ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5104102347   นางสาววิไล   วิไลมงคล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5301302011   นายวีรพงษ์   สีฮอแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
5501102301   นางสาวกชกร   อินทวงศ์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5503105301   นางสาวกัญญาณัฐ   ยะอ้อน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5504104328   นางสาวพลอยไพลิน   สิงห์วิโรจน์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5505101322   นางสาวจุฬาลักษณ์   วุฒิรัตน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5505101327   นางสาวชลธิชา   ไกรสังข์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5509101380   นางสาวนราเนตร   บุญมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5509101390   นางสาวนุชษบา   กันธิมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5512106400   นางสาวอารียา   ตันหลวงกาศ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5601101390   นางสาวอัจฉราวดี   เกลื่อนเมฆ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601105391   นางสาววัชราพร   จันทร์งาม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5604102340   นางสาววาสนา   แดงหม่อง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5604105349   นางสาวศุภพร   ยศอิ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104367   นายภานุกร   โพธิ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104385   นางสาววิภาสินี   สกุลพงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104398   นางสาวสุวนันท์   แสงสุวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605204321   นายธีรพงษ์   วงศ์มณีวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605204348   นายสรศักดิ์   อ้วนล้วน : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5606103307   นางสาวกฤติยากรณ์   มั่งมูลมี : บัญชี 6ชั่วโมง
5606103364   นางสาวบุษบา   อ่ำสงวน : บัญชี 6ชั่วโมง
5606104314   นางสาวปัณณาฑา   ตระกูลประยูร : การเงิน 6ชั่วโมง
5612101310   นางสาวจิรัชยา   ดีปานา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101314   นางสาวชลดา   กุณแสงคำ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101345   นางสาวเบญจมาศ   สุดรัก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101350   นางสาวปิยวรรณ   ปิโย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612102385   นางสาวภักดีพร   เกตุมี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5612102404   นางสาวสุภัชชา   จันทร์คำพา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5612106305   นางสาวงามตา   งานดี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5612106308   นางสาวจันจิรา   นันโท : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5704106316   นางสาวธนานันท์   ทิพนี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5704106319   นายนิวัฒน์   ทิพย์บุญชู : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5705101307   นางสาวกอบแก้ว   เพ็ชรนิล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5706103058   นางสาวปฏิญญา   ตั้งศรีเจริญ : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103327   นายเจษฎากร   สายตา : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103395   นายภานุวัฒน์   สัมพันธ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103447   นางสาวสโรชา   สี่สวัสดิ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103467   นางสาวสุรีวัล   แสงบุญเรือง : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103469   นางสาวหัทยา   ดวงคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
5709101031   นางสาวนิดา   แซ่หลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5709101074   นางสาวหอมลื่น   ลุงวิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5722101341   นางสาวนิจภาคย์   แจ่มกระจ่าง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101364   นางสาวมาริษา   ทำดี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722102012   นางสาวมินตา   เต็มดวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722102015   นายวันเฉลิม   เจริญเมือง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5800102346   นางสาวรุจรวี   อักษรพิสุทธิกุล : ไม่ระบุ 6ชั่วโมง
5800102365   นางสาวกาญจนา   สัญจรดี : ไม่ระบุ 6ชั่วโมง
5801101349   นางสาววริศรา   สาหร่าย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801102427   นางสาวรัชฎา   จันทวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5801105329   นายณัฐวุฒิ   ฉันทิยานนท์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5803101302   นายกฤษณพงศ์   ครูบา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5803101327   นายนัตกานต์   ยิ่งกันทา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5803101328   นางสาวนิภา   นิพวงลา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5803101333   นายพนธกร   เหลี่ยมเคลือบ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5803101354   นางสาวศุภวรรณ   จำชา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5804101316   นางสาวเจนจิรา   วงค์ใย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804104334   นางสาววิลาวัลย์   วรรณกุล : สถิติ 6ชั่วโมง
5804106307   นางสาวจีราวรรณ   สังขไพวรรณ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106320   นางสาวธารารัตน์   ขันทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106340   นายรัชชภูมิ   บุนนาค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804108316   นางสาวนุชจรี   จูแจ่ม : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5804108326   นางสาวรัตติยากร   เดชชัย : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5805101318   นายฐิติพงษ์   ชัยลังกา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101330   นายธงรบ   ทาสัก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101339   นายนพรัช   ทะบุรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101346   นายปรัชญา   สิทธิชัยวงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101349   นายปวริศร   หวันชัยศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805104349   นางสาวนัทธ์ชนัน   ปุ๋ยฟู : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204354   นางสาวอัจฉราวดี   คำเจียงเงิน : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5806101303   นางสาวกรรณิการ์   ศรจันทร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101304   นางสาวกรุณา   ใจปัญญา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101305   นางสาวกวินทรา   พารา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101398   นางสาวนุชทิตา   วะเท : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101399   นางสาวนุษรา   ศรีเก็จแก้วมณี : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101534   นางสาวณัฐการณ์   แก้วพงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806102363   นางสาวฒักฌิยา   ไชยเมืองยอง : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102388   นางสาวทัศนีย์   ทวีความสุข : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102485   นายวิษณุ   มาสาซ้าย : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102499   นางสาวสมัชญา   นารอด : การตลาด 6ชั่วโมง
5806103427   นางสาวภวิษย์พร   อิ่มแผลง : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103497   นายอภิสิทธิ์   ผึ้งสุข : บัญชี 6ชั่วโมง
5806104320   นางสาวกานต์พิชชา   ผิวกลม : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104328   นางสาวเกศินี   เทพกันไชย : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104330   นางสาวขวัญจิรา   เพิ้งจันทร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104385   นางสาวทิพานัน   ติลิบาล : การเงิน 6ชั่วโมง
5806105328   นายดนุสรณ์   เก่งเขตรกรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5809101316   นางสาวจิราภรณ์   แก้วปาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101362   นางสาวพัสรา   กรณา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5812101307   นางสาวการณ์กมล   พิมพ์มหา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101328   นางสาวณัฐตะวัน   มณีจักร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101337   นางสาวธารทิพย์   ตรงดี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101346   นางสาวนิรมล   ดารารัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101401   นางสาวสุพนิดา   แก้วกองมูล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812102304   นางสาวกาญจนา   สุริยะวงศ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102322   นางสาวชนากานต์   ตุ่นจาอ้าย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102360   นางสาวภาวินี   จี๋ทา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102362   นางสาวรังสิยา   สวัสดิ์สุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102369   นางสาววิภาวินี   อินทุภูติ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812106343   นางสาวนฤมล   ขันคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5815123387   นายวัชระ   กลั่นคูวัฒน์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123392   นายวุฒิไกร   ปั้นทิม : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123398   นายศุภณัฐ   แก้วแท้ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง