ผู้เข้าร่วม
ผานิตย์ นาขยัน คณะผลิตกรรมการเกษตร
กอบลาภ อารีศรีสม คณะผลิตกรรมการเกษตร
ณัฐดนัย ลิขิตตระการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
อภิริยา นามวงศ์พรหม คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501126301   นางสาวกนกกาญจน์   บุญน้อย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126310   นางสาวณัฐญา   วงศ์สุวัฒน์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126313   นายธณากรณ์   กะผอ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126315   นางสาวธิดารัตน์   เหล่าอัน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126328   นางสาวมนต์ทิพย์   จันทราภัย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5506103098   นางสาวสุพัตรา   บริบูรณ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5601101391   นายพิพัฒน์   หงษ์สำโรง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601102453   นางสาวศุภนิดา   ชื้นขจร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601105310   นางสาวเกษรินทร์   นันปินตา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105315   นางสาวจันทร์จิรา   จักร์แก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105344   นายเทพวารินทร์   คุ้มกุดขมิ้น : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105358   นายบรรพต   ศรชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105386   นายวทัญญู   ประเทศสิงห์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105390   นางสาววราลี   เจียมเงิน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105393   นายวิทยา   แก้วกองทรัพย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105400   นางสาวศศิธร   แก้วคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105402   นางสาวศิรประภา   นิลศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105409   นางสาวสุคนธ์ทิพย์   คำช้อน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601113302   นางสาวกวิตา   โพธิ์เหลือ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113322   นางสาวทิพย์สุคนธ์   จันทร์โพธิ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113326   นางสาวนันทิกานต์   แก้วมา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113333   นางสาวปานฉัตร   หมื่นมะเริง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113334   นางสาวปานวรรณ   เปี่ยมปาน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113335   นางสาวปิยะดา   เยี่ยมรัมย์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113347   นางสาวสุกัญญา   บุญเสือ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601124304   นางสาวจันทร์จิรา   แสนเพชร : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124308   นางสาวฐิติรัตน์   เป้วัด : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124311   นางสาวธนกร   ทองไทย : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124329   นางสาววนัสนันท์   เลิศล้ำ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601125336   นายสุรศักดิ์   กำมะหยี่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5601126302   นางสาวจินตนา   แสนอุ่น : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126303   นางสาวจิราพรรณ   กันทะวงศ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126310   นางสาวธวัลรัตน์   วรรณสกุลเจริญ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701105369   นางสาวมณีรัตน์   สุขจันทร์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105408   นางสาวอารีรัตน์   สีหานาถ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701113308   นายณัฐวุฒิ   พิมพ์มั่น : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701126301   นางสาวกรัณฑรัตน์   พรมยศ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126302   นายกฤตนัน   พรหมบุตร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126303   นายเควินทร์   ถิระสาโรช : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126304   นายจักรพงษ์   จางศิริกูล : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126305   นางสาวจารุจินดา   จองนาง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126306   นางสาวณัฐริกา   สุขสะอาด : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126307   นางสาวณิชาภา   คล่องแคล่วฤชา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126308   นางสาวดารณี   แจ่มฟ้า : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126309   นายธนวัฒน์   เรือนสิทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126310   นางสาวธัชมนตร์   คิดสิรีสันต์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126311   นางสาวธัญรัตน์   เขื่อนวิชัย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126312   นางสาวนันท์นภัส   คงพุ่ม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126313   นางสาวนารีนาฏ   ศิริรูป : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126314   นางสาวบุณยาพร   เจริญธรรม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126315   นางสาวปริชาติ   แก้วศรีบุตร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126316   นางสาวปรียภัสสร์   โพธิดก : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126317   นางสาวพิมมณัฐฐา   จาระณะ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126318   นายพีระพัฒน์   อากาศทิพย์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126319   นางสาวแพรพรรณ   จันทะภา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126320   นายฟ้าคราม   เจริญสมบัติ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126321   นางสาวภาวิตา   ทรายมูลคำ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126322   นายภูมิมีศักดิ์   บุญเป็ง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126323   นางสาวรสสุคนธ์   คำมาบุตร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126324   นายรัตนชัย   กลิ้งจักร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126325   นางสาวริศษา   อุฤทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126326   นายวุฒิชัย   จิตดิลกธรรม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126327   นายศราวุฒิ   เป็งแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126328   นางสาวศศิธร   เนื่องภิรมย์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126329   นางสาวศิริวรรณ   บ้านสระ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126330   นางสาวสิริพร   สิริวัต : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126331   นางสาวสิริวิภา   ดวงดี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126332   นายสุทธิชาติ   เครือต๊ะมา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126333   นางสาวอาภาภรณ์   ยอดคำ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5704302005   นางสาววาสนา   มณีจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5801101004   นายจตุรวัฒน์   ณ ลำพูน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101045   นายสุริยันต์   บูคะธรรม : พืชไร่ 6ชั่วโมง