ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5803104302   นางสาวเกวลิน   ศรีบุรินทร์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5803104303   นายจีรศักดิ์   จีรวัชรากร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5803104307   นายนพรัตน์   คำนวล : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5803104308   นางสาวนรยา   จันทร์กอง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5803104311   นางสาวภัทรนันท์   เมฆะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5803104312   นายรัชชานนท์   เรียนยอย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5803104314   นายรัฐมน   คำหมื่น : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5803104315   นายวิชัย   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5803104316   นางสาวศิริรัตน์   ชัยวรรณา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5803104317   นายศิวกร   เขจร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5803104318   นายสมชาย   ลุงเสาร์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5803104320   นางสาวสิรินยา   ใจละออ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5803104321   นางสาวสุวิมล   เยาวรัตน์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5803104322   นางสาวเสาวลักษณ์   ทองบุตร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5803104324   นางสาวอาภาภรณ์   อัตตมะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5806103363   นางสาวดุษฎี   ชมภู : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103379   นางสาวธีรตา   ประสาทไทย : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103380   นางสาวนงลักษณ์   ธนวัตมากมี : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103403   นางสาวปาราตรี   หนองข่า : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103411   นางสาวพัชรา   เชียงแขก : บัญชี 3ชั่วโมง