ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5203103309   นายฐิติศักดิ์   จิตตวิง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5303104302   นางสาวกาญจนา   สุริยวรรณ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 14ชั่วโมง
5303104304   นางสาวขนิษฐา   บุญน้อย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 14ชั่วโมง
5403101301   นางสาวขนิษฐา   ในพิมาย : วิศวกรรมเกษตร 14ชั่วโมง
5403101315   นายนพดล   ยอดทัด : วิศวกรรมเกษตร 14ชั่วโมง
5403101324   นางสาวภัทรชนก   แก้วดำ : วิศวกรรมเกษตร 14ชั่วโมง
5403103301   นางสาวกนกวรรณ   วิเศษ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5403103313   นางสาวจุฑามาศ   ฉิมผึ้งพะเนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5403103327   นางสาวประภัสสร   ปิงเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5403103337   นางสาวมริษา   สอนบุญเกิด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5403103348   นางสาววัทนวิภา   ต๊ะสุภา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5403103350   นางสาววิฬุญญา   ชัยชะนะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5403103353   นางสาวศิริฉาย   บุญฤทธิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5403105302   นางสาวแคทลียา   สายอินต๊ะ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 14ชั่วโมง
5403105305   นายจิรายุ   แพสูงเนิน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 14ชั่วโมง
5403105310   นายณัฐพล   มูลอินตา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 14ชั่วโมง
5403105319   นางสาวปรางทิพย์   สิทธิกุลนะ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 14ชั่วโมง
5503101312   นายณฐพงศธร   จุลทะสี : วิศวกรรมเกษตร 14ชั่วโมง
5503101332   นายภาณุมาศ   สมนึก : วิศวกรรมเกษตร 14ชั่วโมง
5503101340   นายสุรสิทธิ์   จุลธง : วิศวกรรมเกษตร 14ชั่วโมง
5503102333   นายสุรศักดิ์   จุลธง : วิศวกรรมอาหาร 14ชั่วโมง
5503102337   นางสาวอรวรรณ   มั่งมูล : วิศวกรรมอาหาร 14ชั่วโมง
5503103329   นายปราโมทย์   กิจนิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5503103338   นางสาวมาริษา   มหาวิเศษทรัพย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5503103341   นางสาวรัชฎาภรณ์   ลิ้นฤาษี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5503103360   นางสาวอรชร   ตันปิน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5503104309   นางสาวชไมพร   ตั้งสมบูรณ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 14ชั่วโมง
5503104315   นางสาวดวงรัตน์   จันสอน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 14ชั่วโมง
5503104322   นางสาวบุษยมาศ   น้อมเจริญ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 14ชั่วโมง
5503104333   นางสาวศิริรัตน์   วงศ์จา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 14ชั่วโมง
5503104345   นางสาวอมรรัตน์   แตงโพธิ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 14ชั่วโมง
5503105302   นายเกียรติภูมิ   นามวิเศษ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 14ชั่วโมง
5503105320   นายพิศักดิ์   วงค์กุลพิลาศ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 14ชั่วโมง
5503105325   นางสาววนิชญา   ชายเรือน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 14ชั่วโมง
5503105334   นายศุภโรจน์   โรจนสุวรรณ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 14ชั่วโมง
5503105342   นางสาวอารดา   บุตรโชติ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 14ชั่วโมง
5603102314   นายพันธกานต์   เรือนแก้ว : วิศวกรรมอาหาร 14ชั่วโมง