ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5414102341   นางสาวธนาภรณ์   จอมสัก : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5414102342   นางสาวอินทราณี   ใหม่กันทะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5504107302   นางสาวกรกนก   คำสอน : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107305   คัณฑมาศ   หล้ามาทราย : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107306   นางสาวฉัฐมณฑน์   ลิมป์กิตติเมธี : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107307   นางสาวชลธิชา   ลีนา : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107308   นางสาวชิดชนก   ชัยเนตร : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107311   นางสาวฐิติญาดา   เทวนา : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107312   นางสาวณฤทัย   สิทธิ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107318   นายทศพล   ใจหลง : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107320   นายนวพล   หนุ่มน้อย : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107322   นางสาวนิสาชล   สายสุนีย์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107323   ปฏิภาณ   หนักคำ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107324   นางสาวปิยฉัตร   มาวัน : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107325   นางสาวปิยะฉัตร   เทพเทพินทร์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107326   นางสาวปุณฑริกา   ชูทอง : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107327   นายพนัส   บัวบาล : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107330   นางสาวเพชรินทร์   ตุ่นคำ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107332   นายภิริยากร   เนาวรัตน์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107334   นางสาวระวิวรรณ   ศรีคำมา : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107336   นางสาววนิดา   ถนอมสุข : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107337   นายวัชรินทร์   เหลี่ยมเจริญ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107342   นายศุภกิตติ์   งามสม : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107343   นางสาวศุภธาดา   ฉัตรแก้วสืบ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107345   สุธาสินี   จันทร์งาม : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107346   นายสุพจน์   สิริอนันตระกูล : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5504107351   นายอนุพงษ์   พันธุโสภณ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5506101301   นางสาวกนกพร   คำพรหม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101302   นางสาวกนกวรรณ   ทำสวน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101303   นางสาวกมลวรรณ   ปินตาแจ่ม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101305   นางสาวกฤติยา   อาจปาสา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101306   นายกิตติธัช   สืบใจถา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101307   นางสาวกิตติยา   สายสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101308   นางสาวกิตลดาวัลย์   ลีปา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101309   นางสาวกิติยา   พุทธิมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101310   นายจักรกฤษณ์   วังใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101311   นายจักริน   มณี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101312   น.ส.จารุวรรณ   วงศ์กาไสย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101313   นางสาวจิตระวี   เรือนแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101314   นายจิรพงศ์   ไชยลังกา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101317   นางสาวจิราภรณ์   ระงับทุกข์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101318   นางสาวจีรกานต์   ศรีหาญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101319   นางสาวจีรภา   อินทรไพจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101321   นางสาวจีรวรรณ   บุญติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101322   นางสาวจีราวรรณ   กุลฉิม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101323   นางสาวจุฑามาศ   เพิ่มพูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101324   นายชนุตพงศ์   ชุมชอบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101325   นางสาวกชวรรณ   จันทสุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101326   นางสาวชลธร   จันทร์พิลา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101327   นางสาวภฤศญา   ขวัญเขียว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101329   นายโชตสุรัตน์   พงษ์พันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101330   นางสาวณชนก   วิญญา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101331   นางสาวณัฐชาภา   ณวชัยมัง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101332   นายณัฐพงศ์   ไชยสิงห์คำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101333   นายณัฐพัชร์   เลิศศิริธนะกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101335   นางสาวดวงมณี   ใจวงษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101336   นางสาวตวงพร   เทพวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101337   นางสาวทิตยา   เครือวงค์เมืองคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101338   นางสาวทิพย์   มงคล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101339   นายธงชัย   ทิพย์พนาพันธุ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101340   นางสาวธนพร   สัตย์ซื่อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101341   นายธนพล   คุณยศยิ่ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101343   นางสาวธนัญญา   แสงสุวรรณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101344   นางสาวธนาภรณ์   สุขุมิน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101347   นางสาวธันยพร   ราวกลาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101348   นางสาวธิดามล   ชัยยะกูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101350   นายธีรดลย์   อินทร์แพง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101351   นางสาวธีร์วลี   ต๊ะทองคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101354   นายนรนิติ   มงคล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101355   นางสาวนัฎฐิกา   อินทนะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101358   นางสาวนิศารัตน์   แสงอุบล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101359   นางสาวบุศรินทร์   วงค์สวรรค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101360   นางสาวบุษยพัชร์   เกลี้ยงเกลา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101361   นางสาวเบญจมาภรณ์   ทำคำหมื่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101362   นางสาวเบญจวรรณ   ศรีแสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101364   นางสาวประภัสสร   บุญสนอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101365   นางสาวปรียานุช   นวลสนิท : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101366   นางสาวปวีณ์สุดา   วิทาคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101367   นายปิยพงศ์   แก้วโพธา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101368   นางสาวเป็นหนึ่ง   มานะจรรยาพงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101370   นางสาวพรทิพย์   ไตรธรรมานนท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101371   นางสาวพรพิมล   วทนะอัคร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101373   นางสาวพิชชาธร   บุญธรรม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101374   นางสาวพิมพ์ชนก   จัดของ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101375   นายพุทธคุณ   สรรพกิจบำรุง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101376   นางสาวภักคิณี   ปวงคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101379   นางสาวมนัสสา   จอมสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101380   นางสาวมุกระวี   ชัมภูทะนะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101381   นางสาวเมธาวดี   หล้าแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101382   นางสาวลลิตา   หยุมพุทธะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101385   นางสาววราทิพย์   เสวะกะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101386   นางสาววราภรณ์   จันทวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101387   นางสาววราภรณ์   อิทธิฤทธิพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101388   นางสาววราภรณ์   บุญมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101389   นางสาววริษา   จินาวัง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101390   นายวัชรพงษ์   นนทบุตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101391   นายวัชรพล   แถบประสิทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101392   นางสาววัชราวลี   คะปูคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101393   นางสาววิภาพร   สร้อยระย้า : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101394   นางสาววิมลรัตน์   ถานะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101395   นางสาวศรารัตน์   อ้ายพิงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101397   นางสาวศศิวิมล   โตสกุณี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101399   นายศักรินทร์   แรกเข้า : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101401   นางสาวศิรินาฎ   ท่อแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101402   นางสาวศิริรัตน์   ขัตติวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101403   นางสาวศิริรัตน์   อรินตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101404   นางสาวศิริลักษณ์   ยะวังศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101405   นางสาวศิริลักษณ์   เจตวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101406   นายศิวกร   สุจา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101407   นางสาวสุคนธา   ศรีธนาภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101408   นายสุเชษฎฐ์   วิภาวีพลกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101409   นางสาวสุพิชญ์ชา   นิเวศน์สุคติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101410   นางสาวสุรีรัตน์   แก้วจักร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101411   นายสุวิชญ์   ยาวิชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101412   นางสาวโสภา   ทิศหล้า : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101413   นางสาวหฤทัย   วงค์จันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101416   นายอนันตพงษ์   วงษ์สินธุ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101417   นางสาวอรนิภานันท์   แก้วมูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101418   นางสาวอรพรรณ   มูลสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101420   นางสาวอันทิกา   ชวดชุม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506101421   นางสาวอารญา   ศรีสมบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5506102434   นางสาวเขมิกา   เตจ๊ะสา : การตลาด 3ชั่วโมง
5506104301   นางสาวกชมน   ปาลีกุย : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104302   นางสาวกรกนก   บำเพ็ญ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104303   นางสาวกรรณิการ์   พรมเทพ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104304   นางสาวกันทิมา   เกิดศักดิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104305   นางสาวกาญจนา   ไตรยขันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104307   นางสาวกุลธิดา   ลุนทะจักร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104308   นางสาวณัฐณิชาช์   เกตุหอม : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104309   นางสาวคณัสนันท์   ทองภาพ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104310   นางสาวควรพินิจ   กันธา : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104313   นางสาวจารุวรรณ   เป็งเรือน : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104314   นางสาวจิรวดี   ปัญญามูล : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104315   นางสาวจิราภา   แสนธิยะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104316   นางสาวจุฑามาศ   รัตนพฤกษ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104317   นางสาวจุฑารัตน์   ชมภูใส : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104318   นางสาวเจนจิรา   จ้างเรือ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104319   นายเจริญศักดิ์   นันทะพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104320   ฉัตรชัย   เชิดชู : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104321   นางสาวชลกาญจน์   โรจนพงษ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104322   นางสาวชลธิชา   วงศ์บุตร : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104323   นางสาวชลธิดา   ฉิมกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104324   นางสาวชลัยรัตน์   แสนเวียง : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104327   ชุติมา   ปัญญาผัด : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104328   นางสาวฐิตาภา   ชมภูศรี : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104329   นางสาวฑริกา   เสนแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104330   นางสาวณัฐวีร์   คมกล้า : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104331   นายณัฐวุฒิ   โยอินชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104332   นายณัฐวุฒิ   ขันพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104334   นางสาวทัศนีย์   อุ่นนะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104335   นางสาวทิวาพร   ธรรมชุณหการณ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104336   นายธนกร   พงษ์เมตต์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104337   นางสาวธนพร   วงศ์นันทนานนท์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104339   นายธนสิทธิ์   เสนยอง : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104340   นางสาวธนาวดี   สท้านไตรภพ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104342   นางสาวธัญญภรณ์   เจียมสวัสดิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104343   นางสาวธัญญารักษ์   แสงวาโท : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104344   นางสาวนพวรรณ   สุวรรณบำรุง : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104346   นางสาวนฤมล   พรมมินทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104347   นางสาวนวภัสร์   ทิพย์ใหม่ชนน : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104348   นางสาวนัฐกานต์   ยุมยวง : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104349   นางสาวนันท์ชนก   นันต๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104350   นางสาวนิจวรรณ   เพ็ชรพินิจ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104351   นางสาวนิภา   พุทธวงศ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104352   นางสาวนีรนุช   เกตุนวล : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104353   นายบารมี   ต่วนชะเอม : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104355   นางสาวเบญจมาศ   จิ๋วเข็ม : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104357   นางสาวปรียานุช   แสนผล : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104358   นายปิยชาติ   อินทนุ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104360   นางสาวพรสุดา   แสนเรือน : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104361   นางสาวพัชรา   พุฒมา : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104362   นางสาวพิมผกา   ปาเปาอ้าย : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104363   นางสาวพิมพ์ธิดา   ธเนศพลสิริ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104364   นางสาวพิมภาดา   สุวรรณกาศ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104365   นางสาวพิมลพร   ลอยมี : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104366   นางสาวภาสินี   เสงี่ยมจิตรานนท์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104368   นางสาวมะลิวรรณ   จ๊ะโด : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104369   นางสาวมัทรียา   ทองคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104370   นางสาวพะณิชา   แสนสลี : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104372   นางสาวรัตนากร   ไชยา : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104373   นางสาวรุ่งทิวา   บัวทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104374   นางสาวรุ้งสินี   ณ เชียงใหม่ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104375   นางสาวรุจิรา   ปละมัย : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104376   นางสาวเรณุกา   กันทะเนตร : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104377   นางสาววชิรญาณ์   พันธุ์วิเศษ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104378   นางสาววนิดา   ซ้อนมณี : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104379   นางสาววรรณนิศา   ตาวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104380   นางสาววรรณนิสา   ฟองสมุทร : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104381   นางสาววรางคนางค์   นะต๋าคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104382   นางสาววราวรรณ   ใฝ่กระจายเพื่อน : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104383   นางสาววิริยา   ศรีภิรมย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104384   นางสาววิลาวัลย์   กะธง : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104385   นายวุฒิชาญ   กุ๊นุ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104387   นางสาวศรุดา   กันสุวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104388   นางสาวศิริทร   สะกล : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104389   นางสาวศิรินาถ   พอใจ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104391   นางสาวศิวพร   ชนะภัย : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104392   นางสาวสวณีย์   เชียงหลง : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104393   นายสัจจวัชร   เหล่ายานะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104394   นางสาวสิรีธร   ศรีวิชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104395   นางสาวสุดาพร   บุตรจา : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104396   นางสาวสุดาพร   ศรีสุวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104398   นางสาวสุนิสา   เมืองคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104399   นางสาวสุพัตรา   พิมลมาตร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104402   นางสาวสุรีรัตน์   ดุษณีย์วงศ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104403   นางสาวสุวดี   ผองอ่อน : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104404   นางสาวสุวรรณา   ม่วงมี : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104406   นางสาวอรนี   กันแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104408   นางสาวอัญชนา   แดงตะนะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104409   นางสาวอาทิตชนก   กันแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104410   นางสาวอาทิตยา   หมูคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104411   นางสาวอาทิตยา   สมหนู : การเงิน 3ชั่วโมง
5514101302   นางสาวฉมาพันธ์   เจริญชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101303   นางสาวกนิษฐา   ยะมะโน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101304   นางสาวกรรณิการ์   วงษ์หล้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101305   นายกรวิชญ์   สงวนพงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101307   นางสาวกัณตรา   เลิศไกรลาศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101308   นางสาวกิ่งกาญจน์   พิจิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101309   นางสาวกุลนิดา   สุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101310   นางสาวกุสุมา   เกตุบุญเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101311   นางสาวเกศินี   มามีสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101312   นางสาวขวัญทิวา   ทองวัตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101313   นายจักร์กฤษณ์   เหรียญสุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101314   นางสาวจาสินี   สุนทานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101316   นายจีระวัฒน์   จันทรวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101319   นายฉัตรชัย   ญาณะวงศา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101320   นางสาวชญาณีน์ศา   กุลพิมพาพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101321   นางสาวชญานิษฎ์   มั่นใจอารย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101322   นางสาวชนากานต์   แซ่เจน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101323   นางสาวชัญญานุช   ขุ่ยอาภัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101324   นายชานนท์   สีสังข์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101325   นางสาวชาลินี   ตนสิงห์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101326   นายฐิติพงษ์   บุญศิริชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101327   นางสาวอรณัชชา   เสมอใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101328   นางสาวณัฐกมล   ทามูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101329   นางสาวณัฐณิชา   วสุวัต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101331   นางสาวณัฐติการณ์   ใจช่วย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101332   นางสาวณัฐธิดา   บำรุง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101333   นายณัฐพล   หัตเถ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101335   นางสาวทรรศนีย์   เอี่ยมสำอางค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101336   นางสาวทิพปภา   พร้อมบุญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101337   นางสาวทิพย์พาพร   สุนทรจามร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101339   นางสาวธนาภัณฑ์   ใจละออ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101340   นางสาวธัญญาลักษณ์   มะนุภา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101341   นายธีรภัทร์   สุขศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101342   นายนนทนันท์   ไชยลอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101344   นางสาวนิตรชา   สารีผล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101345   นางสาวนิ่มรักษ์   ฟูตั๋น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101346   นายนิรชา   หมื่นแสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101347   นางสาวนิสุดา   การินทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101348   นางสาวปนิดา   เครือนาค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101349   นางสาวปรารถนา   แสงทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101350   นายปวริศร์   ไชยบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101353   นางสาวปาริฉัตร   พิมพ์พิไล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101354   นางสาวปิยธิดา   ขาวดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101355   นางสาวปิยาภรณ์   ทายะติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101356   นายพงศกร   ผ่องใส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101359   นางสาวพรทิพย์   ลาคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101361   นายพิธาน   : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101362   นางสาวเพ็ญพิชชา   คงกิตติมากุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101363   นายภพนิพิฐ   โตอุ่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101364   นายภานุพงศ์   ตาวิโหย่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101366   นางสาวมัลลิกา   คำโชค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101367   นางสาวเมธินี   ฉลองสิทธิวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101368   นางสาวรดานานันท์   เปลี่ยนสกุลศา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101369   นางสาวรัชนี   แซ่เฮง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101370   นายวรภักดิ์   ตั้งสุวรรณศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101371   นางสาววรรณวิสา   จินดามาตย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101372   นางสาววิชุดา   เซี่ยงฉี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101373   นางสาววิไลรัตน์   แซ่หลิม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101374   นางสาวศิรประภา   บุญถีชินวิวัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101375   นางสาวศิริพร   ดาวผัด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101376   นายศิริวัฒน์   พณะพล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101377   นางสาวศุภนิดา   ปานประภา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101378   นายศุภศักดิ์   สุทธิยุทธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101379   นายศุภเสกข์   มาตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101380   นางสาวสกุลรัตน์   กันเฉย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101382   นางสาวสารินี   กองเงิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101383   นางสาวสิริมาศ   กุลุชิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101390   นายอภิวัฒน์   วงศ์ก่ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101392   นางสาวอังคณา   บุณโยทยาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101393   นางสาวอัญชิษฐา   ชมพะนันทน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101394   นายอัษฎากร   โสมาบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514101395   นางสาวอุไรพร   จันทร์ศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5514102301   นางสาวกชกร   ทองจินดา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102302   นางสาวกนกวรรณ   ประจำเมือง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102303   นางสาวกันยารัตน์   บุญยวง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102304   นายกิจพัฒน์   ลิมวนาทิพงษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102305   นางสาวเกสรา   แก้วใหญ่ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102307   นางสาวจุฑามาศ   ยูวะเวส : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102308   นางสาวชฎาพร   แซ่จาง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102309   นางสาวณัฐพร   มีรส : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102310   นางสาวณิชารีย์   งามจิตร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102311   นายตรีทเศศ   ชื่นแสง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102312   นางสาวนพรัตน์   ศรีมาวิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102313   นางสาวนัทธมน   อัครเจษฎากร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102314   นางสาวนันท์นภัส   สวัสดิ์หว่าง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102316   นางสาวนันทภัต   โชตวีระวัฒนา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102317   นางสาวนามิ   ฮาตาเตะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102318   นายปรัชญา   แลสันกลาง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102320   นางสาวปาริฉัตร   วิลาศรี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102322   นางสาวปุณยาพร   วงค์โห้ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102323   นายพงษ์สิทธิ์   พวงสุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102324   นางสาวณัทนิญญา   ทีฆาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102325   นางสาวเพ็ญนภา   อ่อนจา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102326   นางสาวภัทราภรณ์   ทอศิริชูชัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102328   นายภูวนัตถ์   เจียมพานิชนันท์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102329   นางสาวเมธาวี   สะนี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102330   นางสาวยวิษฐา   จูสวย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102331   นางสาวรุ่งฤดี   จันเทพา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102332   นายลภอนันต์   อินชิดจุ้ย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102333   นางสาววิภาดา   แสนอุบล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102334   นางสาวศิรดา   ยาสุกแสง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102336   นางสาวอริสา   เกตุนุ้ย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102337   นางสาวอักษิพร   ชาวคำเขต : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102338   นายอัฎราวุฒิ   แสงบุญเรือง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102339   นางสาวอมลณัฐ   ชัยชนะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102340   นางสาวปวีณอร   วงศ์ศรีไสย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102341   นางสาวพรปวีณ   วงค์ศรีไสย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5518102301   นายกรกช   เพียรธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102302   นางสาวกรณิศ   หินพลอย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102303   นางสาวกัญญารัตน์   อุปละ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102304   กิตติธัช   เชิงปัญญา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102305   นางสาวคันธมาลี   อินทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102306   นายจักรนรินทร์   ชิดทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102307   นางสาวจิราพร   มูลใหม่ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102308   จิรายุส   แหมา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102310   นางสาวณพัชญา   เกตุนุช : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102311   นางสาวณัฐญา   ม่วงมี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102312   นางสาวณิชา   จีนตุง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102314   นายทัตเทพ   พึ่งชา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102315   นายธนากร   ลังกาพินธุ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102316   นางสาวนวพร   ภู่ชัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102317   นายนุตร   สมบุญพล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102318   นางสาวษุภกุล   จันตาธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102319   นายปฏิภาณ   ศรีทิพย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102320   นายปรีดา   ทรงวิผล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102321   นายปุณณภพ   ไชยพรหม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102322   นางสาวปุณยาพร   คงแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102323   นางสาวปวริศา   จันทราช : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102324   นายพงศกร   ผลขำ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102325   นายพชรพล   โพธิ์แพง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102326   นายพรภวัฒน์   จี้ระมาตย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102327   นายพานุพล   แสงจันทร์ศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102328   นางสาวรัชวิภา   พวงใหญ่ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102329   นายลัคน์   ทิพยางกูร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102330   นางสาววงษ์ราม   รามสูต : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102331   นางสาววชิราพร   ไทยศิริ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102332   นายวัฒน์   ไทยเสถียร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102333   นายวิภู   เลิศทัศนวนิช : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102335   นางสาวศรัญรัตน์   โชติสุรีรัชต์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102336   นายศราวุธ   เมืองโฉม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102337   นางสาวศศิกาญจน์   ยี่สุ่นแซม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102338   นางสาวศศิธร   นิลพลอย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102339   นางสาวสราวงศ์   บุนนาค : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102340   นางสาวสุจิรา   รักชาติ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102341   นายอนาวิล   อินทรหัน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102343   นางสาวอัญชลี   กินใบ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102344   นายเอกพันธ์   พวงราช : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5706105001   นางสาวกมลชนก   บุญสูง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105002   นางสาวกมลพรรณ   กันทะลา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105003   นางสาวกรรณิการ์   แว่นจง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105005   นางสาวกิ่งกาญจน์   เหลืองอ่อน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105006   นายกิตติศักดิ์   สิงหรา ณ อยุธยา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105007   นายกิตธิชัย   ศรีษะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105008   นายจตุรนต์   ปวนคาด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105009   นายจักรวาล   ปริญญา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105010   นางสาวจีราพร   แสนหมี่ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105011   นายชัชวาล   ธนันชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105012   นายชาญชนก   คำสิริมงคลกูล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105013   นายชิโนรส   เรือนดึง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105014   นายชูชัย   ฐิติกุลวงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105015   นางสาวโชติรส   ใจหลัก : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105016   นายณัฐนันท์   วรรณสาร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105017   นางสาวดาราพร   สภาวนากุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105018   นางสาวตวงพร   เงาทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105019   นายเทพบุตร   อนุสาร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105020   นายธนากร   มั่นสิงห์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105021   นางสาวธิดารัตน์   โพธิพฤกษ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105022   นางสาวธีราพร   เล่าสกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105024   นางสาวนฤมล   เนตรนคร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105025   นายนัฐวุฒิ   ถนอมเงิน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105026   นางสาวนันทิกานต์   อินต๊ะปา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105027   นายปิยพงศ์   เปี่ยมสุข : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105028   นายปิยะพงษ์   ปางแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105029   นายเปรียบประดุจ   ไชยเสน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105030   นายพลพจน์   แสนสม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105031   นางสาวพิจิตรา   อินเจริญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105032   นางสาวพิมพิวรรณ   กันทะเมืองลี้ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105033   นายพีระวัฒน์   สุทธิไฉยา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105034   นายภาณุพงศ์   บุญล้วน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105035   นายราเชนทร์   บุญมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105036   นางสาวลลิตา   ประแกกัน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105037   นางสาววราภรณ์   สุวรรณ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105038   นายวิษณุพงษ์   ขัตติมะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105039   นางสาวศิรินาถ   สุทธิไกร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105040   นายศุภกิตติ์   ทองชาติ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105041   นายศุภธนิศร์   บุญมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105042   นายศุภสิทธิ์   สุวรรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105043   นายสมบูรณ์   สืบสำราญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105044   นายสยัมภู   ตาติรังษี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105045   นางสาวสร้อยสุดา   ปัญญา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105046   นายสิริภูมิ   ฟักป้อม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105047   นางสาวสุวิมล   บรรพตสูงล้ำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105048   นายเสกสรรค์   คันธวี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105049   นางสาวแสงระวี   สุขเกษม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105050   นายอภิสิทธิ์   แก้วศิริ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105051   นายอภิสิทธิ์   สงคราม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105052   นางสาวอรุณศรี   ลอยแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105053   นางสาวอาทิตยา   อยู่ภักดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105054   นายเอกอมร   จิระธนพรชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง