวัฒนา   สุภาโสด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125335   นางสาวศิรินภา   ขาขันมะณี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125336   นางสาวศิริรัตน์   วงค์ษา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125337   นายสมจิตร   ใจคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125339   นายสิรภพ   ส่วยเสน่ห์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125341   นางสาวสุภาภรณ์   กองสิงห์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125344   นางสาวหทัยชนก   มีทวี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125347   นางสาวอาจรีย์   วันเมือง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701126301   นางสาวกรัณฑรัตน์   พรมยศ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126303   นายเควินทร์   ถิระสาโรช : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126304   นายจักรพงษ์   จางศิริกูล : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126305   นางสาวจารุจินดา   จองนาง : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126306   นางสาวณัฐริกา   สุขสะอาด : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126307   นางสาวณิชาภา   คล่องแคล่วฤชา : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126310   นางสาวธัชมนตร์   คิดสิรีสันต์ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126313   นางสาวนารีนาฏ   ศิริรูป : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126314   นางสาวบุณยาพร   เจริญธรรม : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126318   นายพีระพัฒน์   อากาศทิพย์ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126319   นางสาวแพรพรรณ   จันทะภา : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126320   นายฟ้าคราม   เจริญสมบัติ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126321   นางสาวภาวิตา   ทรายมูลคำ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126322   นายภูมิมีศักดิ์   บุญเป็ง : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126325   นางสาวริศษา   อุฤทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126326   นายวุฒิชัย   จิตดิลกธรรม : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126329   นางสาวศิริวรรณ   บ้านสระ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126331   นางสาวสิริวิภา   ดวงดี : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126332   นายสุทธิชาติ   เครือต๊ะมา : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126333   นางสาวอาภาภรณ์   ยอดคำ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801101301   นางสาวกชพร   คนล่ำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101302   นายกรกฎาภัทร์   บัวเงิน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101303   นายกฤตเมต   สังโขบล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101304   นางสาวกฤติยา   บุญจริง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101305   นายกฤษฎา   โนวะ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101307   นางสาวกัลยกร   เรืองแจ่ม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101308   นายกิ่งพล   เพชรเก่า : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101309   นางสาวขนิษฐา   ชาวะไลย์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101310   นายจักรพงษ์   อ่อนนอ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101311   นางสาวจารุวรรณ   พรหมมินทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101313   นางสาวจุฑารัตน์   วรรณสัก : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101314   นายเจษฎา   สายสุภา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101315   นายชนะฤทธิ์   จิตรนึก : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101316   นางสาวญาณิศา   เชียงทา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101317   นางสาวญาตาวี   เลิศไกร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101318   นายณภัทร   สิงห์โทราช : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101319   นางสาวณัฏฐธิดา   ตาจุมปา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101320   นายณัฐพล   ปัญญาแวว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101321   นายณัฐสิทธิ์   ไชยเสน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101322   นางสาวตะวัน   พรมรอด : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101323   นายทวีศักดิ์   คำภีระ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101324   นายทศพล   ดาปะ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101325   นายทักษิณ   ปินคำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101326   นางสาวทัตพิชา   ปู่สันจร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101327   นางสาวธัญญารัตน์   วันนาอ่อน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101328   นางสาวธัญญาวดี   ศิริกุล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101329   นางสาวธิดามาศ   กำยาน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101330   นายธีรโชติ   อินทร์ประโคน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101331   นายนนท์ณภัทร   กล้าหาญ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101332   นางสาวนราภรณ์   ชาวเมือง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101333   นางสาวนันทกานต์   ติยะสันต์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101334   นางสาวนิละมัย   แสนสุภา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101335   นางสาวนิศากร   แถลงไข : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101336   นายปกิต   อิมพา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101337   นายปณิธาน   คงเทศ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101338   นางสาวประกายกาญจน์   สุขสบาย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101339   นางสาวปิยะมล   กันยวม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101340   นายพงศธร   ลอยลอม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101341   นายพล   เมทา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101342   นายพิทยพัฒน์   ไชมาคำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101343   นางสาวพิศชานันท์   โล่วันทา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101344   นายภาณุวัฒน์   สะทองปา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101346   นางสาวมินตรา   หาญกล้า : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101349   นางสาววริศรา   สาหร่าย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101350   นางสาววินา   ก้อนทับทิม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101351   นางสาววิมลสิริ   ศรีสารคาม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101352   นางสาววิไลวรรณ   โนมขุนทด : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101354   นายศักรินทร์   ชัยทา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101355   นางสาวศิริกัญญา   สวัสชัย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101357   นางสาวศิริลักษณ์   คำปา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101358   นางสาวศิริลักษณ์   บุญเงิน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101364   นายสิทธิพล   ทรงสวัสดิ์วงศ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101365   นางสาวสิรินทรา   ศิริยา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101368   นางสาวสุภัชชา   ทองสุข : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101369   นางสาวสุวัญณี   สวัสดิ์พล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101370   นายอดิรุจ   คำมี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101372   นายอภิสิทธิ์   เสนามาตย์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101375   นางสาวอาทิตยา   ศรีลาฉิม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101376   นางสาวอารีรัตน์   บัวดอก : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101377   นายอำนาจ   แสงสว่าง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101378   นางสาวอินทิรา   พันชั่ง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101379   นายเอกรัฐ   ธนานุสิทธิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101380   นางสาวสุภาดา   ระหาญสิม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801102434   นายราชันย์   เเสงงาม : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801105301   นางสาวกนกวรรณ   สายอูนออน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105302   นางสาวกมลวรรณ   ปะละปิก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105303   นายกสานต์   ใจคำ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5801105304   นางสาวกัญญ์นัชชา   ถือคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105305   นางสาวกัญญาภัค   แสงชาติ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105306   นางสาวกัณฐิกา   นิลแนม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105307   นายกำธรพล   ปงเทพ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105308   นายกิจชนก   ทองกูล : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5801105309   นายกิตติพงษ์   วงค์หาญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105310   นายคงกะพัน   สืบสอาด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105311   นางสาวจันทิมา   จันหอม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105312   นางสาวจารุณี   ดำรงยศยิ่ง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105313   นางสาวจารุพรรณ   เพชรกาฬ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105314   นางสาวจิตรลดา   นวลแก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105315   นางสาวจิราวรรณ   นิลจันทร์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5801105316   นายเจตน์สฤษฎิ์   ชำนาญ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105317   นายเจริญ   ทองคันชั่ง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105318   นายเจษฎา   สุริยา : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5801105319   นายฉกาจกฤษ   เขจร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105320   นางสาวชญาณิศา   กฤตบวรนันท์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5801105321   นางสาวชนม์นิภา   ตาจุมปา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105322   นางสาวชนาธิป   อินต๊ะวงศ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105323   นางสาวชนิกานต์   สายอินต๊ะ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105324   นางสาวชนิภรณ์   ศิริรัตน์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105325   นางสาวชลินทร   อินดวง : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5801105326   นางสาวณัฎฐา   สุระทร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105327   นางสาวณัฐฑริกา   สุนทราวิรัตน์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105328   นายณัฐพงษ์   กันธิยะเทพ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105329   นายณัฐวุฒิ   ฉันทิยานนท์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105330   นายณัฐศักดิ์   ชนะพาล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105331   นายดุสิต   ว่องกสิกรรม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105332   นายทรงวุฒิ   รุ่งเรือง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105333   นางสาวทิพวรรณ   นิ่มกระโทก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105334   นายธนพล   จันทะเนตร : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5801105335   นายธนวัช   จันทะเนตร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105336   นายธรรมโชติ   วุฒิกรกำเนิด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105337   นางสาวธัญญา   ก๋องคำมูล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105338   นางสาวธัญภรณ์   ปั้นโต : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105339   นางสาวธัญรดา   สิทธิราช : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105340   นายธีรทัพพ์   เรืองเทศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105341   นายธีรวัฒน์   บัวเพ็ชร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105342   นางสาวนงค์นุช   โกสุมาร : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5801105343   นายนนทวัชร์   สุทาชัย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105344   นางสาวนภัสสร   กุลวงค์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105345   นางสาวนฤมล   สุคำภา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105346   นางสาวนันทินี   ปานเพ็ชร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105347   นางสาวน้ำทิพย์   เปรมเมือง : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5801105348   นางสาวนิภา   สุปินโน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105349   นางสาวนิภาพร   คติยน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105350   นายปฏิภาณ   แก้ววิชิต : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105351   นายปฐพี   ใจอินต๊ะ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105352   นางสาวประภาพร   เทพพิทักษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105353   นางสาวปัณฑารีย์   หลวงวัง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105354   นายพนธกร   วงค์อ๊อด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105355   นางสาวพลอยวรินทร์   ชื่นบาล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105356   นางสาวพัชราภรณ์   สกุลสอน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105357   นางสาวพิรานันท์   ธิป่าหนาด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105358   นายพุฒิพงษ์   มาลาพันธ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105359   นางสาวแพรวพรรณ   ทองหมู่ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105360   นายภวัต   สัมมานุช : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105361   นายภาคภูมิ   ปวนปันวงค์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105362   นายภาณุ   หมื่นโฮ้ง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105363   นางสาวมณีรัตน์   สุภารักษ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105364   นางสาวมลฑกาญจน์   สีกาวี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105365   นายรัตนพล   ยืนยงคีรีมาศ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105366   นายวชิรวิทย์   ธิการ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105367   นางสาววนิดา   มีดี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105368   นายวรกานต์   เอิกเกริก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105369   นายวรวุฒิ   คำแปงตัน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105370   นางสาววรัชยา   อินทร์จุ้ย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105371   นางสาววราภรณ์   ทาวะรมย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105372   นางสาววารีรัตน์   มีสุขสกุล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105373   นายวิทวัส   คันธรัตน์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5801105374   นายวิโรจน์   เรืองสวัสดิ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105375   นางสาวเวธกา   หมื่นมะโน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105376   นายศรัณญ์   ไหวพริบ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105377   นางสาวศรัณย์   ตี๊กิ๊ม : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5801105378   นางสาวศรัณย์รัชต์   อินชมภู : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105379   นางสาวศศิประภา   ซิวแดง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105380   นางสาวศันศนีย์   สมต๊ะ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105381   นางสาวศิยาพร   ระหงษ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105382   นางสาวศิริรัตน์   สิรินาจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105383   นายศุภมงคล   สุธรรมซาว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105384   นางสาวสมฤดี   ร่มพนาธรรม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง