ผู้เข้าร่วม
ชนกันต์ จิตมนัส คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5610101001   นายจรัญ   แป้นนะ : การประมง 16ชั่วโมง
5610101002   นายจิรชิต   คำสิม : การประมง 16ชั่วโมง
5610101003   นายชุมพล   บวชดีน : การประมง 16ชั่วโมง
5610101004   นายณัฐวุฒิ   หมัดเห : การประมง 16ชั่วโมง
5610101005   นายดนุรุทธ์   คำใจ : การประมง 16ชั่วโมง
5610101006   นายธัญเทพ   มณีวงศ์ : การประมง 16ชั่วโมง
5610101007   นายธีรชัย   แก้วโพธิ์คา : การประมง 16ชั่วโมง
5610101008   นายธีระวัฒน์   ก่ำเสริฐ : การประมง 16ชั่วโมง
5610101009   นายภาณุพงศ์   ใยระย้า : การประมง 16ชั่วโมง
5610101010   นางสาวภานุรักษ์   สุวรรณโณ : การประมง 16ชั่วโมง
5610101011   นายภานุวัฒน์   อ่องมี : การประมง 16ชั่วโมง
5610101013   นางสาววันวิสา   เอียดประพาล : การประมง 16ชั่วโมง
5610101014   นายศักดา   ขอนแก่น : การประมง 16ชั่วโมง
5610101015   นายศิริพงษ์   ชัยวงค์ : การประมง 16ชั่วโมง
5610101016   นายศิโรตม์   คงเถื่อน : การประมง 16ชั่วโมง
5610101017   นายสถาพร   แก่นแก้ว : การประมง 16ชั่วโมง
5610101018   นายสนธยา   โยธี : การประมง 16ชั่วโมง
5610101019   นายสุขสรรค์   คำแก้ว : การประมง 16ชั่วโมง
5610101021   นางสาวสุภาณี   แซ่โฮ่ : การประมง 16ชั่วโมง
5610101022   นายสุรพัศ   ทองมามุณีย์ : การประมง 16ชั่วโมง
5610101024   นายอุเทน   ไทรชมภู : การประมง 16ชั่วโมง
5710101001   นางสาวกมลชนก   ทองแก้ว : การประมง 16ชั่วโมง
5710101002   นางสาวกาญจนา   เอี่ยมสำอางค์ : การประมง 16ชั่วโมง
5710101003   นายกิตติพันธ์   ตั้งจริงใจ : การประมง 16ชั่วโมง
5710101004   นายคเณศร์   ไชยชนะ : การประมง 16ชั่วโมง
5710101005   นางสาวจุฑาพร   รอดส้ม : การประมง 16ชั่วโมง
5710101006   นางสาวชนันทา   สุยะ : การประมง 16ชั่วโมง
5710101007   นายเชิดศักดิ์   นิยม : การประมง 16ชั่วโมง
5710101008   นางสาวโชติรส   หนูเกลี้ยง : การประมง 16ชั่วโมง
5710101009   นายณรงค์ศักดิ์   แซ่แจ้ว : การประมง 16ชั่วโมง
5710101010   นายณัฐพนธ์   กองติ๊บ : การประมง 16ชั่วโมง
5710101011   นายณัฐพล   โต๊ะเถื่อน : การประมง 16ชั่วโมง
5710101012   นายณัฐพล   อิ้งทอง : การประมง 16ชั่วโมง
5710101013   นายเทวราช   บุญธนสถิตย์ : การประมง 16ชั่วโมง
5710101014   นายนพดล   สุขสวัสดิ์ : การประมง 16ชั่วโมง
5710101015   นางสาวนิลาวัลย์   คงเกลี้ยง : การประมง 16ชั่วโมง
5710101016   นายนุกูล   กุลหอม : การประมง 16ชั่วโมง
5710101017   นายประพนธ์   เกิดจำรูญ : การประมง 16ชั่วโมง
5710101018   นายปรัชญา   พรมสาร : การประมง 16ชั่วโมง
5710101020   นายพรรษวุฒิ   พุ่มประจักษ์ : การประมง 16ชั่วโมง
5710101021   นางสาวพิชชาภา   โพธิ์แก้ว : การประมง 16ชั่วโมง
5710101022   นายวรุตม์   ลำเจียก : การประมง 16ชั่วโมง
5710101023   นายสถิตพร   จีโน : การประมง 16ชั่วโมง
5710101024   นางสาวสุบงกช   วีรชัยพิเชษฐ์กุล : การประมง 16ชั่วโมง
5710101025   นายสุพรชัย   รุ่งเรือง : การประมง 16ชั่วโมง
5710101026   นายสุริยา   พันประสงค์ : การประมง 16ชั่วโมง
5710101027   นางสาวเสาวณีย์   สวนดอน : การประมง 16ชั่วโมง
5710101028   นายแสงเพชร   สนโสม : การประมง 16ชั่วโมง
5710101029   นายอนุพงค์   หลีชัยกูล : การประมง 16ชั่วโมง
5710101030   นายอยุทธ   สีสด : การประมง 16ชั่วโมง
5710101031   นายเอกชัย   แซ่เฒ้า : การประมง 16ชั่วโมง
5710101032   นายเอกชัย   ปัญญาแก้ว : การประมง 16ชั่วโมง
5710101033   นายโอชวิน   เรืองฤทธิ์ : การประมง 16ชั่วโมง