ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
45206460   นางสาวสาลินี   เปียงใจ : บริหารธุรกิจ (การตลาด) 18ชั่วโมง
5003306001   นายถิรวัฒน์   วงษาเทียม : วิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร 18ชั่วโมง
5403101311   นางสาวธมลวรรณ   ทะนันชัย : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
5403101313   นายธีรภัทร์   สวัสดิพละ : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
5403101316   นายนพรัตน์   สิบแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
5403101320   นายพงศ์ภรณ์   พันธุแพทย์ : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
5403101324   นางสาวภัทรชนก   แก้วดำ : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
5403101332   นางสาววิชชาริณี   มะโนราษฎร์ : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
5403101343   นายอนิรุจน์   สุขประโคน : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
5403102333   นายวิบุญชัย   บุญเป็งแก้ว : วิศวกรรมอาหาร 18ชั่วโมง
5403103313   นางสาวจุฑามาศ   ฉิมผึ้งพะเนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5403105329   นายศตวรรษ   ไทยสม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 18ชั่วโมง
5501102510   นายชัชธร   ขันคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5503101328   นายพิทยุตม์   ศรีขวา : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
5603101329   นายภรัญญู   รีรมย์ : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
5603101330   นายมารุต   วิเศษสิงห์ : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
5603101343   นายสันทัต   พลฤทธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
5603101344   นายสุชาติ   ดาปาน : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
5603102325   นายวีระศักดิ์   จวบความสุข : วิศวกรรมอาหาร 18ชั่วโมง
5701102314   นายขวัญชัย   เตจา : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง