ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5703103356   นางสาวภาวดี   จันทร์เงิน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104301   นางสาวจันทิมา   จรัสทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104302   นางสาวจิรนันท์   จวนเก่า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104303   นางสาวจิรารัตน์   คำมาปัน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104304   นางสาวจุฬาลักษณ์   เขียวขำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104305   ชนนิกานต์   จันทร์มีทรัพย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104306   ณัฐภรณ์   ทองสุพรรณ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104307   ณัฐวัฒน์   ลีสี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104308   นางสาวณัฐสุรางค์   สุทธิจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104309   ดวงฤทัย   พึ่งกุศล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104310   นางสาวธนภรณ์   แสนบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104311   นางสาวธารทิพย์   สิริสวัสดิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104312   นางสาวปิยมน   ทิมทองคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104313   นางสาวภานุชนารถ   จันทร์แจ่ม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104314   นางสาวมนทกานต์   จอมระพี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104315   นางสาวมัชฌิมา   เสนาจอหอ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104316   นางสาวลดารัตน์   ดวงสวัสดิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104317   นางสาววิภาวดี   ผลสว่าง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104318   นางสาวศิรินิภา   จำชาติ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104319   ศิวกร   บุญส่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104320   นายศุภวิชญ์   นิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104321   นางสาวสรัลรัชต์   สุทธิชน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104322   นางสาวสุกฤตา   ลุนขอนแก่น : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104323   นางสาวสุภาภรณ์   กาญจนากร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104324   นางสาวสุวรรณี   สมสุวรรณ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104325   นางสาวอภิญญา   สังข์วงค์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง
5708104326   นายอัศวิน   สหะรัตน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56ชั่วโมง