ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 4
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 4
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5401125305   นายเกรียงไกร   กันธะวัง : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 12ชั่วโมง
5501102456   นายศรายุทธ   ผิวพรรณ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5501125312   นายณัฐพล   พุฒซ้อน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5501126328   นางสาวมนต์ทิพย์   จันทราภัย : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5505101333   นายณัฐภัทร   เอี่ยมกระสินธ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5505101375   นายภูมินทร์   สุมขุนทด : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5506104309   นางสาวคณัสนันท์   ทองภาพ : การเงิน 12ชั่วโมง
5506104335   นางสาวทิวาพร   ธรรมชุณหการณ์ : การเงิน 12ชั่วโมง
5509101310   นางสาวกาญจนา   ดาวอาจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5509101460   นายสายน้ำ   แสงน้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5509101490   นางสาวอรุณรัตน์   หลักฐาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5512102312   นายการุณย์   ธะนีวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5514101329   นางสาวณัฐณิชา   วสุวัต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5514102326   นางสาวภัทราภรณ์   ทอศิริชูชัย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5514102333   นางสาววิภาดา   แสนอุบล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5522101406   นางสาวสุชัญญา   เหิกขุนทด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5522101430   นางสาววัชราภรณ์   ญาติจันทึก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5601124336   นายสมชาย   กล้าหาญ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5605104346   นายปกรณ์เกียรติ   ขัดเรือง : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5605104392   นายสันติ   ขาวศรี : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5606101409   นางสาวสมร   ปันรัตนทน : การจัดการ 12ชั่วโมง
5606102324   นางสาวจินตนา   มณีวรรณ : การตลาด 12ชั่วโมง
5609101360   นางสาวธัญญาลักษณ์   โพธิ์ทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5609101457   นางสาวอารีรัตน์   อินแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5612102323   นางสาวเจตนา   วงค์น้อย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5612102371   นายปรัชญา   แก้วเทพ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5612102391   นางสาวรัชนีวรรณ   ดวงมูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5614101371   นายวิทยา   ลาภใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5614102346   นางสาววรวีร์   มีเดช : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5615123360   นายประทีป   มะโนรี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5619102532   นายพีระศิลป์   ใจโต : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
5701102393   นายพงศกร   ทับทิม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701113320   นางสาวปิยธิดา   ท่องเที่ยว : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701124329   นางสาวรมย์ระวี   เทียนแป้น : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5704101368   นางสาวเยาวเรศ   ก้อนทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704105331   นางสาววนิดา   จันทร์ฟอง : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
5705101338   นายธนกฤต   อูบคำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5705101383   นางสาววลัดดา   เดชกันทา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5705101409   นายสุรศักดิ์   วังโส : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5705104365   นางสาวรวิวรรณ   ก๋องจินา : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5706101342   นายณัฐพล   วันลับแล : การจัดการ 12ชั่วโมง
5706101467   นางสาวณัฐวรรณ   แก้วลังกา : การจัดการ 12ชั่วโมง
5706102402   นางสาวปาริชาติ   กุลนานวน : การตลาด 12ชั่วโมง
5709101331   นายทีปกร   อินปา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5709101367   นายภูมิพัฒน์   ชินวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5709101385   นายวันชนะ   สิทธิธรรมใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5710101338   นายณัฐพล   แสนแล : การประมง 12ชั่วโมง
5712101353   นางสาวพัชรพร   ขันแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5712102385   นางสาวศศิวิมล   แสนแล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5714101320   นางสาวฉัตรลดา   ชาวไร่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101365   นายภูมิภัทร   ไคร้สร้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714102336   นางสาวปริญญาพร   วรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102340   นางสาวปิยาอร   บุญผูก : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102345   นางสาวพิชญ์สินี   ยอดภิระ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5722101334   นางสาวธิดารัตน์   เรือนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5722101337   นางสาวนรกมล   อยู่แฮ : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
5809101334   นางสาวดวงพร   กาวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง