ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5412106340   นางสาวนริศรา   ขจัดโรคา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 20ชั่วโมง
5512106345   นางสาวพรทิพย์   พันโสม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 20ชั่วโมง
5512106347   นางสาวพรรณรักษ์   สีนวนจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 20ชั่วโมง
5706104314   นายกิตติชัย   ไชยศิลป์ : การเงิน 20ชั่วโมง
5706104354   นางสาวณัฐกานต์   สุริยะเดช : การเงิน 20ชั่วโมง
5706104361   นางสาวณัฐริกา   สุรินทร์ : การเงิน 20ชั่วโมง
5706104363   นางสาวณัทรินทร์   อุตเจริญ : การเงิน 20ชั่วโมง
5706104378   นางสาวธนัชชา   มะละกูล : การเงิน 20ชั่วโมง
5706104379   นางสาวธนัชญา   หอคำ : การเงิน 20ชั่วโมง
5706104382   นางสาวธวัลกร   ขวัญเมือง : การเงิน 20ชั่วโมง
5706104456   นางสาวมณสิกานต์   ขาวละออ : การเงิน 20ชั่วโมง
5706104460   นางสาวมาริษา   แผ่นคำ : การเงิน 20ชั่วโมง
5706104470   นางสาวรัชฎาภรณ์   หลักหาร : การเงิน 20ชั่วโมง
5706104472   นางสาวรัตนา   สร้อยฟ้า : การเงิน 20ชั่วโมง
5706104473   นางสาวรัตนากร   คำปันนา : การเงิน 20ชั่วโมง
5706104476   นางสาวฤทัยรัตน์   รางแขก : การเงิน 20ชั่วโมง
5706104481   นางสาววราภร   บุญปั๋น : การเงิน 20ชั่วโมง
5706104528   นายอรรถพล   ชัยอาภร : การเงิน 20ชั่วโมง
5801105303   นายกสานต์   ใจคำ : อารักขาพืช 20ชั่วโมง
5801105307   นายกำธรพล   ปงเทพ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 20ชั่วโมง
5801105309   นายกิตติพงษ์   วงค์หาญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 20ชั่วโมง
5801105310   นายคงกะพัน   สืบสอาด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 20ชั่วโมง
5801105335   นายธนวัช   จันทะเนตร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 20ชั่วโมง
5801105350   นายปฏิภาณ   แก้ววิชิต : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 20ชั่วโมง
5801105354   นายพนธกร   วงค์อ๊อด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 20ชั่วโมง
5801105358   นายพุฒิพงษ์   มาลาพันธ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 20ชั่วโมง
5801105360   นายภวัต   สัมมานุช : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 20ชั่วโมง
5801105361   นายภาคภูมิ   ปวนปันวงค์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 20ชั่วโมง
5801105366   นายวชิรวิทย์   ธิการ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 20ชั่วโมง
5801105368   นายวรกานต์   เอิกเกริก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 20ชั่วโมง
5801105369   นายวรวุฒิ   คำแปงตัน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 20ชั่วโมง
5801105376   นายศรัณญ์   ไหวพริบ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 20ชั่วโมง
5801126301   นายก้องเกียรติ   แก่นแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 20ชั่วโมง
5801126304   นายขจรศักดิ์   ณ ลำพูน : วิทยาการสมุนไพร 20ชั่วโมง
5801126311   นายชลกร   สันนิถา : วิทยาการสมุนไพร 20ชั่วโมง
5801126323   นายเผด็จชัย   ใจยะ : วิทยาการสมุนไพร 20ชั่วโมง
5801126328   นายภาณุชิตย์   ศิริการ : วิทยาการสมุนไพร 20ชั่วโมง
5804101332   นายทัตพงศ์   ศรีอนรรฆวานิช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5804101353   นายนุติ   บันใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5804101389   นายวิศรุต   เสาวรส : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5804101404   นายสุนทร   วรธนรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5804101413   นายอรรถกร   วันเย็น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5804104311   นายณัฐวุฒิ   อินชัยวงศ์ : สถิติ 20ชั่วโมง
5804106361   นายกิตติชัย   ทัศนพันธ์เพชร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 20ชั่วโมง
5810101302   นายกฤตนันท์   ทองสุกมาก : การประมง 20ชั่วโมง
5810101309   นายเกียรติกมล   มังคะละ : การประมง 20ชั่วโมง
5810101326   นายณัฐดนัย   ชุ่มมะโน : การประมง 20ชั่วโมง
5812102338   นายธนวัฒน์   ช่างภาพ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 20ชั่วโมง
5812102359   นายพีรัช   โชคประสิทธิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 20ชั่วโมง