ผู้เข้าร่วม
ไชยวัฒน์ ด้วงสูงเนิน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอำนวยการ
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5401125305   นายเกรียงไกร   กันธะวัง : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 16ชั่วโมง
5501125312   นายณัฐพล   พุฒซ้อน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5501126303   นางสาวศิริวิมล   ชายเพ็ชร : วิทยาการสมุนไพร 16ชั่วโมง
5501126328   นางสาวมนต์ทิพย์   จันทราภัย : วิทยาการสมุนไพร 16ชั่วโมง
5505101333   นายณัฐภัทร   เอี่ยมกระสินธ์ : รัฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
5505101375   นายภูมินทร์   สุมขุนทด : รัฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
5506104335   นางสาวทิวาพร   ธรรมชุณหการณ์ : การเงิน 16ชั่วโมง
5509101310   นางสาวกาญจนา   ดาวอาจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5509101460   นายสายน้ำ   แสงน้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5509101490   นางสาวอรุณรัตน์   หลักฐาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5512102312   นายการุณย์   ธะนีวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 16ชั่วโมง
5514101329   นางสาวณัฐณิชา   วสุวัต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5514101356   นายพงศกร   ผ่องใส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5514102326   นางสาวภัทราภรณ์   ทอศิริชูชัย : ภาษาอังกฤษ 16ชั่วโมง
5514102333   นางสาววิภาดา   แสนอุบล : ภาษาอังกฤษ 16ชั่วโมง
5601124336   นายสมชาย   กล้าหาญ : เกษตรเคมี 16ชั่วโมง
5604105359   นางสาวหทัยกาญจน์   ทองศรี : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
5605104346   นายปกรณ์เกียรติ   ขัดเรือง : การบริหารท้องถิ่น 16ชั่วโมง
5606101409   นางสาวสมร   ปันรัตนทน : การจัดการ 16ชั่วโมง
5606102324   นางสาวจินตนา   มณีวรรณ : การตลาด 16ชั่วโมง
5609101360   นางสาวธัญญาลักษณ์   โพธิ์ทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5609101406   นางสาวภิรมณ์ยา   เพ็งหยวก : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5609101457   นางสาวอารีรัตน์   อินแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5612102323   นางสาวเจตนา   วงค์น้อย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 16ชั่วโมง
5612102371   นายปรัชญา   แก้วเทพ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 16ชั่วโมง
5614101325   นายชุมพล   นิติโยธิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5614101371   นายวิทยา   ลาภใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5614102346   นางสาววรวีร์   มีเดช : ภาษาอังกฤษ 16ชั่วโมง
5615123360   นายประทีป   มะโนรี : พลังงานทดแทน 16ชั่วโมง
5619102532   นายพีระศิลป์   ใจโต : ภูมิสถาปัตยกรรม 16ชั่วโมง
5701102393   นายพงศกร   ทับทิม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 16ชั่วโมง
5701113320   นางสาวปิยธิดา   ท่องเที่ยว : ปฐพีศาสตร์ 16ชั่วโมง
5704101368   นางสาวเยาวเรศ   ก้อนทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16ชั่วโมง
5704105331   นางสาววนิดา   จันทร์ฟอง : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
5705101338   นายธนกฤต   อูบคำ : รัฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
5705101383   นางสาววลัดดา   เดชกันทา : รัฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
5705101409   นายสุรศักดิ์   วังโส : รัฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
5705104365   นางสาวรวิวรรณ   ก๋องจินา : การบริหารท้องถิ่น 16ชั่วโมง
5706101342   นายณัฐพล   วันลับแล : การจัดการ 16ชั่วโมง
5706101467   นางสาวณัฐวรรณ   แก้วลังกา : การจัดการ 16ชั่วโมง
5706102402   นางสาวปาริชาติ   กุลนานวน : การตลาด 16ชั่วโมง
5709101331   นายทีปกร   อินปา : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5709101367   นายภูมิพัฒน์   ชินวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5709101385   นายวันชนะ   สิทธิธรรมใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5710101338   นายณัฐพล   แสนแล : การประมง 16ชั่วโมง
5712101353   นางสาวพัชรพร   ขันแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
5712102385   นางสาวศศิวิมล   แสนแล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 16ชั่วโมง
5714101320   นางสาวฉัตรลดา   ชาวไร่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5714101336   นางสาวธนิฎฐา   วิชา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5714101365   นายภูมิภัทร   ไคร้สร้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5714102336   นางสาวปริญญาพร   วรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 16ชั่วโมง
5714102340   นางสาวปิยาอร   บุญผูก : ภาษาอังกฤษ 16ชั่วโมง
5714102345   นางสาวพิชญ์สินี   ยอดภิระ : ภาษาอังกฤษ 16ชั่วโมง
5722101334   นางสาวธิดารัตน์   เรือนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
5722101337   นางสาวนรกมล   อยู่แฮ : สัตวศาสตร์ 16ชั่วโมง
5801113351   นางสาวอ่อน   ปู่หมั่น : ปฐพีศาสตร์ 16ชั่วโมง
5803102302   นางสาวกัลยารัตน์   แซ่เฒ่า : วิศวกรรมอาหาร 16ชั่วโมง
5804104323   นางสาวปทุมวรรณ   สมงาม : สถิติ 16ชั่วโมง
5804108325   นางสาวภัทธิรา   เอี่ยมมณีรัตนา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 16ชั่วโมง
5804108337   นางสาวอสมาภรณ์   ทูปแป้น : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 16ชั่วโมง
5805101304   นางสาวกวินนา   มิดดา : รัฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
5805101344   นายปฏิภาณ   ทุ่งละออ : รัฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
5805104304   นายกษกรณ์   ใจแข็ง : การบริหารท้องถิ่น 16ชั่วโมง
5805104313   นางสาวกิตติยา   คำปัน : การบริหารท้องถิ่น 16ชั่วโมง
5805104380   นายวงศกร   เทพเสาร์ : การบริหารท้องถิ่น 16ชั่วโมง
5805104383   นายวรวุฒิ   วงษ์สุรินทร์ : การบริหารท้องถิ่น 16ชั่วโมง
5806101349   นางสาวฐิติรัตน์   นันตา : การจัดการ 16ชั่วโมง
5806101500   นางสาวสุจิตกานต์   หงสไกร : การจัดการ 16ชั่วโมง
5806102503   นายสราวุธ   ทับเลื่อน : การตลาด 16ชั่วโมง
5806103033   นางสาวดวงนภา   แสงคำ : บัญชี 16ชั่วโมง
5806103471   นางสาวศุพัชรวรรณ   ยศอ่อน : บัญชี 16ชั่วโมง
5806103476   นางสาวสร้อยทอง   กองทา : บัญชี 16ชั่วโมง
5806103484   นางสาวสุทธิดา   อินยาศรี : บัญชี 16ชั่วโมง
5806104386   นายธนกร   กมล : การเงิน 16ชั่วโมง
5806104446   นางสาวภรณ์ชิตา   จิตนาน : การเงิน 16ชั่วโมง
5806104537   นางสาวอรปรียา   มูลสม : การเงิน 16ชั่วโมง
5809101334   นางสาวดวงพร   กาวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5809101343   นายนรินทร์   สมประสงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5809101361   นายพัชรพล   นันทวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5809101376   นางสาวรุ่งวิมล   ปัญญามา : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5809101391   นายสหการ   สมศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5809101402   นางสาวอัญชรินทร์   ศรีจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5809101407   นางสาวอุบลรัตน์   บัววัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5814101307   นางสาวจงจินต์   ป้องสีดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814101378   นายสุวิชา   กาญจนาภาส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5814102304   นายกฤตภาส   โชติกะชีวิน : ภาษาอังกฤษ 16ชั่วโมง
5814102389   นายเอกพจน์   นรชาติวศิน : ภาษาอังกฤษ 16ชั่วโมง