ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5006101391   นายอรรถพล   ขยันทำ : บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 6ชั่วโมง
5401125305   นายเกรียงไกร   กันธะวัง : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 6ชั่วโมง
5503103329   นายปราโมทย์   กิจนิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5504101395   นายสถาพร   มูลลิสาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5506104335   นางสาวทิวาพร   ธรรมชุณหการณ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5514102326   นางสาวภัทราภรณ์   ทอศิริชูชัย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5601101302   นายกัณฑพงษ์   เกษม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101316   นายชินวัตร   ดวงติ๊บ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101341   นายปักษ์อิสรา   ชาพรมมา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101343   นายพงศกร   ชุมภูชัย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601102324   นายจักรกฤษณ์   โคมณี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102360   นางสาวทักษพร   บุญแรง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5604105359   นางสาวหทัยกาญจน์   ทองศรี : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605104325   นายณัฐพล   เขียวดง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104346   นายปกรณ์เกียรติ   ขัดเรือง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5606101409   นางสาวสมร   ปันรัตนทน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5606103341   นายณัฐวัฒน์   ภัทรเกษวิทย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5614101383   นางสาวสุรางคณา   ฟักถนอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5614102355   นางสาวณปภา   จีระศักดิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5615123329   นางสาวชนิกานต์   รอดมุ้ย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5615123360   นายประทีป   มะโนรี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5701101050   นายอุกฤษฏ์   เล็กดี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701102351   นายดิตถรัตม์   ขัติยศ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701124329   นางสาวรมย์ระวี   เทียนแป้น : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5703102350   นางสาวศศิประภา   สุภาหาญ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5705101305   นายกฤษฎา   ง้าวกาเขียว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101306   นายกฤษณะ   ศิริอางค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101329   นางสาวณิชารีย์   ต้องใจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101336   นายธงชัย   สมอุทัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101358   นางสาวปภัชญา   ศรีสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101381   นางสาววรัชยา   กรุดแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101383   นางสาววลัดดา   เดชกันทา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705104332   นางสาวธนัชชา   ปานมีสิทธิ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705201336   นางสาวพรกนก   มะโนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5706101467   นางสาวณัฐวรรณ   แก้วลังกา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706102402   นางสาวปาริชาติ   กุลนานวน : การตลาด 6ชั่วโมง
5706103339   นายณภัทรดา   ช่างไม้ : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103381   นางสาวพรภิมล   อ่อนวงษ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103383   นางสาวพัทธ์   ศรีรินติ๊บ : บัญชี 6ชั่วโมง
5706104354   นางสาวณัฐกานต์   สุริยะเดช : การเงิน 6ชั่วโมง
5712101353   นางสาวพัชรพร   ขันแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712102385   นางสาวศศิวิมล   แสนแล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5714101358   นายพฤกษ   เครือหงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101412   นางสาวอัจฉราพรรณ   อุทรา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714102336   นางสาวปริญญาพร   วรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5722101334   นางสาวธิดารัตน์   เรือนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5801101001   นายกฤษฎา   กาวิชัย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101002   นายกฤษฎา   ชูช่วย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101003   นายก้องภพ   พรวนา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101004   นายจตุรวัฒน์   ณ ลำพูน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101005   นายจิโรจน์   สารขวัญ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101006   นายชนมกานต์   จำปามูล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101007   นายชำนาญพงษ์   ยอดศรีวรรณ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101008   นายณเคนทร์   คำนันดา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101010   นายทรงสิทธิ์   สุนิธิ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101011   นายทวีชัย   จันทร์สีขาว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101012   นายธนโชติ   นันทะชัย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101013   นายธีรพงศ์   เฉยสง่า : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101014   นายธีรพงศ์   ประสานสงค์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101015   นายธีรานนท์   ปาสุธรรม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101016   นางสาวปณิดา   ฟีสันเทียะ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101017   นายปรเมศร์   เจริญรัมย์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101018   นายประถม   ยศศักดิ์นิรันดร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101019   นายประวิทย์   ตะวันค้ำฟ้า : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101020   นายปวีณ   กองโคกกรวด : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101021   นายปิยะชาติ   ลุประสงค์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101022   นายปุณยวัจน์   หลวงโน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101023   นางสาวผกากรอง   คุ้มทัศ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101024   นายพงศกร   ลาสม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101025   นายพุฒิพงศ์   สยมภาค : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101026   นายภัทรพล   กันฤทธิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101027   นางสาวมาลินี   แซ่ล่าง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101028   นายรัตนพล   จันทอง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101029   นางสาวรัตนาพร   บัวเบิก : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101030   นางสาววรนุช   หล้าเบอะ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101031   นายวรรณะ   สอม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101032   นางสาววรรษมล   แสงวงศ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101033   นายวรุธ   ศรีทอง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101034   นายวิจิตร   สัมพันธ์สินโกมล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101035   นายวิชยานนท์   สืบศักดิ์วงศ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101036   นายวิทยา   แพงศรี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101037   นายวีรชิต   เนาะดู : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101038   นางสาวศิริมล   เหล่าหวายนอก : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101039   นางสาวสาแพ   ก้อนเพชรตาแมว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101040   นายสารัช   ผามั่ง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101041   นางสาวสุจิตตรา   เพียงโธสง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101042   นางสาวสุทธิดา   ชุมภูชัย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101043   นางสาวสุปราณี   กุสะรัมย์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101044   นายสุรกานต์   เปี่ยมบริบูรณ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101045   นายสุริยันต์   บูคะธรรม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101046   นายเหมี่ยะ   อร่าม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101047   นายอนุพงศ์   พงษ์บุตร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101048   นางสาวอริสรา   ขำอ่อน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101049   นายอาทิตย์   วิรุฬพรรณ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101050   นายเอกไช   สายยา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101051   นายเอกรินทร์   เบียเช : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101052   นายเอกสิทธิ์   พรหมเสนา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101301   นางสาวกชพร   คนล่ำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101302   นายกรกฎาภัทร์   บัวเงิน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101303   นายกฤตเมต   สังโขบล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101304   นางสาวกฤติยา   บุญจริง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101305   นายกฤษฎา   โนวะ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101307   นางสาวกัลยกร   เรืองแจ่ม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101308   นายกิ่งพล   เพชรเก่า : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101309   นางสาวขนิษฐา   ชาวะไลย์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101310   นายจักรพงษ์   อ่อนนอ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101311   นางสาวจารุวรรณ   พรหมมินทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101312   นายจิรกิตติ์   อินปั๋น : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101313   นางสาวจุฑารัตน์   วรรณสัก : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101314   นายเจษฎา   สายสุภา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101315   นายชนะฤทธิ์   จิตรนึก : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101316   นางสาวญาณิศา   เชียงทา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101317   นางสาวญาตาวี   เลิศไกร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101318   นายณภัทร   สิงห์โทราช : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101319   นางสาวณัฏฐธิดา   ตาจุมปา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101320   นายณัฐพล   ปัญญาแวว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101321   นายณัฐสิทธิ์   ไชยเสน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101322   นางสาวตะวัน   พรมรอด : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101323   นายทวีศักดิ์   คำภีระ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101324   นายทศพล   ดาปะ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101325   นายทักษิณ   ปินคำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101326   นางสาวทัตพิชา   ปู่สันจร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101327   นางสาวธัญญารัตน์   วันนาอ่อน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101328   นางสาวธัญญาวดี   ศิริกุล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101329   นางสาวธิดามาศ   กำยาน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101330   นายธีรโชติ   อินทร์ประโคน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101331   นายนนท์ณภัทร   กล้าหาญ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101332   นางสาวนราภรณ์   ชาวเมือง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101333   นางสาวนันทกานต์   ติยะสันต์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101334   นางสาวนิละมัย   แสนสุภา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101335   นางสาวนิศากร   แถลงไข : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101336   นายปกิต   อิมพา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101337   นายปณิธาน   คงเทศ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101338   นางสาวประกายกาญจน์   สุขสบาย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101339   นางสาวปิยะมล   กันยวม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101340   นายพงศธร   ลอยลอม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101341   นายพล   เมทา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101342   นายพิทยพัฒน์   ไชมาคำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101343   นางสาวพิศชานันท์   โล่วันทา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101344   นายภาณุวัฒน์   สะทองปา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101345   นายภูชิต   คนหลวง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101346   นางสาวมินตรา   หาญกล้า : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101347   นางสาวเมธนิยา   เรือนทิพย์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101348   นายฤทธิเกียรติ   จอมนงค์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101349   นางสาววริศรา   สาหร่าย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101350   นางสาววินา   ก้อนทับทิม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101351   นางสาววิมลสิริ   ศรีสารคาม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101352   นางสาววิไลวรรณ   โนมขุนทด : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101353   นายวีรภัทร   อย่างคุณธรรม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101354   นายศักรินทร์   ชัยทา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101355   นางสาวศิริกัญญา   สวัสชัย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101356   นางสาวศิรินทร์ทิพย์   พุททรัพย์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101357   นางสาวศิริลักษณ์   คำปา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101358   นางสาวศิริลักษณ์   บุญเงิน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101359   นายบรรยวัสถ์   ติยะ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101360   นายเศรษฐพงษ์   บุญชัยโย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101361   นายสถิตคุณ   ปัญญา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101362   นายสักการะ   สุปี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101363   นายสิทธิโชค   ปราระมียอง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101364   นายสิทธิพล   ทรงสวัสดิ์วงศ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101365   นางสาวสิรินทรา   ศิริยา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101366   นางสาวสุชาดา   ก๋าอินตา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101367   นางสาวสุทธิดา   พรรณเรืองรอง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101368   นางสาวสุภัชชา   ทองสุข : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101369   นางสาวสุวัญณี   สวัสดิ์พล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101370   นายอดิรุจ   คำมี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101371   นายอนุพันธ์   วิรุฬห์พุทธิกุล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101372   นายอภิสิทธิ์   เสนามาตย์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101373   นางสาวอรพิณ   พะเก่พอ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101374   นางสาวอัญชลี   ขอนทอง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101375   นางสาวอาทิตยา   ศรีลาฉิม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101376   นางสาวอารีรัตน์   บัวดอก : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101377   นายอำนาจ   แสงสว่าง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101378   นางสาวอินทิรา   พันชั่ง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101379   นายเอกรัฐ   ธนานุสิทธิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801102301   นางสาวกชกร   เดชดาวเรือง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102302   นางสาวกนกวรรณ   สมใจหวัง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102303   นางสาวกมลมาศ   สวัสดิ์คำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102304   นายกรียุทธ   หาญพละ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102305   นายกฤษฎา   บุญเป็ง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102306   นางสาวกัญญารัตน์   คำภิละ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102307   นางสาวกาญจน์กนก   วิหาละ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102308   นางสาวกาญจนา   สาทรอัมพา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102309   นางสาวกานต์สิริ   เคนเหลื่อม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102310   นางสาวกิตติมา   สาสดีอ่อง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102311   นายกิตมงคล   นิลวัฒน์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102312   นางสาวเก็ดตะวัน   ฮงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102313   นายไกรวิชญ์   บ้านสระ : พืชสวน 12ชั่วโมง
5801102314   นายคเชน   ชัยชนะ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102315   นางสาวคอดียะ   อุ่นฤทัย : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102316   MissKinga   Lham : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102317   นางสาวงามเนตร   เนตรภักดี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102318   นางสาวจตุพร   จูสิงห์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
5801102319   นายจตุรวัฒน์   จิตประสิทธิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102320   นายจักรกฤษ   กูลตา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102321   นางสาวจ๋ามคำ   ยุอินทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102322   นายจาย   วงค์ใหญ่ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102323   นางสาวจารุศิริ   ศรีบัว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102324   นางสาวจิรานุช   จิตพยัค : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102325   นางสาวจิราพร   บุญมี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102326   นายจิรายุทธ   สุดหนองบัว : พืชสวน 12ชั่วโมง
5801102327   นายจิรายุส   ปู่พันธ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102328   นางสาวจุฑาทิพย์   ทิพย์ศรีบุตร : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102329   นางสาวจุไรรัตน์   ขำนวล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102330   นายเจนณรงค์   วงแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102331   นายเจษฏาภรณ์   ชัยทะนัน : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102332   นางสาวชญาณี   สัญญเดช : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102333   นายชนสรณ์   สุภาสาสน์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102334   นางสาวชมพูนุท   แสงทอง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102335   นางสาวชลธิชา   วงเงิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102336   นางสาวชวาลา   เสริฐธิกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102337   นางสาวชุติมา   มาลัยทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102338   นางสาวชุรีพร   ขันโพชา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102339   นางสาวโชติรส   สะท้านถิ่น : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102340   นางสาวฐาปนี   อุ่นนันท์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102341   นางสาวณฐิกา   สามหมื่น : พืชสวน 12ชั่วโมง
5801102342   นางสาวณัฐกานต์   ก้อนใจ๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102343   นางสาวณัฐชา   ศิริสลุง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102344   นางสาวศุภณัฐ   จะสนอง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102345   นายณัฐดนัย   ทองชาติ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102346   นางสาวณัฐติยา   บุญศิริ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102347   นายณัฐพงษ์   พืชพันธุ์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102348   นายณัฐพงษ์   ศิลารัตน์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
5801102349   นายณัฐพงษ์   สุภาษี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102350   นายณัฐพล   เที่ยงสกุลมงคล : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102351   นางสาวณัฐริกา   ฝั้นฉางข้าว : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102352   นายณัฐวัตร   วงษ์แวว : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102353   นางสาวณิชกานต์   ไกรกรุง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102354   นางสาวดรุณี   วงค์ตา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102355   นางสาวตรีรัตน์   คงสัตรา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102356   นายไตรรัตน์   สันติภาพจันทรา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102357   นางสาวทิพนภา   ทับเอี่ยม : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102358   นายธนวัฒน์   สมัญญา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102359   นางสาวธนสุกาญจน์   พานิช : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102360   นายธนัช   วันทะนา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102361   นายธนายุทธ   ปัญจะภักดี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102362   นายธนิน   แซ่ม้า : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102363   นายธัชพล   แก้วคชชา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102364   นางสาวธัญลักษณ์   ยศน้อย : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102365   นางสาวธัญสินี   แดงดำ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102366   นางสาวธาราวรรณ   จินานิกร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102367   นางสาวธิดารัตน์   ยะกาวิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102368   นายธิพกร   ปันทนันท์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102369   นางสาวธีราภรณ์   เรืองฤทธิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102370   นางสาวนภัสวรรณ   คำพร : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102371   นางสาวนภัสวรรณ   ศรีวรรณ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102372   นายนราวิชญ์   ปะละใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102373   นางสาวนวพร   เมืองมูล : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102374   นางสาวนวรัตน์   มาก๋า : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102375   นางสาวนัฐภรณ์   แซ่ลี้ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102376   นางสาวนันณภัชสรณ์   พลมนตรี : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102377   นายนันทวัฒน์   แสนอินมูล : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102378   นายนิธิ   หาญคำ : พืชสวน 12ชั่วโมง
5801102379   นางสาวนิธิพร   เลิศศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102380   นางสาวนิรชร   เบ้าทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102381   นางสาวนิรมล   กวางประเสริฐ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102382   นายปฐมพงษ์   ยอดแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102383   นายปฐมภรณ์   รัตนะ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102384   นางสาวปฐมาพร   จันทร์ศิริ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102385   นางสาวปภัสสร   พรมวิเศษ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102386   นางสาวปภาดา   พวงดอกรัก : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102387   นางสาวปรัชญาภรณ์   กระรินตา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102388   นางสาวปรีย์ญาณีย์   ไปป่า : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102389   นายปวริศร   โสภามาตร : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102390   นางสาวปานตะวัน   เสงี่ยมศรี : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102391   นางสาวปาริฉัตร   อินทสาร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102392   นายพงศกร   เลิศวิจิตรทรัพย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102393   นายพรพินิต   ตันตุ้ย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102394   นางสาวพรพิมล   สุนเลี้ยง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102395   นางสาวพลอยไพลิน   ตั้งสมบูรณ์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102396   นายพัชร   ใจจันติ๊บ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102397   นายพัชรพล   แสงสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102398   นางสาวพัชริดา   ทาอินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102399   นางสาวพิชชา   ธีรสวัสดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102400   นางสาวพิชญาภัทร   ชูส่งแสง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102401   นางสาวพิมพกานต์   แก้วพาก : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102402   นางสาวพิมพ์เงิน   ภูศรี : พืชสวน 12ชั่วโมง
5801102403   นางสาวพิมวิภา   สีคำ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102404   นายพิษณุ   เกิดสา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102405   นายพิษณุพงศ์   อธิปุญญานนท์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102406   นายพีรณัฐ   กาวิตา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102407   นายพีรวิชญ์   สมเดช : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102408   นายพีระกร   ชัยษา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102409   นายพุฒิพงศ์   สลีอ่อน : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102410   นางสาวแพรวพรรณ   เรียนสันเทียะ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102411   นายไพศาล   แสนวงษา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102412   นางสาวภคพร   บุญยัง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102413   นางสาวภัทร์นฤน   ดุลเจริญ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102414   นายภาณุวัฒน์   เป้าทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102415   นางสาวภาวินี   สายพนัส : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102416   นายมงคล   ครรไลรักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102417   นายมนะชัย   ดอกประดู่ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102418   นางสาวมนัสดา   งิ้วแดง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102419   นางสาวธนิษฐา   วันเพ็ญ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102420   นางสาวมัชฌิมา   เดชโพธิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102421   นางสาวมาณิษา   ตรีพบ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102422   นายยศธร   เพ็ชรทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102423   นางสาวยุพารัตน์   จันทร์แค้น : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102424   นางสาวยุภาวรรณ   ขำแผลง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102425   นางสาวรสริน   สระ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102426   นายระเริงชัย   เพชรนอก : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102427   นางสาวรัชฎา   จันทวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102428   นางสาวรัชนก   บุญยิ่งเหลือ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102429   นางสาวรัชนี   ชื่นสุพรชัย : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102430   นางสาวรัชนีกร   จบมะรุม : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102431   นางสาวรัตติยากร   งานดี : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102432   นางสาวรัตนภรณ์   ชาญาติ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102433   นางสาวรัตนาภรณ์   กาวไธสง : พืชสวน 12ชั่วโมง
5801102434   นายราชันย์   เเสงงาม : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102435   นางสาวรุ้งตะวัน   คงหอม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102436   นายละ   สางก่าน : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102437   นางสาววรัญญา   วระพันธุ์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102438   นางสาววราภรณ์   แปงเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102439   นายวัฒนา   จันทร์หล้า : พืชสวน 12ชั่วโมง
5801102440   นางสาววาสนา   ดวงศรี : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102441   นางสาววาสิตา   ทองตา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102442   นายวิจิตร   ไพรถนอมทรัพย์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102443   นางสาววิจิตรา   ตุงคบุรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102444   นายวิชญพัฒน์   เรืองยุบล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102445   นางสาววิภานันต์   พึ่งอ่อน : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102446   นายวีรภัทร   ปั้นฉาย : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102447   นางสาวศตนันท์   พานโฮม : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102448   นายศรัญญู   สาสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102449   นางสาวศรัณย์พร   ไชยวรรณ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102450   นางสาวศศิธร   สมุทรเขต : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102451   นางสาวศิริธร   อินทร์บัว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102452   นางสาวศิริรัตน์   ตุ่นคำหน้อย : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102453   นางสาวศิริลักษณ์   เอ้กระโทก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102454   นางสาวศุภลักษณ์   ปันลี : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102455   นางสาวศุภากร   ภูพานใบ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102456   นางสาวศุภาวรรณ   อาจธัญญกรณ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102457   นายสกุลทอง   สอนทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102458   นายสถาปัตย์   บำรุงวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102459   นางสาวสนธยา   สุขติ๊บ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102460   นางสาวสมฤทัย   จิโน : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102461   นางสาวสโรชา   มานันไชย : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102462   นางสาวสวรรยา   รสชา : พืชสวน 12ชั่วโมง
5801102463   นายสหรัฐ   จูเทศ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102464   นางสาวสิดาพร   คงคะชาติ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102465   นายสิทธิชอบ   เริงไม : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102466   นางสาวสินีพร   หลวงคำ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102467   นางสาวสิริญญา   โสภาวัน : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102468   นางสาวสิรินยา   จอมหาร : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102469   นางสาวสิริประภา   คำงาม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102470   นางสาวสุกัญญา   ปัญญาทิพย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102471   นายสุกัลย์   กันใจ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102472   นางสาวสุนทรา   เป้รอด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102473   นางสาวสุนทรีย์   เป๊อะปันสุข : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102474   นายสุภชัย   สุรณาภรณ์ชัย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102475   นางสาวสุมินตรา   ท้าวอ้าย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102476   นางสาวสุมินท์ตรา   บำรุงศิลป์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102477   นายสุรบดี   จันทร์ใส : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102478   นางสาวสุริวิภา   ศิริบุญ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102479   นางสาวสุรีรัตน์   ประจำเรือ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102480   นายสุวิชาติ์   อุทธิยา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102481   นางสาวแสงอรุณ   ศรีเมืองแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102482   นางสาวหทัยรัตน์   หยกมณีพิพัฒน์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102483   นางสาวเหมือนพี่   แสงแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102484   นายอดิศักดิ์   กรังพานิช : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102485   นายอนุรักษ์   ฟักรักษา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102486   นางสาวอภิชญา   พรหมจอม : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102487   นายอภิชัย   ยศปัน : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102488   นางสาวอภิวรรณ์   งามดี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102489   นายอริญชย์   ไสยย้ำ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102490   นางสาวอังคณา   ใจมาพรม : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102491   นางสาวอัจฉราวดี   ใจจาน : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102492   นางสาวอัญชลี   นันทชัยยอด : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102493   นางสาวอันดามัน   ไชยลังกา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102494   นายอาชานนท์   เเสงเงิน : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102495   นายอาราห์ชาติ   สันติชัยชาญ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102496   นายเอกสิทธิ์   เพ็งหัวรอ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801105301   นางสาวกนกวรรณ   สายอูนออน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105302   นางสาวกมลวรรณ   ปะละปิก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105303   นายกสานต์   ใจคำ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5801105304   นางสาวกัญญ์นัชชา   ถือคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105305   นางสาวกัญญาภัค   แสงชาติ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105306   นางสาวกัณฐิกา   นิลแนม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105307   นายกำธรพล   ปงเทพ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105308   นายกิจชนก   ทองกูล : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5801105309   นายกิตติพงษ์   วงค์หาญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105310   นายคงกะพัน   สืบสอาด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105311   นางสาวจันทิมา   จันหอม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105312   นางสาวจารุณี   ดำรงยศยิ่ง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105313   นางสาวจารุพรรณ   เพชรกาฬ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105314   นางสาวจิตรลดา   นวลแก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105315   นางสาวจิราวรรณ   นิลจันทร์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5801105316   นายเจตน์สฤษฎิ์   ชำนาญ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105317   นายเจริญ   ทองคันชั่ง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105318   นายเจษฎา   สุริยา : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5801105319   นายฉกาจกฤษ   เขจร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105320   นางสาวชญาณิศา   กฤตบวรนันท์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5801105321   นางสาวชนม์นิภา   ตาจุมปา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105322   นางสาวชนาธิป   อินต๊ะวงศ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105323   นางสาวชนิกานต์   สายอินต๊ะ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105324   นางสาวชนิภรณ์   ศิริรัตน์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105325   นางสาวชลินทร   อินดวง : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5801105326   นางสาวณัฎฐา   สุระทร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105327   นางสาวณัฐฑริกา   สุนทราวิรัตน์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105328   นายณัฐพงษ์   กันธิยะเทพ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105329   นายณัฐวุฒิ   ฉันทิยานนท์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105330   นายณัฐศักดิ์   ชนะพาล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105331   นายดุสิต   ว่องกสิกรรม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105332   นายทรงวุฒิ   รุ่งเรือง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105333   นางสาวทิพวรรณ   นิ่มกระโทก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)