ผู้เข้าร่วม
สุรชัย ศรีนรจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
เชาวรัตน์ แสงคำ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
วีนาภัทร์ พงษ์ภา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไชยวัฒน์ ด้วงสูงเนิน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอำนวยการ
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501102456   นายศรายุทธ   ผิวพรรณ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5501125312   นายณัฐพล   พุฒซ้อน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5501126303   นางสาวศิริวิมล   ชายเพ็ชร : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5501126328   นางสาวมนต์ทิพย์   จันทราภัย : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5505101333   นายณัฐภัทร   เอี่ยมกระสินธ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5505101375   นายภูมินทร์   สุมขุนทด : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5506104309   นางสาวคณัสนันท์   ทองภาพ : การเงิน 12ชั่วโมง
5509101310   นางสาวกาญจนา   ดาวอาจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5509101460   นายสายน้ำ   แสงน้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5509101490   นางสาวอรุณรัตน์   หลักฐาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5512102312   นายการุณย์   ธะนีวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5514101329   นางสาวณัฐณิชา   วสุวัต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5522101430   นางสาววัชราภรณ์   ญาติจันทึก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5601124336   นายสมชาย   กล้าหาญ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5605104392   นายสันติ   ขาวศรี : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5606102324   นางสาวจินตนา   มณีวรรณ : การตลาด 12ชั่วโมง
5609101360   นางสาวธัญญาลักษณ์   โพธิ์ทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5609101406   นางสาวภิรมณ์ยา   เพ็งหยวก : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5609101457   นางสาวอารีรัตน์   อินแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5612102323   นางสาวเจตนา   วงค์น้อย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5614102346   นางสาววรวีร์   มีเดช : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5701102329   นายเฉลิมชัย   กลิ่นสังข์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701113320   นางสาวปิยธิดา   ท่องเที่ยว : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5704101368   นางสาวเยาวเรศ   ก้อนทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704105331   นางสาววนิดา   จันทร์ฟอง : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
5705101338   นายธนกฤต   อูบคำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5705101409   นายสุรศักดิ์   วังโส : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5705104365   นางสาวรวิวรรณ   ก๋องจินา : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5709101331   นายทีปกร   อินปา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5709101367   นายภูมิพัฒน์   ชินวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5709101385   นายวันชนะ   สิทธิธรรมใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5714101320   นางสาวฉัตรลดา   ชาวไร่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101365   นายภูมิภัทร   ไคร้สร้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714102340   นางสาวปิยาอร   บุญผูก : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102345   นางสาวพิชญ์สินี   ยอดภิระ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5722101337   นางสาวนรกมล   อยู่แฮ : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
5806102503   นายสราวุธ   ทับเลื่อน : การตลาด 12ชั่วโมง
5809101334   นางสาวดวงพร   กาวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง