ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5108107312   นายไกรสร   ใจอ้าย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5112103303   นายการัณยภาส   ตระกูลมูล : เศรษฐศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5301101355   นายวรพงษ์   มาตรา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5301101375   นายอรรถสิทธิ์   ศรีดา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5304104329   นางสาวรัตนาภรณ์   พิพัฒน์บรรจง : สถิติ 6ชั่วโมง
5401102455   นายสมคิด   จันทร์วรรณ : พืชศาสตร์ (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5401125369   นางสาวสิรินันท์   อุบล : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 6ชั่วโมง
5403105318   นายประเสริฐสิทธิ์   ไชยฉิม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5404101361   นายพันพิชัย   ศรีโสดา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5404103311   นางสาวจิราวัลย์   สุระนิชกุล : เคมี 6ชั่วโมง
5409101311   นายปวริท   กำลังฤทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5422101308   นายกิตติพงษ์   บัวแก้ว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5501102334   นายเฉลิมชัย   พรหมผ่องแผ้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102335   นางสาวชนกชนม์   ถาใหม่ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102341   นางสาวชุติมา   ด้านเนาลา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102345   นางสาวญาณิกา   อะทอยรัมย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102388   นายบุญชื่น   สวัสดิ์สัมพันธ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102465   นางสาวสมปรารถนา   เจนใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102493   นายอภิวัฒน์   จันทร์สมบรูณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102509   นายวีระเทพ   ธรรมเซ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102512   นายณรงค์ศักดิ์   สุโยจิง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501105320   นายเจนกิจ   ทองสว่าง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5501123389   นางสาวศีตลา   ก่อสินวัฒนา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5504102324   นางสาวปัทมา   จิตต์ระเบียบ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5504102325   นางสาวปานไพลิน   ศรีวิยศ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5504105304   นางสาวจรียา   ทาทอง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5504107350   นางสาวอชิรญา   โภคินภัทรนันต์ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5505104389   นางสาววิราฬี   ทิพย์โอสถ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104409   นายสุริยา   ชัยเมืองชื่น : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104411   นายสุวิทย์   ประเสริฐศรี : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5506105329   นายทรงพล   วิทยา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5512101382   นางสาวเรวดี   อรัญวาสน์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512106319   นางสาวณัฐฐิญา   ตาบทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5512106324   นายติณณ์   แย้มสันต์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5512106330   นางสาวธัญลักษณ์   ปานโท้ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5512106340   นายปฏิยุทธ   พุทธประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5512106347   นางสาวพรรณรักษ์   สีนวนจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5522102014   นายศักดา   วงค์คำแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5601101309   นางสาวจารุวรรณ   สุขอ่วม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101312   นางสาวจิราภรณ์   แจ้งศรีสว่าง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101313   นางสาวเจนจิรา   เกษร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601102381   นางสาวน้ำฝน   ศรีกระกูล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601124309   นายณัฐนนท์   กฤตวิทยากุล : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124332   นายวิทวัส   โยดี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5603101341   นายเศรษฐพงศ์   ทองขาว : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5603105304   นายณัฐดนัย   วงค์คำจันทร์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5603105316   นายพิชิตชัย   นันทกร : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5604101322   นายฐิติณัฐต์   ฉิมเย็น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5604101324   นายฐิติพงศ์   ศิริ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5604101341   นายนิติพัฒน์   พ่อวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5604101372   นางสาววรรณพร   แสงอินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5604101392   นายสิทธิชัย   ศรีทิ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5604101396   นายอภิลักษณ์   หลวงหล้า : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5604105315   นางสาวญานิศา   แก้วเมืองมูล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5604107321   นางสาวปริชญา   จันเสนา : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5604107322   นางสาวปานชนก   ตลับงา : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5604107331   นางสาวราชาวดี   สุวรรณวงศ์ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101319   นางสาวจุรีนุช   สุขคำเมือง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5606102317   นางสาวคุณัญญา   สีหะวงษ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5606102318   นางสาวจริยา   ดวงแก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
5606102380   นางสาวรัตติกาล   วิระแสง : การตลาด 6ชั่วโมง
5606103357   นางสาวธันยพร   ทาจิ๋ว : บัญชี 6ชั่วโมง
5606103396   นางสาวลักษณา   ภิราษร : บัญชี 6ชั่วโมง
5606105306   นางสาวกมลวรรณ   อารินทร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105348   นางสาวปานรดา   แสงสุริยากาศ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5612101323   นายทักษกร   อุดพรม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101344   นางสาวบุษกร   วงศ์น้อย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101372   นางสาววราภรณ์   มหายศ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101383   นางสาวศิริพร   ไชยนุรักษ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101395   นายเสกสรร   สุวรรณราช : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612102366   นางสาวบุษยมาศ   บุญห่าน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5612102375   นางสาวพรรษา   สำราญสุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5612106331   นายธนพล   วะน้ำค้าง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5612106384   นางสาวสุภิกัญญา   สงวนหมู่ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5612106385   นางสาวธัญวลัย   สุทะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5614101364   นายโรจน์สุวรรณ   เรือนรักเรา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5622101322   นายเจษฎา   นพคุณ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101351   นายไนยชน   เลาหมี่ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5701105306   นายกิตติ   สิงห์ปาน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105323   นางสาวชลนิชา   พุ่มฉัตร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105330   นายญาณภัทร   จันทนา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105335   นางสาวณัฐวิภา   ปัญญาเยาว์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105367   นางสาวพิมลรัตน์   มิ่งมณี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105373   นางสาววนิดา   กล้าหาญ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5703101355   นางสาววัชรวลี   ขว้างจิตต์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5704101380   นางสาวศศินา   โชคศิริมงคลชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5704104303   นางสาวกิ่งกาญจน์   ไหวเสทือน : สถิติ 6ชั่วโมง
5704104304   นางสาวกุฎาภา   สุภารี : สถิติ 6ชั่วโมง
5704104306   นางสาวจิราภรณ์   พึ่งตาล : สถิติ 6ชั่วโมง
5705101311   นางสาวการะเกด   ยาวิชัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101312   นางสาวกิตติมา   เข้มพิมพ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101386   นายศตวรรษ   สารถี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101398   นายศุภมิทธ์   สุรินทวงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101399   นางสาวศุภลักษณ์   ทองเชื้อ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101407   นายสุภัคชัย   เจริญเจ้าสกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101411   นายเสกสันต์   ชัยนาม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201301   นางสาวกนกภรณ์   จันต๊ะโป : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5706101338   นางสาวณัฏฐธิดา   ธินันท์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101379   นางสาวเบญญา   อัง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101438   นางสาวสายธาร   ศรีคำปัน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706102482   นางสาวอุษณีย์   ขวัญเมือง : การตลาด 6ชั่วโมง
5706103069   นางสาวปัณฑิตา   ย่อยสกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103087   นางสาวแพรพรรณ   ด้วงวงศ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103365   นายนิธิพงศ์   คงพินิจ : บัญชี 6ชั่วโมง
5706104375   นายธนกฤต   ลาภจรัสแสงโรจน์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5712101339   นางสาวนภสร   ช่วยจันทร์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712101348   นายบัญชา   สาระมัย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712101359   นายภาณุวัฒน์   วงเวียน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712101388   นางสาวสุขุมาลย์   ประจักษ์วิไล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712101391   นางสาวสุนันท์   สุนันต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712106395   นางสาวสุธิตา   ดวงจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5718102320   นางสาวนฤมล   วรรณพริ้ง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5800102357   นางสาวศศิธร   เหมือนใจ : ไม่ระบุ 6ชั่วโมง
5801101003   นายก้องภพ   พรวนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101012   นายธนโชติ   นันทะชัย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101019   นายประวิทย์   ตะวันค้ำฟ้า : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101020   นายปวีณ   กองโคกกรวด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101023   นางสาวผกากรอง   คุ้มทัศ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101036   นายวิทยา   แพงศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101041   นางสาวสุจิตตรา   เพียงโธสง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101047   นายอนุพงศ์   พงษ์บุตร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101049   นายอาทิตย์   วิรุฬพรรณ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101329   นางสาวธิดามาศ   กำยาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101342   นายพิทยพัฒน์   ไชมาคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801102308   นางสาวกาญจนา   สาทรอัมพา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102354   นางสาวดรุณี   วงค์ตา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5801102413   นางสาวภัทร์นฤน   ดุลเจริญ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102415   นางสาวภาวินี   สายพนัส : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5801102418   นางสาวมนัสดา   งิ้วแดง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5801122003   นางสาวกฤษณา   ธรรมศิลป์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122007   นายจณัฐชวิน   สดีวงษ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122011   นายชาญชัย   ทองคำเขียว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122020   ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะนุช   มีบุญ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122024   นางสาวยุวดี   ยงสุทธิวรรณ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122034   นายศรายุทธ   รัตนชัยประสิทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122035   นางสาวศิริจรรยา   วงศ์ธนเศรษฐ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122039   นางสาวสุภัสสร   ศรีพลลา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122041   นายอตินันท์   ห้าหยัง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122046   นางสาวอาทิตยา   จันทร์แก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801124305   นายชญากร   พรมวารี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124307   นายชัยพฤกษ์   สุวรรณหงษ์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124313   นายธเนศพล   รุ่งชัยยันต์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124315   นายธีรพงศ์   จันจูติ๊บ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124331   นางสาวนลินภัสร์   ณัฐเมธานนท์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124337   นายวันทชาติ   สุภากุล : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124341   นางสาววิลาวัลย์   มุรินทร : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124346   นางสาวสวิตตา   หงษ์พิพิธ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124347   นางสาวสุภมาศ   พิมล : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801125302   นางสาวกนกกานต์   วงค์ษา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801125308   นางสาวจารุวรรณ   รำไพบรรพต : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801125339   นางสาวพินทุสร   ใหม่ปัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5803101315   นายชโรธร   แสนบัวหลวง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5803101332   นายปิยะวัฒน์   วิชัยยา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5803101336   นายพิทักษชัย   พรพันธ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5803102330   นางสาวธันยาภรณ์   สีดาบุญมา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5803102334   นางสาวนิพัทธา   สุนันต๊ะ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5803103326   นางสาวปิยณัฐ   สีลาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5803103342   นางสาวสุดารัตน์   ดูแสง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5804101321   นางสาวฐิตยา   สวยมาก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101331   นางสาวณิชาพร   สร้อยงาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804103304   นางสาวกาญจนาภรณ์   ณรงค์ : เคมี 6ชั่วโมง
5804103305   นางสาวกานต์สุดา   อุ่นแก้ว : เคมี 6ชั่วโมง
5804103307   นางสาวกุลธิดา   ณ หนองคาย : เคมี 6ชั่วโมง
5804103319   นางสาวธัญจิรา   ทรงกลิ่น : เคมี 6ชั่วโมง
5804104301   นางสาวกาญจนาพร   กองแก้ว : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104340   นางสาวสุธากัญญาณัฐ   แก้วภัทราธนเวธัส : สถิติ 6ชั่วโมง
5804107338   นางสาวสุทธิดา   ไชยยา : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804108338   นายเทวราช   เพิ่มสิน : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5805101324   นางสาวณัฐวรา   ลุกเซ็น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101328   นายทรงสิทธิ์   สนธิคุณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101373   นางสาววราภรณ์   กองหล้า : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101385   นายกรรษพงค์   วียะศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101399   นางสาวเสาวลักษณ์   กันธิมาพงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5806101340   นายเจริญ   แซ่ท้าว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101456   นางสาวรัชนี   นายมอน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101497   นางสาวสิริรัตน์   สมบูรณ์ชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101516   นางสาวอดิภา   วิไลคุณธรรม : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101536   นายภาณุพงศ์   ศรีจันทร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101539   นางสาวอัจฉราพรรณ   มีใจรักษ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806102336   นายจิรศักดิ์   ทิพย์พงดา : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102356   นายชัชวาล   เปี้ยทา : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102357   นายชาญวิทย์   มโนสาร : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102463   นางสาวรัฐนันท์   นันท์ทิพย์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102511   นางสาวสิริยากร   ดอนชัย : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102512   นางสาวสิริรัตน์   สายยนต์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806103004   นางสาวกฤตพร   จุลศิลป์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103015   นางสาวจุฬารัตน์   อติสุคนธ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103025   นางสาวฐิติพร   ศักดิ์สมบัติ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103379   นางสาวธีรตา   ประสาทไทย : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103406   นางสาวพรทิพา   เลาคำมี : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103468   นายศิวกร   จันทร์เทศ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103513   นางสาวอิสรารัตน์   นวลใจ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806104377   นางสาวดลกมล   สงวนทรัพย์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104378   นางสาวดารา   ไทยภูเขา : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104408   นางสาวนิศารัตน์   เห็มสังหาร : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104530   นายอนุชิต   จอมแปง : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104545   นางสาวอารีรักษ์   อุ่นคำมี : การเงิน 6ชั่วโมง
5809101048   นางสาวภูริชญา   สีธิน้ำโท้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101052   นางสาวรักชนก   ขะจ๋อม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101063   นางสาวสายพิน   สุภาษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101076   นางสาววารินทร์   พูลสวัสดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101353   นางสาวปรารถนานุช   หัวเพชร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101364   นางสาวพิชนันท์   พอสินธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101388   นายเศรษฐภูมิ   ปาขัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5812101378   นางสาววราภรณ์   ใจตื้อ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101408   นางสาววิภาภรณ์   ดีฝั้น : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101409   นางสาวณัฐชญา   สันติกูล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101412   นางสาวฐิติกานต์   ทิพยศักดิ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101414   นางสาวอาพิชานันน์   อริยกุลกัลยา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812102301   นางสาวก่อเกื้อ   อุดมรักษาสกุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102306   นายกิตติพงศ์   พรหมพันธุ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102318   นางสาวจุฬารัตน์   ซิ้มสกุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102348   นายปฐวี   วัฒนะโชติ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102405   นางสาวประภากร   บุญศิลป์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812106359   นางสาวณฐรินทร์   ชุ่มมงคล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812107312   นายเจนณรงค์   ธิคำ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5812107343   นางสาวภัทร์นฤน   มะโนคำ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5814101359   นายวราวุธ   กองยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101369   นางสาวศิริลักษณ์   วงศ์ศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814102323   นายฉัตรชัย   เจริญผล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102334   นายทินภัทร   บุญจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102340   นายนอร์ริน พีร์   ไชยวุฒิมงคล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102342   นางสาวนารีญา   สิงหนสาย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102348   นางสาวพรธีรา   จันทาโลก : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102366   นางสาววาสนา   เชื้อจีน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5815123367   นางสาวพิมพ์วิภา   นิลสนธิ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123378   นางสาวรุ้งลัดดา   สิงห์สถิตย์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123392   นายวุฒิไกร   ปั้นทิม : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123407   นางสาวสุพิชฌาย์   สิทธิ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123409   นางสาวสุมิตรา   ปราบสงบ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5818102302   นายกฤษณะ   เมธาดุก : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5818102343   นายภาสกร   สายศรีธิ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5818102360   นายวิศิษฐ์   อโณทัยกุล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5822101302   นายกฤตานน   ทิพยวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101381   นายภานุพงศ์   ตาละกา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101432   นายนพดล   พันจั่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง