ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501101302   นายกมล   สิทธิวัฒน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5501102350   นายณัฐพงค์   หงษ์ทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5501102468   นางสาวสมหมาย   สิงห์ครุธ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5501105319   นางสาวจุฑามาส   ปิ่นทอง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5501105361   นายพงษ์พันธุ์   สุขเกษม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5501105401   นางสาวสุกัญญา   ยุทธศาสตร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5501105402   นางสาวสุพรรษา   ยาวิชัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5501105403   นางสาวฐวิกาญจน์   ทักษิณา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5501113303   นางสาวกรรณิการ์   กีสด : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5501113321   นายพัชรพล   จอมงาม : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5501113328   นางสาวเยาวลักษณ์   พรมมูล : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5501113337   นายสุธินันท์   สุยะพอ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5501113339   นายสุรพล   พวงขจร : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5501124333   นางสาวสวรรค์ญา   อ่วมจิ๋ว : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5501124334   นางสาวสิริมา   สุวรัตน์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5501126306   นางสาวแจ่มจรัส   จันต๊ะชัย : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5501126320   นางสาวนิตยา   งามแข : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5501126324   นางสาวพนิดา   คำพะธิก : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5501126339   นางสาวเสาวลักษณ์   จิตต์สุข : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5501126342   นางสาวอังสนา   อินเสน : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5601122009   นางสาวชวนพิศ   มณฑลมณี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5601122029   นายราเชนทร์   ยูเปีย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5601122033   นางสาววิรินทร์ญา   จันทร์คำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5601124305   นางสาวจันทิมา   โพธิ์ศรี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5601124313   นางสาวธนัชชา   กุลวงค์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5601125309   นางสาวณัฐธิดา   จันทาพูน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5601125325   นางสาวพิมผกา   รวงคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5601125344   นางสาวอาภาพร   เจ็กกลัด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5601126309   นางสาวธรียา   แสงเพ็ชร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5601126311   นางสาวนฤมล   พุกเล็ก : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง