ผู้เข้าร่วม
ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5718102301   นายกฤตภาส   นันธิ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102302   นางสาวกฤติยา   วงศ์มา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102303   นายไกรสร   เพียสังกะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102304   นางสาวแคทรียา   ตาแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102305   นายจักรกฤษณ์   หงษ์ทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102306   นายเจนภพ   คำมา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102307   นายชนุตร์   เจียมจิระพร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102308   นายฐนกฤต   ทิพย์เวียง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102309   นายณัฐกิตต์   สนธิ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102310   นางสาวณัฐชา   ทองตะเภา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102311   นายณัฐพงษ์   วงษ์แพทย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102312   นายณัฐพล   ทองแท้ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102313   นางสาวณิชารีย์   จินดาธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102314   นายตรีพล   ท่าแร่ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102315   นายทิวากร   โอระมิตร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102316   นายเทียมวชิระ   อะทะไชย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102317   นายธนภัทร   โกศะโยดม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102318   นางสาวธนารัตน์   วอล์คเกอร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102319   นายนพคุณ   จงใจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102320   นางสาวนฤมล   วรรณพริ้ง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102321   นายนัฐชัย   จันทราสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102322   นางสาวปติญญา   เมืองจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102323   นายปรัชญา   เขื่อนแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102324   นายปรัชญา   ปานพรม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102325   นางสาวปัญจาพาณ์   คำฝั้น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102326   นางสาวปานตะวัน   บุตรดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102327   นายภาคภูมิ   ปรีชาถาวร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102328   นางสาวภาพตะวัน   ไชยสุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102329   นายภูพันไพร   เจิดสิริพันธ์พงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102330   นางสาวรุจิรา   สุขสม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102331   นายวรพงศ์   วงษ์ตา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102332   นายวริศ   ทิพย์เวียง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102333   นางสาววันวิสาข์   คำแสง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102334   นายวิทวัส   พุ่มประดิษฐ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102335   นางสาวศรตนันท์   โชติชินเชาว์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102336   นางสาวศิวพร   พุงไธสง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102337   นายสถาพร   วงศ์สุ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102338   นายสมพงษ์   เหลืองอาทิตย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102339   นางสาวสุพิชชา   มุสิกเจียรนันท์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102340   นายสุรเกียรติ   สุรามิตร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102341   นางสาวโสมสุรางค์   เรืองยศ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102342   นางสาวอติพร   ขยัน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102343   นางสาวอินทุอร   จานะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102344   นางสาวอุดมรักษ์   อาทวงษา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102301   นางสาวกชพร   สอนสอาด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102302   นายกฤษณะ   เมธาดุก : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102303   นางสาวกฤษณา   มณีจักร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102304   นางสาวกานต์ระวี   ทั่งศิริ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102305   นายจักรภัทร   บุญเจริญ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102306   นางสาวจารุมาศ   พิลาวัลย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102307   นายจิรศักดิ์   พิมมี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102308   นางสาวจิราพร   เขื่อนเมือง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102309   นางสาวจุฑามาศ   สวยฉลาด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102310   นายฉัตรชัย   รัศมี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102311   นายชญานนท์   แสนโยเมือง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102312   นางสาวชนานน   นุพันธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102313   นางสาวชมพูนุท   พลยา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102314   นางสาวช่อผกา   แซ่ลอ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102315   นายชาคร   ณ ระนอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102316   นางสาวชุดา   ไพศาล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102317   นายณภัทร   อุทุมพร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102318   นางสาวณัฐกานต์   จันทร์เจริญ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102319   นายณัฐสิทธิ์   คีรีสัตยกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102320   นางสาวดวงรัตน์   บัวพรม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102321   นายเดชาวัต   รัตนธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102322   นายตฤณโชค   โพทนา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102323   นายตันติกร   ยิ้มพุดซา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102324   นางสาวธัญญารัตน์   ใจวันดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102325   นางสาวธัญญาลักษณ์   ก่ำรัมย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102326   นางสาวชลิตา   บุญเรือนทรัพย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102327   นายนภนต์   สุขเกษม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102328   นายนัทนันท   ดีลาภ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102329   นางสาวนัยน์ชนก   กะวัง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102330   นางสาวน้ำทิพย์   ชมภูพล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102331   นางสาวเบญจมาภรณ์   โค้วตระกูล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102332   นายปฏิภาณ   กำเนิดพันธุ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102333   นายปฐวี   ณ น่าน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102334   นายปราบศึก   ศรีสวัสดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102335   นางสาวปิ่นสุดา   สัจจะเวทะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102336   นางสาวปิยธิดา   บุญเชิด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102337   นายพฤษพล   จันทาพูน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102338   นายพัชรพล   นุวงศ์ศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102339   นางสาวพัชรินทร์   ตันวังผาง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102340   นางสาวพัทธ์ชณัญ   คำลือ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102341   นายพีระพงษ์   กันสิทธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102342   นางสาวภัทรภร   จันเลียง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102343   นายภาสกร   สายศรีธิ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102344   นางสาวภิฌรัช   สุวรรณรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102345   นายภูริเดช   บุตรจา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102346   นายมงคล   พิกุลน้อย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102347   นางสาวมณชวิตา   นุชคง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102348   นางสาวมณีรัตน์   จองนันตา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102349   นางสาวมิตรสินี   นุชอำพันธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102350   นายโยธิน   บัวเผียน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102351   นางสาวโยษิตา   แซ่ตั้ง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102352   นายรัชชานนท์   เสริญกลาง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102353   นางสาวรัญชิดา   มีสุข : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102354   นางสาววีรินทร์ภัทร์   สมวงษ์ศา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102355   นางสาววรรณิภา   ตาละกา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102356   นางสาววรวรรณ   จันทร์ขาว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102357   นางสาววริศรา   เจริญกาเด็ด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102358   นางสาววิชศลุตา   ปัญโญใหญ่ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102359   นางสาววิมลรัตน์   มงคล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102360   นายวิศิษฐ์   อโณทัยกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102361   นางสาวศศิ   ธัญญกรรม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102362   นางสาวศิริลักษณ์   นิยม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102363   นายศิวดล   กิติตาล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102364   นายศุภกร   ทนุโวหาร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102365   นายสมัชญ์   หวลคำ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102366   นายสหัสชัย   ชัยเทพ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102367   นายสุภักฎี   ปัญญาแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102368   นางสาวสุวนี   มูลย่อง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102369   นายเสริมพงษ์   กัณห์อุไร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102370   นางสาวเสาร์วดี   สิทธิสาร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102371   นางสาวพีรภาว์   ภุชกฤษดาภา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102372   นายอริยะ   อยู่จงดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102373   นางสาวอัชฌาวดี   สุขเทพ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102374   นายอัศฎา   ลิขิตบุญมา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102375   นายอิทธิชัย   พินอุไร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102376   นายอิทธิเชษฐ์   หมื่นอาจยิ้ม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102377   นายเอกพจน์   วงค์เทพ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102378   นายเอนก   คำบุญชู : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102379   นายเอื้ออังกูร   รีรมย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง