ผู้เข้าร่วม
ภิญโญ ผลงาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สมเชิด กั๋นไก้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริหารและธุรการ
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5708106303   นายกัญจน์   เศษภักดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5800101322   นายวิชัย   คีรีกีรติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5800101333   นายอาทิตย์   ชัยอานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5800101336   นายณัฐพงศ์   เด่นนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5808106321   นายธนกฤต   วิชญธน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5808106323   นายธนพัฒน์   มารมณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5808106342   นายภาณุ   ศิริขันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5808106344   นายมนตรี   เมฆา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5808106360   นายสุขุม   คำนึง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5808107350   นายประเสริฐ   สระบำรุง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107374   นายวาทยุทธ   วงค์วินิจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง