ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5601101391   นายพิพัฒน์   หงษ์สำโรง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601124306   นางสาวจิราวดี   วรสิทธิ์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124315   นางสาวธิติมา   พนาวรรณ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5601124327   นางสาวมาริษา   กองขุนทด : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124332   นายวิทวัส   โยดี : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5601124343   นางสาวอักษิพร   พรหมเผ่า : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5701102351   นายดิตถรัตม์   ขัติยศ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102434   นางสาววิจิตรา   เจริญสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102439   นางสาววิไลวรรณ   สุตาติ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102472   นางสาวสุนิตย์   กันทะโล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701105323   นางสาวชลนิชา   พุ่มฉัตร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105347   นางสาวนรินทร   โปรยไธสง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105385   นางสาวสมหญิง   ปานทองคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105407   นางสาวอัจฉราภรณ์   สมใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701126302   นายกฤตนัน   พรหมบุตร : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126326   นายวุฒิชัย   จิตดิลกธรรม : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801102309   นางสาวกานต์สิริ   เคนเหลื่อม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5801102314   นายคเชน   ชัยชนะ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102315   นางสาวคอดียะ   อุ่นฤทัย : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102317   นางสาวงามเนตร   เนตรภักดี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102329   นางสาวจุไรรัตน์   ขำนวล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102335   นางสาวชลธิชา   วงเงิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102336   นางสาวชวาลา   เสริฐธิกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102337   นางสาวชุติมา   มาลัยทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102339   นางสาวโชติรส   สะท้านถิ่น : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102340   นางสาวฐาปนี   อุ่นนันท์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102347   นายณัฐพงษ์   พืชพันธุ์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102350   นายณัฐพล   เที่ยงสกุลมงคล : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102358   นายธนวัฒน์   สมัญญา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102359   นางสาวธนสุกาญจน์   พานิช : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102360   นายธนัช   วันทะนา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102361   นายธนายุทธ   ปัญจะภักดี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102366   นางสาวธาราวรรณ   จินานิกร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102367   นางสาวธิดารัตน์   ยะกาวิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102369   นางสาวธีราภรณ์   เรืองฤทธิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102370   นางสาวนภัสวรรณ   คำพร : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102371   นางสาวนภัสวรรณ   ศรีวรรณ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102372   นายนราวิชญ์   ปะละใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102374   นางสาวนวรัตน์   มาก๋า : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102404   นายพิษณุ   เกิดสา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102440   นางสาววาสนา   ดวงศรี : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102443   นางสาววิจิตรา   ตุงคบุรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102448   นายศรัญญู   สาสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง