ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501124333   นางสาวสวรรค์ญา   อ่วมจิ๋ว : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5501124334   นางสาวสิริมา   สุวรัตน์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5501124340   นางสาวหนึ่งฤดี   โทรัตน์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5601102391   นายปฐวี   มั่นดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601105306   นางสาวกฤติยาภรณ์   เบาใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105308   นางสาวกัญญารัตน์   พรมสมบัตร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105313   นางสาวจณิสตา   ทองสมุทร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105322   นางสาวชนิตรา   มหาวัน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105330   นายชานนทร์   มาแปง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105338   นางสาวณัฐรัตน์   มาธุระ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105345   นางสาวธนพร   พิมพ์เดช : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105364   นางสาวปวีณา   จันทร์ต้น : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105368   นางสาวพัชรี   รักษาไพรวัลย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105373   นางสาวเฟื่องฟ้า   เชื้อจีน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105377   นางสาวภานุมาศ   อินต๊ะวงค์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105380   นางสาวเมศิณี   ผุดเผือก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105389   นางสาววราภรณ์   คมมั่น : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105392   นางสาววาสนา   จรรยา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105395   นางสาววิภาวรรณ   หนูพันธ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105412   นางสาวสุนิสา   เพชรสวัสดิ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105413   นางสาวสุพรรณี   เกตุไสย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105414   นางสาวสุพัตรา   นานอก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601126309   นางสาวธรียา   แสงเพ็ชร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5601126311   นางสาวนฤมล   พุกเล็ก : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง