ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5401105360   นางสาวสุกัญญา   สุระ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
5503103348   นายศราวุฒิ   วงพรมสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
5504104332   นางสาวเมธวี   พวงมาลี : สถิติ 2ชั่วโมง
5506101408   นายสุเชษฎฐ์   วิภาวีพลกุล : การจัดการ 2ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 2ชั่วโมง
5514101356   นายพงศกร   ผ่องใส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
5518102307   นางสาวจิราพร   มูลใหม่ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
5604101307   นายจักรกฤษณ์   มณีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
5605104341   นางสาวนันทนัช   ฤทธิรุตม์ : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5605104346   นายปกรณ์เกียรติ   ขัดเรือง : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5606105338   นางสาวธมลวรรณ   ยศโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
5612102371   นายปรัชญา   แก้วเทพ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
5614101371   นายวิทยา   ลาภใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
5615123360   นายประทีป   มะโนรี : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
5701102393   นายพงศกร   ทับทิม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 2ชั่วโมง
5701102400   นางสาวพัชราภรณ์   คำแสน : พืชสวน (ไม้ผล) 2ชั่วโมง
5701124329   นางสาวรมย์ระวี   เทียนแป้น : เกษตรเคมี 2ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5706101314   นายขชล   กลางชัย : การจัดการ 2ชั่วโมง
5706101342   นายณัฐพล   วันลับแล : การจัดการ 2ชั่วโมง
5706101467   นางสาวณัฐวรรณ   แก้วลังกา : การจัดการ 2ชั่วโมง
5706102402   นางสาวปาริชาติ   กุลนานวน : การตลาด 2ชั่วโมง
5706102424   นางสาวมณีรัตน์   คุ้มรอบ : การตลาด 2ชั่วโมง
5706102481   นางสาวอาภัสรา   สายศรี : การตลาด 2ชั่วโมง
5706103336   นางสาวฐิตาภา   คณิตคณาธิการ : บัญชี 2ชั่วโมง
5706103414   นายวรกฤษ   มาละดา : บัญชี 2ชั่วโมง
5706105410   นางสาวสุพิชฌาย์   กุณฑา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
5710101385   นายวิทยานุกูล   ไผ่แสง : การประมง 2ชั่วโมง
5710101409   นางสาวแสงอรุณ   วรจันทร์ : การประมง 2ชั่วโมง
5712102311   นางสาวจตุพร   วงศยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
5712102320   นางสาวชนนิกานต์   เทพท้าว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
5712102351   นางสาวปฐยพร   แก้วฟู : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
5712102385   นางสาวศศิวิมล   แสนแล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
5712102396   นายสุเมธ   อ๊อดต่อกัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
5714102336   นางสาวปริญญาพร   วรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
5722101301   นางสาวกมลรัตน์   จันทะศิลา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
5722101312   นางสาวกุลชนก   คงภักดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
5722101313   นางสาวเกวลิน   กองเงิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
5722101317   นายจตุพร   สินเสาร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
5722101369   นางสาวเยาวเรศ   เรือนเป็ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง