ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5401102410   นายภณัฐ   อารีประชาภิรมย์ : พืชศาสตร์ (ไม้ผล) 15ชั่วโมง
5401102497   นายเอกพงศ์   วงศ์วาสน์ : พืชศาสตร์ (พืชสวน) 15ชั่วโมง
5501101330   นางสาวนิตยา   แก้วทุม : พืชไร่ 15ชั่วโมง
5501101376   นายสหพล   จิ๋ว : พืชไร่ 15ชั่วโมง
5501102350   นายณัฐพงค์   หงษ์ทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 15ชั่วโมง
5501102481   นางสาวสุนิสา   ศรีบุญเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 15ชั่วโมง
5501105361   นายพงษ์พันธุ์   สุขเกษม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 15ชั่วโมง
5501105402   นางสาวสุพรรษา   ยาวิชัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 15ชั่วโมง
5501105403   นางสาวฐวิกาญจน์   ทักษิณา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 15ชั่วโมง
5501113339   นายสุรพล   พวงขจร : ปฐพีศาสตร์ 15ชั่วโมง
5501126320   นางสาวนิตยา   งามแข : วิทยาการสมุนไพร 15ชั่วโมง
5501126324   นางสาวพนิดา   คำพะธิก : วิทยาการสมุนไพร 15ชั่วโมง
5601122029   นายราเชนทร์   ยูเปีย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 15ชั่วโมง