ผู้เข้าร่วม
กชสร จินดารัตน์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
รุ่งนภา รินคำ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
เฉลิมศักดิ์ ใจสุดา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
ทัศนีย์ ญาณะพันธ์ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก
นิวัติ ช่างซอ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
อรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5801125352   นางสาววิภาดา   พรมทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125353   นางสาววิภารัตน์   จัตุชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125355   นางสาวศิริพร   วงศ์ดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125356   นางสาวศิริพร   อินทร์นอก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125366   นางสาวสุทธิดา   ต๊ะปัญญา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5806101368   นายทรินทร์   บำรุงชู : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806102306   นายกษิดิศ   น้อยมี : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102309   นายกันตพงศ์   พรหมณะ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102317   นายกิตติฐัช   หน่ออ้าย : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102522   นายอนุภาพ   ยะสาร : การตลาด 3ชั่วโมง
5810101314   นายจักรกฤษณ์   ฤทธิเดช : การประมง 3ชั่วโมง
5810101338   นายธนพนธ์   ธะนะมงคล : การประมง 3ชั่วโมง
5810101366   นายพงศกร   พรมขอนยาง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101395   นายวัชระ   มาตวงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง