ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5605101302   นายกฤษฎากร   ลอยเทศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101343   นายธีรพงศ์   เกียรติสวรรค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101305   นายกฤษฎา   ง้าวกาเขียว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101362   นางสาวปวีณ์ธิดา   ชาวลาว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101368   นางสาวพัฒน์นรี   จิกาวงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101384   นายวัชระ   อินตะแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705104308   ว่าที่ร้อยตรีจักรธาร   โชคธงทองทวี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104354   นายพชร   สุขประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805101302   นายกฤตณัฐ   เฟื่องจันทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101307   นางสาวกิตติยา   เทือกต๊ะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101308   กุลสตรี   นามสามล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101326   นางสาวดรุณรัฐ   สมเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101334   นางสาวธนภรณ์   แก้วทองสุข : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101335   ธนลภย์   เกตุประสาท : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101337   นางสาวธัญพร   ประจำแถว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101371   นายวรพิชญ์   จำปาเงิน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101374   นางสาววราภรณ์   ต๊ะปงก๋า : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101409   นายอานัส   เลขพันธ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805104420   อัสนีย์   สร้อยคำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805201364   นายอรรถพงศ์   แสงจันทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805204302   กรกนก   ไชยวงศ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204353   อักษรทิพย์   นามเจิง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง