ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5309101366   นายวริศ   คำนวล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5318102305   นายกิตติพงษ์   หลวงวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5404107309   นายฐาปกรณ์   รัชอินทร์ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5410101414   นายอภิสิทธิ์   คำเพ็ชร์ : การประมง 6ชั่วโมง
5414102342   นางสาวอินทราณี   ใหม่กันทะ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5501105317   นางสาวจินตนา   ปาตาสี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5501123307   กัญญานัฐ   ทองเทพ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5503105304   นางสาวฉัตรฑริกา   ไชยลือชา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5505101364   นางสาวพรทิพย์   จิตตรง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5505104311   นายเกรียงไกร   ปันอึ่ง : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505201310   นายชนินทร์   อุดชะญา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5506103327   นายชยันธร   วงกะโซ่ : บัญชี 6ชั่วโมง
5506103362   นางสาวปิยวัลย์   ทุมคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
5506103375   นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์   ไตรรัตน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5506103427   นายอธิพัชร์   ถาปัน : บัญชี 6ชั่วโมง
5509101384   นางสาวนัทชา   มณเฑียรรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5509101389   นางสาวนุชนิล   พลกล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5509101399   นางสาวปวีณา   คำภามิ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5509101476   นายเสถียร   อินต๊ะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5512101420   นางสาวอำพร   พุทธวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512106334   นางสาวนันทกานต์   วิโยค : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5512106398   นางสาวอัจจิมา   เอี่ยมสืบทับ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5512106401   นางสาวเอื้องฤดี   กงนะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5514102307   นางสาวจุฑามาศ   ยูวะเวส : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5522101358   นางสาวพรทิวา   สูงใหญ่ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5522101394   นางสาวศิริพร   วรวิรัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5601125317   นางสาวบุศรินทร์   สุรินต๊ะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5603101313   ณพล   ดำสี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5603101343   นายสันทัต   พลฤทธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5603101349   นายอภิเชษฐ์   ธงรักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5604101400   นายอัครพล   นักพรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5604102342   วิภาพร   จารุธนกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5604108325   นางสาวสุพรทิพย์   ทาปัญญา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5605101386   นางสาววราภรณ์   กาบุตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101394   นางสาวศรีสุดา   คำดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605104329   นางสาวทัศนีย์   รังแก้ว : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605201348   นางสาววัลลภา   ตาสา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605201352   นางสาวศุภลักษณ์   ใจวงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5606103356   นางสาวธัญญาพร   สังข์พนัส : บัญชี 6ชั่วโมง
5606103360   นางสาวน้ำเพชร   พิกุลทอง : บัญชี 6ชั่วโมง
5606103373   นางสาวปาริฉัตต์   ลังกา : บัญชี 6ชั่วโมง
5609101321   นายคมสันต์   ปาคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5609101338   นางสาวโชติกา   วัฒนะชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5609101343   นางสาวฑิฆัมพร   มาตุทากุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5609101374   นางสาวนุชจลี   นามเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5609101454   นางสาวอัจจิมา   จันดีวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5609101461   นางสาวอุดมพร   สุคนธรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5612106311   นางสาวจุฑามาศ   สุขโต : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5612106342   นายปฏิภาน   นีวันกูล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5612106346   นางสาวเปรมฤดี   บุญเสนอ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5612106380   นางสาวสมหญิง   ยศอิ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5612106387   นางสาวอมรรัตน์   คีรีไพรภักดี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5614102372   นางสาวอัญธิราทิพย์   แก้วทิศ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5615123385   ยุภาพร   ศิริวงค์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5615123421   นางสาวอมลณัฐ   วิชชุเวสคามินทร์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5701101002   นายคมกริช   แสงศรีจันทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101037   นางสาวศิริวัลย์   พัลวัน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701105338   นางสาวธนพร   อุดก้อน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105340   นางสาวธนัญญา   ทองสนิท : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701124331   นายรัตนพงศ์   กตัญชลีกรกุล : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5701124342   นายเอกพันธ์   แซ่ย่าง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5703101341   นางสาวแพรวนภา   พรหมทา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5703101372   นางสาวอลิษา   แสนธานี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5703102353   นางสาวศิริพร   กงเพชร : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5704101338   นางสาวทรรศน์พร   กาศสกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5704101395   นางสาวสุทธิดา   ปัททุม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5704102314   นางสาวพรสุดา   ศิริ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5704105304   นางสาวกฤติยา   ธนะศรีมา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105314   นางสาวถิรนันท์   เกตุทะจักร์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105324   นางสาวพิมพิกา   กุณาผัน : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105330   นางสาววทัญญา   ทองมหา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105338   นางสาวสุทธิดา   เนียมครุธ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105339   นางสาวสุธิตา   เจิมจุล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704106312   นายณัฐวุฒิ   สุดาแก้ว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5704107327   อรรถพล   ใจบ่อแป้น : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704108309   ณัฐธิดา   สักลอ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5706101357   นายธนดล   ชิตสุริยวนิช : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706102397   นางสาวเบญจรัตน์   ปานกลาง : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102426   นางสาวมัลลิกา   แก้วกุลศรี : การตลาด 6ชั่วโมง
5706103358   นางสาวนริศา   มหาวัน : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103431   นางสาวศศิประภา   แก้วเข็ม : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103441   นางสาวศุนัญญา   นันตา : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103461   นางสาวสุพรรษา   วงศ์ตุ่น : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103465   นางสาวสุมาลี   เมอแล : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103470   นางสาวหัทยา   วรอินทร์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103479   นางสาวอรุณี   ตานุ : บัญชี 6ชั่วโมง
5706104332   นางสาวจิรัฐธิกาล   เด่นตระกูลชัย : การเงิน 6ชั่วโมง
5706104334   นางสาวจิราพร   ติ๊บเปอะ : การเงิน 6ชั่วโมง
5706104480   นางสาววรรณา   แซ่หย่าง : การเงิน 6ชั่วโมง
5706105049   นางสาวแสงระวี   สุขเกษม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105304   นายกษาปณ์   เหลืองใหม่เอี่ยม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105331   นายณรงค์ฤทธิ์   สิทธิกุญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5709101076   นางสาวอมรรัตน์   มณีจอม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5709101302   นางสาวกมลวรรณ   จอมแปลง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5709101311   นางสาวจันทกานต์   ศรีบัวทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5709101324   นางสาวณัฐธิดา   บุญนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5709101333   นายธนวัฒน์   รชตปภาวิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5709101382   นายวรวุฒิ   อุตสาแท้ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5709101412   นางสาวอภิญญา   ชื่นขำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5709101414   นางสาวอังควิภา   ทับบุรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5710101393   นายสมพร   พุทธานุ : การประมง 6ชั่วโมง
5712101334   นางสาวธีรภรณ์   ทรมีฤทธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712101342   นายนัฐพล   พรมมาก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712101363   นายระพีพัฒน์   จิตหาญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712101366   นางสาวรัตติยา   คล้ายน้อย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5714102332   นางสาวปพิชญา   ประสงค์เจริญ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102347   นางสาวโยษิตา   สิ่งที่สุข : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102348   นางสาวรวีวรรธน์   เรืองวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5722101315   นางสาวเกษมณี   จันโย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101336   นภัสวรรณ   ปั้นรูป : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5722101387   นางสาวศศิริณ   วิวัฒนพงศ์พันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5800102349   นางสาวธนาภรณ์   ดิษฐสอน : ไม่ระบุ 6ชั่วโมง
5800102355   นางสาวนภัสวรรณ   คูณรัตนไพศาล : ไม่ระบุ 6ชั่วโมง
5800102359   นางสาวกชกร   เพ็ญศรี : ไม่ระบุ 6ชั่วโมง
5800102370   นางสาวนิจจารีย์   เวียร์ร่า : ไม่ระบุ 6ชั่วโมง
5801101032   นางสาววรรษมล   แสงวงศ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101316   นางสาวญาณิศา   เชียงทา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101319   ณัฏฐธิดา   ตาจุมปา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101326   นางสาวทัตพิชา   ปู่สันจร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101338   ประกายกาญจน์   สุขสบาย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101379   นายเอกรัฐ   ธนานุสิทธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801102303   กมลมาศ   สวัสดิ์คำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5801102306   กัญญารัตน์   คำภิละ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102376   นันณภัชสรณ์   พลมนตรี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102390   ปานตะวัน   เสงี่ยมศรี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102403   พิมวิภา   สีคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102479   สุรีรัตน์   ประจำเรือ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5801105351   ปฐพี   ใจอินต๊ะ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801113317   นางสาวณัฐริกา   ศิลาคม : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5801124320   นางสาวเบญญา   แซวหลี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801126302   กาญจนาพร   ทองสุข : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126306   จิณห์วรา   กันหมุด : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126309   ชญานี   อุนจะนำ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801222078   นายณัฐพงศ์   กะมล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5803101316   นายชลกร   ชีวเกษมสุข : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5803102333   นางสาวนิตยา   ทบบุญ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5804101351   นางสาวนิธิพร   ใสปา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101375   มนัชญา   อินทรสูต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804102310   นางสาวชนนุช   อัคควรรณโณ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804102311   นายชาญณรงค์   แว่นทันใจ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804102324   นายธันยบูรณ์   ศรีนวลอ้าย : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804102327   นางสาวนิรัชชา   สุริยา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804103321   นางสาวธิดารัตน์   เปาป่า : เคมี 6ชั่วโมง
5804103323   แนนฑิฌา   นันต๊ะเสน : เคมี 6ชั่วโมง
5804104302   กาญจนาภรณ์   หัตถกอง : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104313   ทิพย์วรรณ   บานเย็นงาม : สถิติ 6ชั่วโมง
5804106357   นายอภิวัฒน์   สูตรเลข : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804108327   นางสาวรุ่งนภา   ตุรงค์เรือง : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5805101316   นายชาญวิชญ์   ชราชิต : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101320   นายณัฐกิตติ์   บุญช่วย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101352   ชลธร   สันติเกียรติ์ผดุง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101359   นายภูมิชนก   จุมปามัญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101365   นางสาวเยาวเรศ   สุพันธ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101368   นายวงศ์วรรธก์   โหรา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101371   นายวรพิชญ์   จำปาเงิน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101376   นายวิทยา   ปราบปรามภัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101380   นางสาววิภาวี   ทองเขียว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101393   นางสาวสุดารัตน์   อะมูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101409   นายอานัส   เลขพันธ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805104325   ชลิตา   แก้วเป็ง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104328   ญาณิศา   เตชะโสด : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104340   ธนพร   บุตุทำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104342   ธนวรรธน์   ตันหลวงกาศ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104404   สุดารัตน์   เสารัตนไพร : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104412   อนุพันธ์   กันทะอินทร์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104414   อภิวัฒน์   หล่อศิริ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104417   อัครเดช   กุหลาบ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805201302   นางสาวกัลยกร   ห่านตระกูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805201313   นางสาวชัญญานุช   วระรัตน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805201344   นางสาวภูริชญา   อินทร์โส : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5806101002   กัลยวรรธน์   อุ่นใจ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101023   นายณัฐชัย   สุทธิรังษี : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101027   นางสาวทวินันท์   พรมเพ็ชร : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101034   นางสาวนฤมล   ไชยหนองหว้า : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101042   นางสาวประภารัตน์   เครือวงค์เมืองคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101076   นางสาวสุดารัตน์   สุธรรม : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101316   นายเกียรติชัย   ปัญญาธรรม : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101322   นายเขมชาติ   กูลหิรัญกิจ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101370   ทัสณีย์   สุปรียาพร : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101376   นายธราดล   จันต๊ะมณี : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101378   นางสาวธัญญเรศ   เงินแก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101461   นางสาวรุ่งทิวา   นาวาลอย : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101482   ศิริวัฒน์   พรหมเมตตา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101509   นายสุรชัย   เจริญสุข : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101514   นางสาวอฐิติกุล   เลี่ยมไคต้วน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806102386   นางสาวตรีรัตน์   ด่านวิไล : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102390   นางสาวทิพย์สุดา   ปงปัญญายืน : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102397   นางสาวธนัญญา   อกอุ่น : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102429   นางสาวปิยะภรณ์   ชัยหมอน : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102432   นางสาวพรปภัส   สุวรรณรัตน์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102437   นางสาวพลอยไพลิน   ทองขำ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102469   นายฤทธิเกียรติ   บุญเลิศ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102477   นายวิชญวัฒก์   เวชมนัส : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102515   นางสาวสุจรรยา   ละทัยนิล : การตลาด 6ชั่วโมง
5806103053   นางสาวนุสรา   ฮ่อธิวงศ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103059   นางสาวประภา   จันทร์สุพรประภา : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103064   นางสาวปิยะพร   ปัญโญ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103099   นางสาววิภาวี   ตรีรถ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103133   นางสาวอัญธิดา   เที่ยงทอง : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103136   นางสาวอินทิพร   ชาวโพงพาง : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103337   นายเฉลิมวุฒิ   วงค์เขียว : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103339   นางสาวชนนิกานต์   พรหมตัน : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103341   นายชนาธิป   เชื้อพรมศร : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103343   นางสาวชไมพร   สมภารจันทร์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103345   นางสาวชวิศา   นนทะนำ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103355   นางสาวณัฐญา   กันต๊ะมา : บัญชี 6ชั่วโมง
5806104365   นางสาวณัฐกานต์   เกิดมาก : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104369   นางสาวณัฐธิดา   ศรีประเสริฐรัตน์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104382   ทัศนีย์   ซาวบุญตัน : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104383   นายทินกร   คำมาบุตร : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104397   นางสาวนพจิรา   ต๊ะวัน : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104399   นางสาวนฤมล   มาใจ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104416   นางสาวปนัดดา   ศรีทัดแอ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104485   นางสาววาทิตยา   บุญอินทร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104491   นางสาววิศรุตา   พลอยบุตร : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104516   นางสาวสุชัญญา   โท๊ะป๋า : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104532   นางสาวอภิชญา   ก๋าละ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104534   นางสาวอภิรดี   บุญสูง : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104536   นางสาวอรปรียา   เดชอุดม : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104548   นางสาวอิษฎา   กลั่นบุศย์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806105317   นายชยากร   พรตะโก : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105351   นางสาวเบญจรัตน์   อินนันชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105377   นางสาวรินรดา   กลิ่นบัวแย้ม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105379   นางสาววรลักษณ์   คำสวน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5809101015   นายเจนยุทธ   ทุนผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101304   นายกฤษฏ์   ชอบสวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101318   จุฑาวัฒน์   จินดาหลวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101390   นายสราวุธ   จุ่งมิตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101392   นางสาวสาวิตรี   สุภานันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5812101311   นายคมกฤษณ์   คำเขื่อน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101321   นางสาวชฎาภา   กุณราช : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101329   นางสาวณัฐนรี   ผลบุญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101340   นางสาวนัจนันท์   ปัญจะเรือง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101347   นายปราโมทย์   ก้อนแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101348   ปัณณวิชญ์   อินคง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101349   นางสาวปานตะวัน   นวลแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101350   นายพงศภัค   สุดเสน่ห์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101354   นางสาวพัชรินยา   โปธิ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101357   นางสาวเพ็ญทิพ   พึ่งพวก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101366   นางสาวรชดากร   ยะยอง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101397   นางสาวสุนิตา   ปัญญา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812102302   นางสาวกาญจนา   กันทะวัง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102315   นางสาวจิราวรรณ   เกตุจำนงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102320   นางสาวชญาภรณ์   มะโน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102323   นางสาวฐาปานีย์   นิลวัฒนา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102324   นางสาวฐิติยา   ฉางข้าวคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102326   ณัฐนันท์   บินซายัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102349   นางสาวปัณณิกา   ช่วยงาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102396   นางสาวอังคณา   ไชยโย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102397   นางสาวอัญญาพร   ไชยดวงคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812106301   นางสาวกมลทิพย์   ทดบุญ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106308   นางสาวจตุรพร   ดาราเพ็ญ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106333   นางสาวทิพย์วรรณ   ลุนวงษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106348   นางสาวบุณฑริกา   สายฟู : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106352   นางสาวปรินดา   มณีศักดิ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106360   นางสาวพัทธนันท์   ริบแจ่ม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106363   นางสาวภัคฏ์หทัยกานต์   เศียรอุ่น : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106386   นางสาวสุชาวดี   ดอกคำแดง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106387   นางสาวสุทธิดา   มณีวรรณ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106389   นางสาวหทัยชนก   อิศรางกูร ณ อยุธยา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5814102302   นางสาวกนกวรรณ   สุริยา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102305   นางสาวกัญจนาลักษณ์   เหล็กกล้า : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102314   นางสาวจรรยา   มากดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102316   นางสาวจริยา   พิมพ์ตรา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102320   นางสาวจุฬารัตน์   ศิริโนนรัง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102343   นางสาวนิภาธร   แก้วนุ้ย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102374   นายสมหวัง   มาเยอะ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102386   นางสาวอัชริยา   วงค์ซาว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5815123329   นางสาวณัฏฐธิดา   เผ่าฟู : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123365   พิเชษฐ   มูลศรี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123384   นางสาววรวรรณ   ภูยางตูม : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123404   นางสาวสุชาดา   จ้อยพุฒ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5818102351   นางสาวโยษิตา   แซ่ตั้ง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5822101348   นางสาวธัญญา   พรทวีกันทา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101349   นางสาวธัญญา   วิเศษคุณ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101356   นางสาวนำหทัย   กุณา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101427   นางสาวอมรรัตน์   ประจำถิ่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101428   อุ้มบุญ   ดอกแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102015   นางสาววาลิศรา   คำศรีสุข : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102017   สิทธิชัย   ปะบือ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822103009   นางสาวเนาวรัตน์   พยุงชงโค : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103012   นายพงศธร   บุญรอด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103016   นายวงศกร   แซ่ฟ้ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง